Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Præcedens for paraply patenter?


23015 fillandkill 3/12 2009 16:55
Oversigt

Det går altid galt når jeg fintænker.
men sad i bilen og spekulerede om ikke der fandtes tidligere sager, hvor et paraply patent har været igennem Syn og skøn. det kunne være interessant at have en tidlsinie at referere til.

Som jeg ser udmeldingen fra BioPorto, så hænger den ikke så meget på at finde en licensaftager til NGAL, den hænger på at finde en licensaftager, der samtidig kontrollerer Phadia´s paraply patent.

Eftersom der er stærke indikationer om at dette patent kontrolleres af Abbott, så er pt. eneste scenarie nu, at der kan laves een licensaftale, og det er med Abbott.

MEN, og her kommer det positive, HVIS Abbott kontrollerer Phadia´s patent, og overvejer lancering udenom BioPorto, så har Abbott virkeligt et forklaringsproblem, idet man opnår rettighed til eet patent, og ikke til et andet, understreger i den grad at man bryder loven med vilje.

Så derfor tror jeg overhovedet ikke på at Abbott tør nærme sig lancering, uden en licensaftale med BioPorto, med det fremtidsperspektiv indenfor NGAL markedet, så kan en fra BioPortos side, vunden retssag nærmest ruinere Abbott.

og mere positivt, det der sker lige nu, er en dyst om hvem der har den største...
og det har BioPorto, fordi Phadia patentet er under revurdering fra en syns og skønsmand.

Abbott frygter i den grad at Phadia patentet bliver ugyldiggjort, for så har Abbott ingen verdens chancer for at holde eksklusivretten til NGAL.

Derfor er min konklusion, at de forhandlinger der blev nævnt i Q3, er med Abbott bl.a. - Abbott vil ind på markedet inden de risikerer at miste eksklusiviteten ved et ugyldigt Phadia patent.

Den ventetid vi oplever lige pt, tror jeg i al sin enkelthed bunder i at BioPorto holder Abbott fra døren, for at lave bedre aftaler, med et ugyldigt Phadia patent i hånden. Kendes Phadia patentet ugyldigt, kan BioPorto lave alle de aftaler de vil, med hvem de vil.

Dette er mine tanker, og min konklusion, og det opfordres til ikke at handle på mine tanker, jeg kunne jo tage fejl..

men det er en opfordring til at søge på nettet, om ældre sager hvor der kan dannes præcedens for at ugyldigt paraply patent, og derefter linke det i denne tråd, du må selvfølgelig også meget gerne poste en kommentar, om min teori er sandsynlig.

Præcedens på følgende ønskes:
et paraply patent der er ældre end 5 år gammelt, som aldrig har været i brug, der er blevet kendt ugyldige af Syn og skøn.

BioPorto meddelte i Q3, at sagen imod Phadia´s paraplypatent skred positivt frem, og der er så vidt jeg ved udpeget en syns og skøns mand, men CT har ingen datoer for noget. - jeg mener at Phadia´s patent blev søgt ugyldigt i 2005-2006, men i første omgang kun i Danmark, jeg ved ikke om det er blevet udvidet til at gælde Europa.

dog ved jeg at BioPorto har søgt licens i USA, og det er sandsynligt at de får licensen, og i USA har Phadia også et patent, men det gælder IKKE for "Alle Humane sygdomme" som det gør i Europa.

Derfor er Abbott svær at holde fra døren(på røven ect.), der er 2 alvorlige træk fra BioPorto endnu.
1. et ugyldigt Phadia patent.
2. et godkendt patent i USA (og øvrige kontinenter)

Har jeg ret, eller har jeg ret?

FillandKill3/12 2009 17:04 stengård 323017du har ihvertfald fat i en meget interessant pointe - nemlig at BioP KAN have interesse i IKKE at indgå en aftale med Abbott før man har indgået en aftale med en anden partner - ELLER - at man venter at Phadia sagen hastigt er på vej i en afsluttende fase og at (man er så overbevist om sagens udfald at) man spiller hardball...

