Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Genmab A/S, 20 August Kl. 16:30 Læs mere her
      

Sjælsø i betalingsstandsning -


66045 akademikeren 7/8 2013 04:28
Oversigt

Sjælsø Gruppen A/S, Sjælsø Danmark A/S og Sjælsø Retail A/S anmelder rekonstruktion
Bestyrelsen har på et netop afsluttet bestyrelsesmøde besluttet at anmelde rekon- struktion til Skifteretten i Hillerød for selskaberne Sjælsø Gruppen A/S, Sjælsø Danmark A/S og Sjælsø Retail A/S.
Sjælsø Gruppen A/S Ny Allerødgård Sortemosevej 15 3450 Allerød
Telefon +45 4810 0000 Fax +45 4810 0048 CVR.nr. 89 80 19 15 sjaelsoe@sjaelsoe.dk www.sjaelsoe.dk
En række datterselskaber med igangværende byggerier bl.a. på Margretheholm, Teglholmen og i den tidligere TV-By, forventes videreført med de involverede banker og investorer. De involverede banker har afgivet positive tilkendegivelser herom.
---
Det har - som løbende fremhævet i bl.a. halv- og helårsrapporter mv. - været afgørende for Sjælsø, at Sjælsø løbende har kunnet få finansieret nye projekter, forlænget lån vedrørende eksisterende projekter under udvikling og salg og styrket likviditeten ved salg af projekter, til- bagebetaling af tilgodehavender og refinansiering af aktiver.
Da den nødvendige styrkelse af koncernens likviditet ikke kan gennemføres, må bestyrelsen og direktionen desværre konstatere, at der ikke er grundlag for at videreføre Sjælsø koncer- nens aktiviteter i sin nuværende form.
Finanskrisen har medført væsentligt ændrede forretningsvilkår for developerbranchen med lavere omsætning, markant sværere adgang til finansiering og garantistillelser, og lavere ind- tjening ved gennemførelse af projekter.
Sjælsø har derfor de seneste år vedvarende søgt at tilpasse koncernens aktivitetsniveau til de ændrede markedsvilkår, bl.a. ved en vedvarende fokusering på reduktion af koncernens ba- lance ved gennemførelse og frasalg af projekter i koncernens pipeline og tilbagebetaling af gæld. Det er således under vanskelige markedsforhold lykkedes at sælge en række markante projekter, og koncernens gæld er de seneste 5 år reduceret fra ca. DKK 7 mia. til ca. DKK 3 mia.
Som følge af markedsforholdene har Sjælsø dog måtte afhænde projekter med en væsentligt reduceret avance og på vilkår, hvor hovedparten af provenuet fra salgene er anvendt til gældsnedbringelse hos de banker, der har finansieret projekterne.
Det har derfor været af afgørende betydning for Sjælsø, at der sideløbende med salget og gennemførelsen af disse projekter har kunnet frigøres likviditet fra tilgodehavender (herunder ikke mindst tilgodehavendet hos PG Scandinavian Invest, det tidligere Property Group), om- kostningsbesparelser og refinansiering af aktiver til understøttelse af den løbende drift.
Som følge af markedssituationen har det endnu ikke været muligt for PG Scandinavian Invest at afhænde projekterne - som Sjælsøs tilgodehavende er relateret til - på acceptable vilkår og dermed tilbagebetale tilgodehavendet til Sjælsø.
Som led i koncernens fokusering på kerneaktiviteterne i Norden meddelte Sjælsø i august 2011, at Sjælsø ønskede at afvikle koncernens aktiviteter i Polen. Det er endnu ikke lykkedes at finde købere til de resterende polske projekter på acceptable vilkår.
Det har således været meget vanskeligt for Sjælsø løbende at få frigjort den nødvendige li- kviditet til at understøtte driften.
Sjælsø Gruppens bestyrelse og direktion ser på den baggrund desværre ikke anden mulighed end at søge en rekonstruktion.
Sjælsø Gruppen anmoder hermed NASDAQ OMX om, at handel med selskabets aktier su- spenderes.7/8 2013 08:14 tola5 066047Ja så meget for kurs rakket vi må håbe der ikke var for mange der lod sig lokke http://www.proinvestor.com/boards/65499/NAESTE-KURSRA..7/8 2013 10:59 akademikeren 066050


TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER