Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Nordicom regnskab


6052 collersteen 27/3 2009 14:32
Oversigt

Så er årsregnskabet fra Nordicom på gaden.

Det mest interessante ser ud til at være side 10-11 omkring kapitalberedskab... Indre værdi 349kr per aktie.
Der er da ihvert fald en betydelig risiko stadig mht. likviditeten. Og 1.kvt. er jo stort set slut nu. Men får de forlænget kreditaftalerne ser det vel ok ud.

Kapitalberedskab
Den rentebærende gæld ultimo 2008 udgjorde 3.945 mio. kr. (2007:
3.775 mio. kr.). Heraf udgjorde den langfristede andel af gælden 2.066
mio. kr., svarende til en andel på 52,5 %. (2007: 62,8 %). Faldet i den
langfristede gældsandel skyldes primært, at det ikke har været muligt
at opnå endeligt tilsagn om forlængelse af enkelte væsentlige kreditter
inden udgangen af regnskabsåret.
Den kortfristede rentebærende gæld pr. 31. december 2008 udgør 1.880
mio. kr. og forfalder i følgende perioder:
I 1. kvartal 2009 forfalder ca. 650 mio. kr. Der er efter balancedagen
indgået aftale om refinansiering af ca. 170 mio. kr. heraf. Der
er igangværende forhandlinger med de resterende kreditinstitutter,
og ledelsen har indhentet skriftlige positive – men ikke bindende –
tilsagn om refinansiering.
■■ I 2. kvartal 2009 forfalder ca. 1.000 mio. kr. Der er igangværende
forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter, og ledelsen
har indhentet skriftlige positive – men ikke bindende – tilsagn om
refinansiering af de væsentligste lån.
■■ I 3. kvartal 2009 forfalder ingen lån.
I 4. kvartal 2009 forfalder ca. 250 mio. kr. Der er igangværende
forhandlinger med de pågældende kreditinstitutter.
Koncernens nuværende kreditfaciliteter er nødvendige for at fortsætte
selskabets planlagte aktiviteter, og disse kreditter skal ifølge lånebetingelserne
årligt genforhandles, hvilket i tidligere år er sket løbende
og på uændrede vilkår. Den aktuelle finanskrise indebærer, at der er
en øget usikkerhed knyttet hertil, men der er ud fra de igangværende
forhandlinger ikke indikationer på, at de nødvendige kreditter ikke vil
blive forlænget. På baggrund af ovennævnte er årsrapporten aflagt med
fortsat drift for øje. Såfremt den nødvendige refinansiering ikke opnås,
vil selskabets aktiviteter imidlertid ikke kunne videreføres uden en
kapitalforhøjelse.
Selskabets ledelse har iværksat tiltag, der skal forøge den langfristede
gælds andel af den samlede gæld. Dette vil bl.a. ske ved at omlægge
bankgæld til realkreditgæld. Herved reduceres afhængigheden af årlige
fornyelser af enkeltkreditter. Samtidig er der igangsat tiltag til reduktion
af selskabets samlede kapitalbinding i udviklingsaktiviteter.
Koncernen forventer i 2009 at realisere negativ likviditet fra den primære
drift på ca. 60 mio. kr., såfremt der ikke sælges projektbeholdninger.
Likviditetsbehovet forventes dækket ved salg af investeringsejendomme.
Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået endelige salgsaftaler i 2009,
men ledelsen forhandler i øjeblikket om salg af flere ejendomme. Når den
nye strategi for selskabet er implementeret med højere fokus på likviditetsgenererende
aktiviteter, forventes der igen skabt positiv pengestrøm
fra driften.

Hele rapporten:
See attachment: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachm..27/3 2009 15:05 Stinker 06060Jeg går ud fra at det blot er mig der er bælgøjet, men jeg synes ikke, at jeg kan finde nogen uddybende redegørelse for følgende poster i resultatopgørelsen:
Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning, netto -148.949
Regulering til dagsværdi, netto -40.521

Uden at kende nærmere til forholdene går jeg ud fra, at det reguleringer af porteføljens værdi, der bliver bestemmendne for refinansieringsmulighederne. Med ejendomme for 5 mia. skal der vel ikke skrælles mange % af førend den indre værdi minimeres kraftigt?27/3 2009 15:10 collersteen 06065side 10 står der bl.a.

Værdiskabelse ved projektudvikling til egen beholdning udgør -148,9
mio. kr. (2007: 80,8 mio. kr.). Posten vedrører dagsværdiregulering
af ejendomme, som efter færdigudvikling overgår til udlejning samt
nedskrivning af ejendomme under udvikling, herunder 2 store grunde i
København på Sluseholmen og Enghave Brygge. Beløbet har ikke påvirket
selskabets pengestrømme.

Dagsværdiregulering af færdige investeringsejendomme udgør -37,9 mio.
kr. (2006: 70,9 mio. kr.) og består af to modsatrettede poster. Forbedringer
i ejendommenes drift opnået ved at arbejde med ejendommene,
herunder øge lejeindtægterne, har medført opskrivninger på 156,5 mio.
kr. Den generelle udvikling i afkastet på ejendomsmarkedet som følge af
den økonomiske samfundsudvikling har derimod medført nedskrivninger
på 194,4 mio. kr. Dagsværdireguleringerne har ikke påvirket selskabets
pengestrømme.27/3 2009 15:28 Stinker 06070Tak. Med en værdiregulering på -194 mio af de færdige ejendomme (3.800 mio) (dvs på ca 5%) forud for tillæg af forbedringerne, ser det jo noget mere realistisk og dermed fornuftigere ud end, hvis det var den den samlede post på ca. 40 mio der udgjorde disse nedskrivninger.27/3 2009 20:38 stengård 06105med Ole Vagners udtalelse om shorting in mente er det jo for så vist utroligt at ingen har sat sig ned og seriøst forsøgt et short-squeeze - for det burde jo være muligt med det begrænsede free-float der er i aktien.
Så når det ikke sker kan man udlede at ? Tjah ... det er jo et godt spm. men det er ihvertfald værd at bemærke at selv Michael Hybholt - hvis kursmål traditionelt har været halvdelen af den aktuelle kurs - nu er i den paradoksale situation at have en fair value der ligger langt overTRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER