Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
      

Tilfredsstillende 1. halvår for Jutlander Bank

22-08-16 kl. 22/8 2016 11:36 | Sparekassen Himmerland 172,50 (+1,47%)

Bestyrelsen for Jutlander Bank A/S har i dag behandlet og godkendt bankens
halvårsrapport for 1. halvår 2016, der hermed offentliggøres.

Indtjening

For 1. halvår 2016 udgør bankens resultat før skat 100 mio. kr. mod 148 mio.
kr. for 1. halvår 2015, og efter skat udgør resultatet 80 mio. kr. mod 117 mio.
kr. året før.

Resultatet anses for tilfredsstillende i det nuværende lavrentemiljø.

Bankens indtjening fra den primære drift udgør 145 mio. kr. mod 191 mio. kr.
året før. Indtjeningen er således reduceret med 46 mio. kr., hvilket blandt
andet skyldes det fortsat meget lave renteniveau, der betyder faldende
rentemarginal samt lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet, endvidere
har der i 2016 ikke været en tilsvarende konverteringsaktivitet som i 1. halvår
2015. Som led i bankens strategi har banken gennem det seneste år ansat flere
medarbejdere, herunder til bankens nye afdeling i København, og der er afholdt
ekstra udgifter til IT-udvikling og igangsatte strategiinitiativer.

Indtjeningen fra den primære drift på 145 mio. kr. er til trods for reduktionen
højere end bankens forventninger ved årets begyndelse.

Kursreguleringer af bankens investeringer i aktier og obligationer mv. er
positive med 17 mio. kr. mod 66 mio. kr. året før, hvor specielt bankens
aktieinvesteringer gav et flot afkast.

Banken har udgiftsført 62 mio. kr. til tab og nedskrivninger af udlån mv.,
hvilket er en reduktion på 34 mio. kr. i forhold til året før, hvor udgiften
lød på 96 mio. kr. Af de udgiftsførte tab og nedskrivninger på udlån mv. på 62
mio. kr. hidrører ca. 80 pct. fra bankens eksponeringer mod landbruget, der
udgør 13,9 pct. af bankens samlede udlån og garantier. Vilkårene for at drive
landbrug i Danmark er endnu ikke blevet synligt forbedret i 2016. Til trods
herfor har banken også landbrugskunder, der fortsat driver gode og
indtjeningsgivende bedrifter.

Bankens udgifter til sektorløsninger er reduceret med 10,4 mio. kr. til 0,5
mio. kr.

Forretningsomfang

Bankens forretningsomfang udgjorde ved halvårets udgang 32,0 mia. kr. fordelt
på udlån med 8,0 mia. kr., indlån med 11,8 mia. kr. og garantier med 2,7 mia.
kr., mens værdi af kundedepoter udgjorde 9,5 mia. kr. Forretningsomfanget er
således stabilt i forhold til ultimo 2015, hvor det udgjorde 31,6 mia. kr.

Bankens samlede balance udgør 15,2 mia. kr. ultimo juni 2016 mod 15,0 mia. kr.
ultimo 2015.

Kapitalgrundlag

Bankens egenkapital udgør 2,5 mia. kr. pr. 30. juni 2016, og bankens
kapitalgrundlag er opgjort til 2,1 mia. kr. Kapitalprocenten er opgjort til
18,4, mens den egentlige kernekapitalprocent udgør 16,6.

Det individuelle solvensbehov for banken er opgjort til 10,9 pct. pr. 30. juni
2016, og den faktiske kapitalprocent på 18,4 ligger således 7,5 procentpoint
over det individuelle solvensbehov svarende til en kapitalmæssig overdækning på
840 mio. kr.

Bankens udlån i forhold til egenkapital (gearing) ligger fortsat på et
forsigtigt niveau på 3,1.

Likviditetsforhold

Kundernes indlån i banken kan fuldt ud finansiere udlånet, og nøgletallet
”Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån” udgør således 74,9 pct.

Ultimo 2015 trådte det nye likviditetskrav, LCR, i henhold til CRR forordningen
i kraft med indfasning frem til 2018. Ultimo juni 2016 viser bankens LCR
opgørelse en dækning på 166 pct., hvor kravet lyder på 70 pct. i 2016 og
stigende til 100 pct. i 2018.

Opgjort i henhold til § 152 i lov om finansiel virksomhed skal banken have et
likviditetsberedskab på 1,5 mia. kr., og da banken har et likviditetsberedskab
på 4,9 mia. kr., betyder det, at banken har en overdækning på 222 pct.

Forventet udvikling

Bankens primære indtjening, der er indtjeningen før nedskrivninger,
kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger mv. og skat, udgør 145 mio. kr.
for 1. halvår 2016, hvilket er bedre end forventet.

De seneste udmeldte forventninger til bankens primære indtjening for 2016 lyder
på 230-260 mio. kr. På baggrund af den primære indtjening i 1. halvår 2016
opjusteres forventningerne for helåret til 245-275 mio. kr.

Bankens udgifter til tab og nedskrivninger er i 1. halvår 2016 udgiftsført med
62 mio. kr. Niveauet for hele 2016 vil blandt andet afhænge af udviklingen for
bankens landbrugskunder, da tiderne for landbrugssektoren generelt er svære.

Det samlede resultat for 2016 vil endvidere være påvirket af udviklingen på de
finansielle markeder, hvor banken i første halvår har opnået positive
kursreguleringer på 17 mio. kr. af bankens værdipapirbeholdning mv.


- - - - - 0 0 0 - - - - -


Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til halvårsrapporten, kan
undertegnede kontaktes.


Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S


Per Sønderup

ordførende direktør
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Sparekassen Himmerland

PRIS 172,50
ÆNDRING +2,50 (+1,47%)
ÅBEN 169,00
SIDSTE LUK 0,00
DEBAT -
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER