Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende kapitalplan.

31-01-11 kl. 31/1 2011 08:03 | Aarhus Lokalbank 6,00 (0,00%)

I forlængelse af at bankens tidligere direktør fratrådte den 25. november 2010,
har bankens bestyrelse og ledelse arbejdet intenst på at ændre bankens strategi
i retning af nedbringelse af udlånseksponering mod ejendoms- og
landbrugssektoren samt nedbringelse af store engagementer. I forbindelse hermed
er der vedtaget nye handlingsplaner. Det er bankens vurdering, at
gennemførelsen af handlingsplanerne indebærer behov for yderligere
nedskrivninger i forhold til det i kvartalsorienteringen pr. 30. september 2010
udmeldte beløb.

Banken har, ved opgørelse af nedskrivningsbehovet i 4. kvartal med baggrund i
de vedtagne handlingsplaner, anlagt et mere konservativt skøn ved
realisationsvurdering af bankens sikkerheder. Dette skøn betyder, at der er et
yderligere behov for nedskrivninger på 133 mio. kr. primært relateret til
ejendoms- og landbrugsengagementer.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et
underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Bankens egenkapital vil herefter være reduceret til ca. 136 mio. kr.
ensbetydende med, at bankens solvens herefter udgør 6,6 %. Bankens solvensbehov
er ultimo 2010 reduceret til 10,6 %.

Det, i forhold til primo året, markante fald i solvensprocenten er udløst af
bankens betydelige underskud og af den kendsgerning, at banken aktuelt kun kan
medregne en mindre andel af såvel den hybride kapital som den øvrige
efterstillede ansvarlige kapital i solvensopgørelsen.

Banken har på den baggrund besluttet at udnytte retten til at konvertere 80
pct. af den statslige hybridkapital svarende til ca. 147 mio. kr. til
aktiekapital. Konverteringskursen fastsættes af en af Foreningen for
Statsautoriserede Revisorer udpeget vurderingsmand på grundlag af de i
aftalerne med staten fastlagte retningslinjer. Det følger af aftalerne med
staten, at vurderingsmandens rapport om konverteringskursen skal foreligge
senest 3 uger fra dags dato. Aftalegrundlaget med staten er optaget som en del
af bankens vedtægter, der kan findes på bankens hjemmeside.

Banken ønsker endvidere at søge kapitalgrundlaget styrket via en konvertering
af en væsentlig del af den efterstillede kapital til hybridkapital og
aktiekapital, hvilket forventes at ske i forlængelse af og for konvertering af
aktiekapital med udgangspunkt i de samme vilkår som konverteringen af den
statslige hybridkapital til aktiekapital.

Den samlede kapitalplan vil efter bestyrelsens vurdering sikre Aarhus Lokalbank
et kapitalgrundlag, som muliggør bankens bevarelse og genskabelse af rentabel
drift.

Hvis ikke kapitalplanen gennemføres i sin helhed, og banken dermed ikke opnår
den nødvendige styrkelse af kapitalgrundlaget, kommer bankens kapitalstruktur
på sigt atter under pres ved forfald af eksisterende ansvarlig kapital.

Banken forventer derfor primo marts at tilbyde indehaverne af den af banken i
2008 udstedte ansvarlige kapital at konvertere denne til egenkapital og
hybridkapital, ligesom banken forventer at tilbyde ejeren af et ansvarligt lån
udstedt i 2007 en konvertering til hybridkapital.

Banken fremrykker offentliggørelsen af årsregnskabet fra den 28. februar 2011
til den 21. februar 2011.

Bestyrelsen agter at fremlægge den samlede kapitalplan samt de til
kapitalplanens gennemførelse nødvendige ændringer af bankens vedtægter til
godkendelse på den ordinære generalforsamling lørdag den 19. marts 2011 kl.
15.00.

Det er naturligvis med stor beklagelse, at bestyrelsen ser sig nødtvungen til
at gennemføre den forestående kapitalplan, der er udløst af en fejlslagen
gennemført vækststrategi med meget dårlige resultater.

Kapitalplanens realisering forudsætter, at Finanstilsynet godkender planen samt
giver banken midlertidig dispensation til at overskride grænserne i § 129, stk.
2-5 i lov om finansiel virksomhed vedrørende indregning af efterstillet
kapital.

Det kan oplyses, at banken har opnået den fornødne godkendelse og dispensation.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Skriv en kommentarer til denne artikel:


Send kommentar


Kursinfo - Aarhus Lokalbank

PRIS 6,00
ÆNDRING 0,00 (0,00%)
ÅBEN 6,00
SIDSTE LUK 6,00
DEBAT En Syg Bank + En Syg Bank = En Stor...
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER