Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Er der mere skidt på vej i banksektoren?


13603 collersteen 16/6 2009 15:56
Oversigt

Det lyder godt nok som en noget speget sag den her.....
Man er jo nok nødt til at vide hvorledes fordelingen er blandt de "teknisk" insolvente kunder for at man kan tage 100% stilling til problemstillingen.....Er det kun lokale husejere, er det værdipapirer? Pantebreve, osv? Dog bestemt ikke betryggende, for gemmer der sig måske andre problemstillinger i andre banker....
Jeg overvejer så hvad det kan komme til at betyde for alm.brand pantebreve, for der må om muligt være en ordenlig røvfuld af deres portefølje af pantebreve der ligger i den "teknisk insolvente" del af husværdien...


Var det iøvrigt ikke Skælskør Bank der betalte til bankpakken med egne aktier (bogført til 0 i egenkapitalen), da det "regnskabsteknisk" var bedre for solvensen eller noget i den stil. Spørgsmålet er vel så nu om det overhovedet ville have været forsvarligt for dem at betale med cash.....KLIP
Resultat for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Skælskør Bank er af Fondsrådet
blevet påbudt at offentliggøre ny periodemeddelelse for perioden 1. januar -
31.
marts 2009. Det skyldes, at meddelelsen efter Fondsrådets opfattelse indeholder
en fejl i opgørelsen af Bankens sikkerheder. Det bevirker en stigning i
nedskrivningerne på kr. 80,3 mio. Periodens resultat bliver herefter et
underskud på kr. 93,5 mio. efter skat.Skælskør Bank er med udgangen af maj
måned
fortsat solvent med en solvensprocent på 10,0 %.Skælskør Bank søger efter en
kapitalpartner, således at kapitalgrundlaget i Banken bliver tilstrækkeligt til
at opnå bankpakke II.
KLIP...

og videre fra ledelsen:

Ledelsens kommentarerBestyrelse og direktion har dags dato efter pålæg fra Fondsrådet korrigeret
bankens periode-meddelelse for perioden 1. januar - 31. marts 2009 for Skælskør
Bank A/S.

Den korrigerede periodemeddelelse er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg.
Uenigheden mellem Fondsrådet og Skælskør Bank drejer sig om opgørelsen af
værdien af sikkerheder stillet overfor Banken. Skælskør Bank har ved
opgørelsesmetoden anvendt samme metode, som er anvendt i den reviderede
årsrapport for 2008.

Skælskør Bank finder det paradoksalt, at Finanstilsynet ønsker at stramme
fortolkningen af reglerne for nedskrivninger i en situation, hvor der råder en
finansiel krise. Et krav om, at der skal ske nedskrivning på alle engagementer,
hvor debitorerne er tekniske insolvente, kan få negativ effekt på den
finansielle stabilitet i Danmark.

For Skælskør Bank er der tale om et meget væsentligt beløb. Afgørelsen betyder
at Skælskør Bank ikke umiddelbart opfylder kravene om statsligt kapitalindskud,

fordi kernekapitalen bliver under 6 %. Vi finder det urimeligt, at Skælskør
Bank
muligvis afskæres fra at modtage midler i henhold til lov om statsligt
kapitalindskud, som følge af en fortolkning af regnskabsreglerne og alene er
baseret på en vurdering af risikoen, der fremstår som en tilbagevenden til det
forsigtighedsprincip, der var gældende før de nye regnskabsregler trådte i
kraft
i 2005.

Det fremgår af denne korrigerede periodemeddelelse, at Skælskør Banks solvens
er
over 8 % den 31. marts 2009. Det kan oplyses, at Skælskør Banks solvens og
kernekapital med udgangen af maj måned er henholdsvis 10,0 % og 5,0 %. Skælskør
Bank opfylder derfor lovens krav om en solvens på 8 % ved udgangen af maj
måned.

Afgørelsen i Fondsrådet betyder, at Skælskør Banks bestyrelse vil undersøge
muligheden for at finde en kapitalpartner. Vi vil med dette samarbejde styrke
kapitalgrundlaget i Skælskør Bank, således at Banken kan få bevilget bankpakke
II.16/6 2009 16:01 collersteen 013608Iøvrigt lidt af en guldklump de får klemt ud mellem sidebenene...

"Vi finder det urimeligt, at Skælskør
Bank
muligvis afskæres fra at modtage midler i henhold til lov om statsligt
kapitalindskud, som følge af en fortolkning af regnskabsreglerne og alene er
baseret på en vurdering af risikoen, der fremstår som en tilbagevenden til det
forsigtighedsprincip, der var gældende før de nye regnskabsregler trådte i
kraft
i 2005."


Det kan let blive opfattet meget forkert..... vi har jo med selvsyn set hvad der skete efter at bankerne gik væk fra "forsigtighedsprincippet"...16/6 2009 17:52 collersteen 013616Hele meddelelsen fra Finanstilsynet er her.....
http://www.finanstilsynet.dk/sw43632.asp

Pænt ser det ikke ud....

Lidt fra RB-børsen:

Det, der gav nedskrivninger på 80,3 mio. kr. i Skælskør Bank, var konkret
fire engagementer. Det fremgår af afgørelsen på Fondsrådets hjemmeside.
Ved en gennemgang i foråret konstaterede Finanstilsynet, at "der var
væsentlig forskel på bankens og tilsynets vurdering af behovet for
nedskrivninger på fire engagementer. Dels var der for nogle af engagementernes
vedkommende forskel på vurderingen af, hvorvidt der var objektiv indikation for
værdiforringelse på engagementerne, dels var der forskel på vurderingen af,
hvorledes nedskrivningerne skulle beregnes".
Skælskør Bank havde ved beregningen af nedskrivningerne opgjort de ventede
fremtidige betalingsrækker af sikkerheder, hvor sikkerhederne bestod af aktier
i det børsnoterede selskab A, på baggrund af den indre værdi i stedet for den
offentliggjorte børskurs.
Direktør i Skælskør Bank Carsten Roth skønnede over for RB-Børsen, at andre
banker var i samme situation.
Om der er andre banker med lignende situation kan vicedirektør i
Finanstilsynet. Peter Sylvest Larsen ikke bekræfte.
- Det kommenterer vi ikke på, siger han ikke overraskende.
16/6 2009 18:11 collersteen 013617Kigger man hele afgørelsen fra finanstilsynet på 30 sider igennem ser det bestemt ikke positivt ud for Skælskør.
Skælskør mener ikke at der skal nedskrives på dette engagement.....
Den tror jeg lige vi lader stå et øjeblik.....


Et lille udsnit fra side 14-15:

Engagement 2
Banken oplyser, at der her er tale om et stående lån med løbetid til 31. marts 2012. Hovedstolen opskrives med rentetilskrivningerne. Banken kan opsige lånet uden varsel ifølge den til tilsynet udleverede kopi af låneaftale.
Det er Fondsrådets vurdering, at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, da der ikke i selskabet er andre aktiver eller indtjening, der kan forventes at kunne indfri lån og renter, og sikkerhederne opgjort på basis af dagsværdien ikke kan forventes at kunne indfri engagementet samt påløbne renter ved dets udløb eller på et tidligere tidspunkt, hvor lånet måtte blive opsagt.
Ud fra bevillingsansøgningen af 7. januar 2009, fremgår det, at der til dækning af udlånet på daværende tidspunkt, ud over aktierne i selskab A, var 125.000 kr fra anpartskapitalen og 9,05 mio. kr. i anden sikkerhed. Set i lyset af engagementets størrelse på 53,8 mio. kr. og at værdien af selskab A aktierne pr. 31. marts 2009 ud fra børskursen udgjorde 6,7 mio. kr. vurderer Fondsrådet ikke, at engagement 2 har aktiver eller indtjening til at dække engagementet ved udløb.
Fondsrådet vurderer ligeledes, at kautionisten NN, der har en betydelig negativ formue set i lyset af den samlede bankgæld på ca. 310 mio. kr. mod sikkerheder for ca. 125 mio. kr. ikke vil være i stand til at indfri
15
engagementet ved dets udløb eller på et tidligere tidspunkt, hvor lånet måtte blive opsagt.
Det er derfor også for dette engagements vedkommende Fondsrådets vurdering, at debitor er i betydelige økonomiske vanskeligheder, hvilket i henhold til IAS 39.59 betyder, at der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse på engagementet.
Fondsrådet har ved vurderingen lagt til grund, at der ikke er tale om et nyt engagement som følge af debitorskiftet. Skulle det modsatte lægges til grund, er det Fondsrådets vurdering, at dette ikke vil ændre på, at der stadig er tale om en fejl i kvartalsrapporten, der har en væsentlig betydning for bankens egenkapital. I givet fald skulle engagementet have været indregnet til dagsværdi, hvor det også ville være børskursen på aktierne, der ville være udgangspunkt for beregningen af dagsværdien.16/6 2009 23:07 collersteen 013631Sidste afsnit er vist lige en "dagens tudekiks" værdig.....

http://www.business.dk/article/20090616/finans/90616157/

Investeringskredit med 80% underdækning og kaution fra en person med 160 mio negativ egenkapital har sgu da ikke meget med iværksætteri at gøre.....

Jeg ved ikke om det bare er mig, men jeg synes nok, at Skælskør Bank prøver at snige sig ind under de store vinger fra JV og AKAs korstog mod iværksætterforholdene her i DK...... istedet for blot at indrømme, at det er nogle hul i hovedet kreditter de har bevilget og ikke fulgt godt nok op på.

..... men okay, med AKAs golden hands portefølje og genmab aktierne i baghovedet er ligheden måske ret så stor alligevel når alt kommer til alt...4/9 2009 13:12 collersteen 018138Borsen TV har et interview med hr.Roth himself idag.
Jeg ved ikke om man skal le eller græde, men jeg syntes til stadighed han prøver at efterlade det indtryk at det er de andres (læs: Finanstilsynets) skyld at han nu er i problemer. Udfra den rapport som vi har diskuteret ovenfor, synes jeg at Finanstilsynet for en gangs skyld er ude i noget rigtigt. Det ville være surrealistisk hvis der ikke skulle nedskrives på det store engagement foroven med selvskyldnerkaution fra en med 150mio kr underbalance......

Det virker jo tilsyneladende som om at han stadig mener fuldt og fast at det er finanstilsynets skyld at SkælskørBank er i problemer.... Forrykt.

http://borsen.dk/finans/nyhed/165121/16/6 2009 19:04 alpehue 013619De ændrede regnskabs- og vurderingsprincipper er ikke til gavn for alle banker, mest de største.

Mange vil ikke se det, men der vil ske en markant lukning af banker i de kommende år.

Dem, der ikke i tide selv søger giftemål, kan i stedet bestille en bårebuket.

2009 er som forventet det år, hvor hvartalsregnskaberne vil vise hvem der først bukker under.
17/6 2009 03:00 Stinker 013644Hej Coller, Ved du noget om anvendelsen af regnskabstandarden IAS 39, som der henvises til?
- Er den ikke implementeret og er det virkelig kun i henhold til denne at de omtalte engagementer skulle nedskrives?

Det lyder forkert om ikke insufficiens (eller teknisk insolvens som de siger) allerede efter de iøvrigt gældende regnskabstandarder skulle udgøre en objektiv værdiforringelse som fordrer nedskrivning, da man imodsat fald vel ellers i praksis dårligt vil nå at nedskrive på engagementerne førend tab faktisk indtræder.

Som du antyder, fremstår ledelsens udtalelser som den rene ynk, og man må da håbe at denne sag ikke sætter scenen for en kommende gennemgang af øvrige allerede aflagte bankregnskaber, men at vi "kun" skal bekymre os om kommende nedskrivninger.17/6 2009 13:05 collersteen 013664Puha, grandmaster stinker.
Det er lidt tidligt for den slags meget tekniske spørgsmål...

Men jo IAS39 skulle da meget gerne være implementeret som en del af implementereingen af de "nye" IFRS standarder. IAS er så at sige forløberen for IFRS.

Som jeg lige umiddelbart læser sagsfremstillingen (som jo er meget lang og jura-agtig....!) er det mere en diskussion om hvordan IAS39 skal tolkes og hvilke dele af den der skal anvendes... og således ikke et spørgsmål IAS 39 skal anvendes overhovedet.

Jeg kan dog sagtens have misforstået noget, da jeg trods alt ikke har gennemlæst alle 30sider grundigt fra start til slut 2 gange.

I bund og grund ser jeg det som om at banken vha. nogle teknikaliteter forsøger at smyge sig udenom nogle nedskrivninger, der helt objektivt og ved brug af sund fornuft bør tages. Man kan så i den forbindelse diskutere om der skal nedskrives helt ned til børsværdi...... men nedskrivninger skal der da tages i hvert fald.
Med udsigten til at miste adgangsbilletten til bankpakke 2, kan man ihvert fald konstatere at banken har haft rigelig incitament til at bøje reglerne....

I lyset af bankens størrelse virker det iøvrigt som nogle ret vilde engagementer når de 4 (med langt den største del fra 2 af engagementerne) kan fjerne 34% af egenkapitalen....17/6 2009 15:06 Stinker 013670Selv puha Coller, Det er så ubetinget dig, der er stedets finansielle blodhund og jeg forsøger blot at rykke lidt i lænken for at sikre, at du er konstant tirret og holder færten!

Jeg kan ikke hitte rede i det morads af regnskabsregler, og kender heller ikke nedskrivningskriterierne. Det undrer mig blot, hvis de referedede engagementer under nogle af regelsættene skulle kunne holdes fri af nedskrivninger.
Uanset ledelsens flæbende attitude så kan fanden jo være løs, hvis der gemmer sig blot et gran af sandhed i deres påstand om, at de er udset til prøveklude. I givet fald kan der jo i de øvrige banker gemme sig meget mere af samme skuffe.

Mht spørgsmålene om i hvilket omfang IAS39 finder anvendelse, og hvad den konkret tilsiger, så bemærkede jeg i forbifarten, at Amagerbankens seneste rapport angives at være udfærdiget i overensstemmelse med IAS34 - ikke 39.
Ligeledes var det såvidt jeg husker IAS39, der gav Danske Bank m.fl. mulighed for det regnskabsmæssige kneb med reklassificering af obligationer (for derved at pynte på resultatet ved at føre visse tab direkte på balancen).
Måske denne regnskabsstandard også er involveret i detailspørgsmålet om værdiansættelsen af aktier til indre værdi fremfor markedsværdi?

Måske det er en sag for Revisoren - er der noget med at man skal diskutere golf for at lokke ham på banen?
I bekræftende fald: Hr. Revisor, Har Skælskør Bank lavet en double bogie og er den ene om det?
I givet fa17/6 2009 15:30 collersteen 013675IAS 34 handler om guidelines "interim financial reports".
The objective of this Standard is to prescribe the minimum content of an interim financial report and to prescribe the principles for recognition and measurement in complete or condensed financial statements for an interim period.
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/039DD3F5-2355-4E4E-8071-48BCEED606C8/0/IAS34.pdf
Det forklarer nok hvorfor Amagerbanken har brugt denne i deres seneste rapport som du har læst. Det må så være en 1.kvartalsrapport, medmindre du er meget bagud ....


IAS39 handler specifikt om financial instruments.
The objective of this Standard is to establish principles for recognising and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. Requirements for presenting information about financial instruments are in IAS 32 Financial Instruments: Presentation. Requirements for disclosing information about financial instruments are in IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures.
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/1D9CBD62-F0A8-4401-A90D-483C63800CAA/0/IAS39.pdf

IAS39 har jeg sidst kigget på ifm. med NEC og deres værdijustering af de udstedte warrants ifm. med et obligationslån.... Grunden til at de rent faktisk skulle aktiveres og værdireguleres i balancen var at regnskabet blev aflagt i en anden valuta (USD) end den valuta instrumenterne er udstedt i (NOK).... Ret så kompliceret.29/6 2009 11:41 Stinker 014445Det lader til at trådens titel er velvalgt, og at vi godt kan klæde os på til også i fremtiden at diskutere teknikaliteterne vedr nedskrivninger.

Her til morgen skriver Danske således følgende:
"Deloitte bakker banken op om, at Finanstilsynet har anlagt
strammere praksis for værdiansættelse. Revisionsfirmaet er også
revisor for en række andre banker, der har fulgt samme praksis,
skriver Aktieugebrevet søndag."

Uanset hvordan den konkrete sag skal afgøres, ser det ud til, at man med fordel kan lave sig en liste over hvilke banker der anvender Deloitte...

Er der en der kan poste den fulde tekst fra aktieugebrevet?29/6 2009 13:00 Stinker 014451Siden IT-Factory-sagen har der næppe været grund til at anse det for nogen speciel kvalitet ved et regnskab, at det er revideret af KPMG.
Amagerbankaktionærer lader dog ud til nu at kunne glæde sig over lige præcis dette forhold, medmindre at KPMG i forbindelse med nedskrivningerne har anvendt samme fortolkning af værdiansættelsesreglerne som Deloitte.

For så vidt angår Fionia (som jo nyligt viste sig at måtte øge sine nedskrivninger voldsomt) figurerer både Deloitte og KPMG som revisorer i 2008-regnskabet.

Det her kan sagtens blive endnu mere spændende, og den re-entry jeg lurer på i Amagerbanken, har jeg netop behæftet med yderligere et forbehold...18/6 2009 11:09 collersteen 013763Nu sidder man jo og overvejer om banken reelt har været bankerot i laaaaaaang tid..... (vi var jo flere der undrede sig over deres "heldige" nedskrivningsforløb i efteråret, hvor de lige akkurat forblev solvent...)

I forbindelse med forberedelse af regnskabet for 1. halvår 2009 har Fionia Bank
A/S gennemgået de større kreditengagementer og vurderet, at der er et forventet
nedskrivningsbehov af betydeligt omfang. Baggrunden er især det fortsat meget
negative konjunkturforløb specielt inden for erhvervsejendomme.

Ledelsen i Fionia Holding A/S vurderer herefter, at egenkapitalen i Fionia
Holding A/S må anses for tabt.

Kunderne i Fionia Bank A/S påvirkes ikke heraf. Fionia Bank A/S fortsætter
uændret, idet banken vil blive tilført kapital i fornødent omfang af Finansiel
Stabilitet.

Spar Nord Bank A/S har d.d. rettet henvendelse til Fionia Bank A/S med henblik
på at indlede drøftelser om at overtage den sunde del af Fionia Bank A/S.

Fionia Holding A/S ser meget positivt på denne henvendelse.

For at varetage aktionærernes interesser bedst muligt samt sikre hensynet til
EU's udbudsregler, er det besluttet, at henvendelsen fra Spar Nord Bank
medfører, at der gennemføres en udbudsproces.

Alle interesserede kan give et bud på en samlet pakke bestående af alle
privatkunder, alle rentable erhvervskunder og øvrige funktioner. Derudover
overvejer Fionia Bank A/S, at der åbnes mulighed for, at der kan afgives et
selvstændigt bud på Markets med tilhørende Back Office og supportfunktioner.

Venlig hilsen

Jørgen Bast
Adm. direktør

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=331109&messageId=397933
18/6 2009 13:23 collersteen 013775Lidt interview fra RB-børsen...
Det er jo dybt rystende. Hvem fanden er det de har lånt mio/mia ud til?Fionia/dir.: Kundernes penge slap op
De ekstra nedskrivninger i Fionia Bank skyldes ejendomsengagementer og
pantebreve. Nedskrivningerne fordeler sig bredt i bankens ejendoms- og
pantebrevsudlån, oplyser direktør Jørgen Bast.
- Vi har måttet konstatere, at for en lang række af vores kunder er
likviditeten simpelthen sluppet op. Problemet er, at vi godt kan stille krav om
at kunden skal aflevere likviditetsbudgetter og lignende, men hvis kundens
administrationsapparat ligger ned, og hvis kunden for eksempel ikke betaler
revisorregninger, så er det svært at få detaljerede oplysninger, forklarer
Jørgen Bast over for RB-Børsen.
Fionia Bank må nedskrive yderligere siden kvartalsregnskabet, og derved er
egenkapitalen på 760 mio. kr. tabt. Et år tidligere lå der 2014 mio. kr. på
kistebunden.19/6 2009 18:26 collersteen 013888Det går jo godt.... Lidt fra RBB.
Der røg garanternes penge så. Trist. Trist.

Løkken Sparebank i ny kæmpenedskrivning
Løkken Sparebank, det tidligere Løkken Sparekasse, må nedskrive yderligere 410
mio. kr., er banken kommet frem til under afviklingen af aktiviteterne, som
gøres sammen med det statslige afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet. Derfor
er der behov for en kapitaltilførsel på 600 mio. kr., hvorefter Finansiel
Stabilitet samlet har tilført 660 mio. kr. i Løkken Sparebank.
De nye store nedskrivninger skyldes i al væsentlighed 50 engagementer,
oplyser Finansiel Stabilitet.
Samtidig er det klart, at garanterne i Løkken Sparekasse har tabt deres
penge.
- På baggrund af det nu konstaterede behov for hensættelser samt størrelsen
af den foretagne kapitaltilførsel til Løkken Sparebank er det Finansiel
Stabilitets vurdering, at garanterne i Løkken Sparekasse har tabt deres penge,
hedder det i meddelelsen fra Finansiel Stabilitet.
Nordjyske Bank overtog de sunde kerneaktiviteter i Løkken Sparekasse, mens
resten fortsat er under afvikling.
19/6 2009 18:48 collersteen 013892Og lidt flere tal:

"Finansiel Stabilitet har i forbindelse med gennemgangen af de resterende aktiviteter desværre konstateret, at der er behov for yderligere nedskrivninger på 410 mio. kr. De samlede udlån og garantier udgør DKK 1.462 mio., hvorpå de samlede nedskrivninger nu udgør 833 mio. kr. Nedskrivningerne hidrører i al væsentlighed fra 50 engagementer," skriver Finansiel Stabilitet, som nu må spæde yderligere i kassen.
http://borsen.dk/finans/nyhed/159989/

833 ud af 1462... det er sgu da meget godt gået. Det slår nok endda Akademikerens GEN-performance. En stor bedrift i sig selv....19/6 2009 18:56 stengård 013894det er virkeligt frygtindgydende ringe den performance hos Løkken Sparekasse. Ligeså bekymrende er det at man i Fionia har så mange kunder der ligger ned økonomisk at de end ikke kan betale revisorerne.
Nå - det er sandelig godt at vi har fået "samfundspakken" - for det er jo da ihvertfald ikke pengeinstitutterne der har gjort noget forkert..

slemme slemme kunder19/6 2009 22:09 alpehue 013903


8/7 2009 10:07 collersteen 014925Og her lidt fra dagens børsen, som vel meget godt samler op på bekymringerne i denne tråd...
Stinker, er du stadig lun på Amager?

http://borsen.dk/finans/nyhed/161295/8/7 2009 10:23 stengård 014926det kunne godt ligne en gedigen mavepuster vi får her hen over sommeren - og illustrerer måske i et vist omfang hvorfor deutsche bank var ude med riven omkring Nordiske banker8/7 2009 12:48 Stinker 014931Jeg vakler lidt mellem lun og lunken…

En forestående kapitaludvidelse efterfulgt af svage regnskaber grundet udgifter til både Bankpakke I og renter af indskud i medfør af pakke II er ikke noget særlig attraktivt investeringsgrundlag. Specielt ikke når dette scenarium faktisk er best case, og det slet ikke er sikkert, at banken når så vidt…

K/I (0,3) er dog ved at være lav igen og breder der sig en manglende tillid til, at banken får del i pakke II, kan selv Amagerbanken blive for billig. Jeg er afgjort mest tilbøjelig til at tro på, at banken får del i pakken, og med visheden om at alt kan gå galt minder dette mig mest om endnu en biotekinvestering…

Siden sidste uge er jeg dog blevet opmærksom på, at der tilsyneladende ikke kan siges ret meget begavet om, hvornår banken kan forvente at modtage svar på sin ansøgning, hvilket gør en eventuel entry noget vanskeligere, da kursen sikkert vil sive støt og roligt i mellemtiden. Ydermere kan man altså risikere at skulle forholde sig til et halvårsregnskab i mellemtiden (12. aug.) og eventuelle rygter om overtagelse fra eksempelvis Saxo Bank, hjælper nok ikke meget, givet at der kun kan gisnes om kurslejet. Selvom jeg egentlig bare havde sat næsen op efter kurs 45 i første omgang, tror jeg derfor, at jeg vil lade rouletten snurre lidt længere alt imens indsatsen modnes eller forgår i Ges og Gen.8/7 2009 13:33 Stinker 014938Jeg forsøger lige en gang mere, med det mindre internationale "ø" istedet for "ø":

Jeg vakler lidt mellem lun og lunken...

En forestående kapitaludvidelse efterfulgt af svage regnskaber grundet udgifter til både Bankpakke I og renter af indskud i medfør af pakke II er ikke noget særlig attraktivt investeringsgrundlag. Specielt ikke når dette scenarium faktisk er best case, og det slet ikke er sikkert, at banken når så vidt…

K/I (0,3) er dog ved at være lav igen og breder der sig en manglende tillid til, at banken får del i pakke II, kan selv Amagerbanken blive for billig. Jeg er afgjort mest tilbøjelig til at tro på, at banken får del i pakken, og med visheden om at alt kan gå galt minder dette mig mest om endnu en biotekinvestering…

Siden sidste uge er jeg dog blevet opmærksom på, at der tilsyneladende ikke kan siges ret meget begavet om, hvornår banken kan forvente at modtage svar på sin ansøgning, hvilket gør en eventuel entry noget vanskeligere, da kursen sikkert vil sive støt og roligt i mellemtiden. Ydermere kan man altså risikere at skulle forholde sig til et halvårsregnskab i mellemtiden (12. aug.) og eventuelle rygter om overtagelse fra eksempelvis Saxo Bank, hjælper nok ikke meget, givet at der kun kan gisnes om kurslejet. Selvom jeg egentlig bare havde sat næsen op efter kurs 45 i første omgang, tror jeg derfor, at jeg vil lade rouletten snurre lidt længere alt imens indsatsen modnes eller forgår i Ges og Gen.8/7 2009 13:07 lessismore 014935Udenfor nogen mulig tvivl, ja!

De har nu pyntet på regnskaberne indenfor de rammer som loven gav (udeladelsessynder), men kan ikke trække den længere. I kan godt ruste Jer derude til når de næste opgørelser når frem.17/7 2009 13:18 collersteen 015377Ganske prisværdigt at Nationalbankens (og Finanstilsynets?) mand åbner munden og faktisk kritiserer tilsynet. Astrup-Hansen har vist iøvrigt nok set lidt af hvert af sin karriere, da han såvidt jeg husker også var involveret i oprydningen på Færøerne i sin tid.
Iøvrigt også en prisværdig indsats hr. Astrup-Hansen har gjort i Tryg-sagen. Desværre uden held indtil nu.
Men tager sig mere og mere til hovedet over hvad der er foregået ude i de "små" banker rundt omkring. Og jeg som troede at man ikke kunne blive mere overrasket. Det bliver sgu interessant at se den advokatundersøgelse.....
http://www.business.dk/article/20090717/finans/707160063/17/7 2009 13:25 collersteen 015379Lidt mere at blive forarget over:
http://www.business.dk/article/20090717/finans/707160062/

Særligt den tidl. adm. direktør som åbenbart ikke har nogen som helst skam i livet, når han søger at få opfyldt sin gyldne faldskærmsdirektørkontrakt.....

Noget helt andet er hvordan man overhovedet kan lave en sådan kontrakt med en direktør i et "middelstort" pengeinstitut..... 30-35mio i gyldent håndtryk. Det er jo helt forrykt... men det er vel heller ikke bestyrelsens skyld - der blev de nok også vildledt af revisor og advokater????17/7 2009 13:34 JørgenVarnæs 015380Coller, nu skal du være rimelig.

Der skal et særligt talent til at formøble så mange penge i så lille en bank. Så han har da helt klart fortjent sine millioner.

Jeg bliver mere og mere tilhænger af "hjul&stejle på byens torv" modellen.17/7 2009 13:37 alpehue 015381Med ca. 30 års erfaring fra banksektoren, heraf en del år som intern revisor, og 10 år indenfor revision hos stats.aut revisor, kan jeg vel tillade mig en personlig holdning til årsagen.

Uddannelse !

Vi bankfolk var bare ikke dygtige nok. Alt for meget afhang af systemer til ekspedition af sager.

Det faglige niveau var sikkert ikke i match med de kunder, vi servicerede.

Bankakademi blev et fint udtryk, og derved blev det (måske)

Til min egen "undskyldning" kan jeg kun sige, at produkterne var mere "normale" dengang "farfar var ung".

Jeg har altid ment at bank består af 2 ting.
Indlån og udlån.

Resten er belånte høns med stækkede fjer, der forvirrer billedet.

Der kan være en grad af underdrivelse i mit udsagn, men det må I ikke tage for alvorligt

17/7 2009 13:50 JørgenVarnæs 015385Problemet er vel basalt set, at alle disse problemramte små og mellemstore banker begyndte at drive hedge-fund uden egentlig at fortælle nogen om det. Det er en forretningsmodel, der ligger meget langt væk fra den klassiske indlåns-udlåns bankmodel.

Når hedgefund forretningsmodelen skal sættes op, så skal der kigges meget grundigt på risikoprofil i strukturenn og risikoivllighed blandt investorerne. Aktionærerne har købt noget helt andet, end de troede - og direktionerne/bestyrelserne har simpelthen ikke vidst, hvad de rodede sig ud i.

Normalt er manglende evner en undskyldning for ikke at være forpligtet - men ikke i dette tilfælde. Det er modbydelig inkompetence, ligegyldighed og arrogance i sin mest udkrystalliserede form, og jeg mangler ord for at beskrive min afsky overfor hvordan disse "ansvarlige" mennesker har forvaltet deres ansvar for andre menneskers penge.

Det er på tide, at nogen bliver stillet til ansvar.17/7 2009 13:57 collersteen 015386Baseret på min lægmands-no-inside viden om hvad der umiddelbart er sket med de fleste af de konkursramte banker har jeg svært ved at se at det er uddannelse der mangler.....Det er jo, såvidt jeg har kunnet læse mig til, ikke vilde strukturede produkter i Special Investment Vehicles som har fået de omtalte banker ned med nakken. Derimod simpel overbelåning, som oftest i form af yderlige pantebreve.

Men okay, hvis man ikke bare bliver en smule opmærksom, når en ejd. der er handlet 3 gange indenfor de sidste 2 år med 200% prisstigning, og nu giver 3% i lejeindtægter, skal finansieres fra 80-100% ved banklån og pantebreve... jeg så kan jeg godt se, at det er uddannelse der mangler. Og så står det virkelig skidt til.

Der er måske lidt "overdrivelse fremmer forståelsen" ovenfor, men jeg håber du kan følge min tankegang.17/7 2009 13:59 JørgenVarnæs 015387well, you tell me - når en bank som EBH kan efterlade et hul på kr. 5 mia, så er der da virkeligt noget galt.17/7 2009 14:12 collersteen 015389Ja, så er det virkelig helt væk....
Men det kan vel stadig næppe være uddannelse der mangler, fordi det jo trods alt er så "basalt".
Det må være omtanke, erfaring, alm. fornuft eller slet og ret bare grådighed der har spoleret det hele.
Det virker bare så underligt at ALLE de involverede parter skulle være kommet direkte fra handelsskolen og tro at de kan "rule the world"...

Tilbage er der så kun muligheden for at det er kriminelle forhold.

I EBH casen kan man så undre sig over at der går et før man opdager problemerne. Hr.Schwarz-Thomsens "imperium" begyndte jo at smuldre allerede i efteråret 2007, ik?

Jeg fatter minus.....17/7 2009 14:15 JørgenVarnæs 015390var det ikke også EBH, der fik lokket Finn Poulsen fra Bestseller ud i noget værre snavs, som var lige ved at vælte ham?7/9 2009 13:34 TheNobleKing 018227Spændende læsning - når snildt krimihøjder.

TNK25/9 2009 17:28 collersteen 018865Lidt artige ting og sager der begynder at flyde ud fra EBH-boet.
Det lugter lidt - mon ikke også at Fair Finans er gået konkurs idag?
http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1828937.ece

Og lidt mere om karusselfolkene og deres venner:
http://epn.dk/samfund/article1828838.ece

Og mere..... hvornår kommer der mon nogle bankfolk i "fedtefadet"?
Det er jo reelt dem der har ladet alt passere forbi.
http://borsen.dk/privatokonomi/nyhed/166452/1/10 2009 14:04 collersteen 019044Og lidt flere "afsløringer". Det ser ud til at JP igen har stof nok til at køre en "kampagne" i et par uger.... Det er godt nok spændende, men også utroligt frustrerende at se de få hoveder der indtil nu har taget ansvar for alt det der er sket.
Hvordan kan eks. Forstædernes' kreditdirektør stadig have sit job?
http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1832700.ece


Iøvrigt lidt kvalmt at Rene Müller nu nærmest sidder og siger at det var bankernes skyld, at de ikke blev stoppet og karussellen fik lov til at køre. Det er jo på sin vis rigtigt.... men på den anden side er ulovligheder jo heller ikke tilladt bare fordi de ikke bliver opdaget med det samme.
http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1835474.ece

Nåh ja, og så skal man jo også lige nå at sørge for vennerne inden man går helt ned. Sådan en kontrakt er jo med til at gøre værdien af ejendommene endnu mindre til skade for panthaverne. Så bankerne burde se at få fingeren ud, for der må jo være noget der på ingen måde stemmer med de budgetter (som man må håbe) blev præsenteret inden de store pantebreve blev udbetalt.
http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1833046.ece


FØJ, siger jeg bare.12/10 2009 10:56 collersteen 019342Og lidt mere "artig" læsning. Nu er der tale om tvangsauktioner og der er begæret 2.auktion på nogle af dem der omtales, men prøv lige at se nogle realiserede salgspriser ift. de vurderinger og belåninger der har været tidligere. Det er jo dybt rystende at der kan være så stor en forskel..... Og her snakker vi endda ejendomme med god beliggenhed i København (som derfor må betegnes som rimelig "likvide" for nu at blive i aktiesproget) og ikke en eller anden skodejendom med nogle helt opskruede lejeindtægter på en mark udenfor Sønder Bavelse....

http://www.business.dk/article/20091012/finans/91011009/12/10 2009 11:14 collersteen 019343Og lidt mere endnu.......
http://borsen.dk/investor/nyhed/167719/

Nu kan det vel heller ikke vare længe førend de allesammen skal udgive en angrende bog......23/10 2009 16:25 collersteen 020814Lidt mere klam læsning fra Nordjylland..... Gad vide hvordan det går med Strier Poulsen's sagsanlæg vedr. tilbageholdelsen af hans 30mio krs gyldne håndtryk...? Tør han må stadig føre den sag til ende? I så fald må man på ganske udemokratisk og fredags-galde-agtig vis håbe at der bliver udøvet lidt selvtægt oppe på Mors.

http://tv2nord.dk/default.asp?PageID=5&NewsCategoryID=1&NewsID=22934126/10 2009 08:52 collersteen 020870Det er vel næsten tid til at oprette en særskilt tråd med skidt fra Mors. Det er da også lige ved at EBH-sagen snart overgår RoskildeBank, idet der jo synes at være langt mere direkte svindel (bl.a. Fondens ta'-selv-bord) involveret deroppe.

http://borsen.dk/finans/nyhed/168692/

Roskilde ser jo ihvert fald indtil videre ud til primært at være et produkt af overoptimisme, vækst og udygtighed....12/5 2010 02:09 collersteen 029170http://borsen.dk/finans/nyhed/182933/
Så er Finanstilsynet "vågnet op til dåd" om man så må sige og har ifølge overskriften anholdt 16 personer. Det er trods alt også en sjat og bør vel give en hvis genklang rundt omkring.

I klippet fortæller Jens Hansen hvilke aktier/papirer der har været tale om - der nævnes aktier i Vestjysk Bank og nogle Keops Obligationer. Fremgangsmåden skule være som beskrevet i pressemeddelelsen fra Finanstilsynet:

"Kursmanipulationen er sket ved, at EBH Bank har solgt ud af sit eget depot af værdipapirer til en kreds af personer. Derefter har EBH Bank gennem en periode foretaget store opkøb af værdipapirerne i markedet og dermed pumpet kurserne kunstigt op. EBH Bank har derefter købt værdipapirerne tilbage til de kunstigt høje handelskurser, hvorved personerne ulovligt har realiseret en kursgevinst. Til slut har EBH Bank solgt værdipapirerne til EBH-Fonden til de kunstigt høje priser. Kurstabet endte på den måde hos EBH-fonden."

http://finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Presse-2010/Kursmanipulation-og-mandatsvig.aspx

Kønt ser det godt nok ikke ud i EBH Bank og det tegner vel umiddelbart til at blive den største af bankskandalerne, da den tegner mere og mere kriminel ift. de andre bankkrak som mere tegner til "blot" at være præget af dårlige beslutninger, overoptimisme og inkompetence....
Indtil videre da, for man kan jo i en stille stund undre sig over om det er "tilladt" at være så dum som visse bankfolk i kreditafdelingerne rundt omkring tilsyneladende har været.... eller om der ligger noget andet under inkompetencen....

Lidt i relation til bankkrakkene kan man så lige læse denne historie:
http://www.business.dk/ejendomme/milliardhul-i-schwartz-thomsens-bo12/5 2010 10:06 Stinker 029183Med henblik på vurderingen af betydningen for Vestjysk Bank-aktien ville det være interessant at vide, om aktierne fortsat lå hos fonden da EBH krakkede, samt hvordan det i givet fald står til med afviklingen af EBH-fonden. Danske har gennem længere tid solgt af aktien og der kunne måske være en sammenhæng.
Fremgår det iøvrigt nogetsteds i hvilken periode manipulationen er foregået - Jeg antager, at det efetrhånden må ligge nogen tid tilbage og i hvert fald være før finansaktierne peakede?TRÅDOVERSIGT