Jeg tror ikke at Abbotts lancering i december umiddelbart bliver mødt med et fogedforbud - jeg tror derimod at man vil satse på at lave en aftale med en anden væsentlig spiller om en licens på en given procentsats - og så bruge den i slutforhandlingerne med Abbott...

men jeg kan jo nok ikke ligefrem kaldes helt objektiv :)3/12 2009 17:13 fillandkill 123018Du kender Phadia´s patent Stengaard (føler jeg mig overbevist om)
kan du ikke prøve at ridse den op, er det i 2015 den udløber?3/12 2009 18:49 stengård 123029jep - patentet udløber i 4- måned 2015. Faktisk har man hos Phadia 2 forskellige patenter i hhv. Europa og USA. I første omgang er det det europæiske som er interessant - fordi det er så bredt.

Jeg havde vist engang skrevet et eller andet på min blog om Phadia-patentet- men den forsvandt vist i overflytningen fra .dk

i årsrapporten fra 2008 står der bl.a.

Det svenske selskab Phadia AB er indehaver af et patent på diagnostisk anvendelse af NGAL, der dækker relativt bredt og kan derfor kaldes et ?paraplypatent? . Der kan fortsat opnås specifikke patentrettigheder inden for områder, der generelt dækkes af dette patent . Der kan således opstå en situation, hvor man skal købe en licensadgang til paraplypatentet . Såfremt patentkravene anses for at dække for bredt, kan man imidlertid søge at få patentet helt eller delvist erklæret ugyldigt . Et opnået underliggende patent vil afskære indehaveren af paraplypatentet fra at udnytte sine rettigheder inden for det underliggende patents specifikke område .
Phadias patent er udstedt med lidt forskellige krav i to geografiske områder . I USA dækker patentet diagnostisk brug af NGAL ved infektion og inflammation . I Europa dækker patentet endvidere diagnostisk brug af NGAL ved alle humane sygdomme . Det er det europæiske patent, der kan komme til at påvirke BioPortos frihed til at operere på det europæiske marked . BioPorto valgte derfor i 2007 at anlægge en ugyldighedssag mod det europæiske patent, i første omgang i Danmark, med krav om, at i hvert fald det helt brede krav om diagnostisk brug af NGAL ved alle humane sygdomme kendes
ugyldigt . Phadia nedlagde under sagen påstand om, at BioPorto krænker Phadias patentrettigheder . Phadia
har endvidere krævet, at BioPortos NGAL produkter fjernes fra markedet, og at der erlægges erstatning for
allerede solgte enheder . I 2008 har sagen hovedsageligt drejet sig om fastlæggelse af syn- og skønstema samt udpegning af syn- og skønsmænd . BioPortos advokat i sagen finder det ikke overvejende sandsynligt, at Phadia skulle få medhold i sin selvstændige påstand . Samtidig har BioPortos patentrådgiver Høiberg A/S oplyst, at de finder det overvejende sandsynligt at Phadias brede krav vil blive kendt ugyldigt, hvorved BioPorto får uhindret adgang til markedet .note 2
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som
ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er
BioPorto har valgt at anlægge en ugyldighedssag mod
selskabet Phadias europæiske NGAL patent, i første
omgang i Danmark . Phadia har som modangreb nedlagt
påstand om at BioPorto krænker Phadias patentrettighe-
der og krævet at BioPortos NGAL produkter fjernes fra
markedet og at der erlægges erstatning for allerede solgte
enheder . Phadia patentsagen og ledelsens forventninger er
beskrevet i ledelsesberetningen under immaterielle rettig-
heder . Ledelsen forventer ikke at patentsagen vil føre til
økonomiske forpligtelser for koncernen .3/12 2009 19:41 Gobe 023032Udmærket indlæg og udmærkede tanker. Meeen !

Min opfattelse af et paraplypatent er, at det mest har markedsføringsmæssig værdi og kun tjener til at vise over for omverdenen, - vi kan også.

Dertil kommer, at det oftest er alt for bredt formuleret og derfor ikke holder i eventuelle twister.

Lidt modsat et for selektivt patent, der kan overhales både indenom og udenom ved ganske små ændringer, - hvilket også gøre disse patenter værdiløse.

Så du bør ikke frygte dette paraplypatent, - der dog har den virkning at tingenes udvikling kan sinkes.

Sker det, så er de hårdt plagede investorer vel parat til endnu engang at skubber yderligere kapital på banen.

Gobe
3/12 2009 21:11 fillandkill 123037Hej Gobe

Det er nemlig præcis det der kan ske, at tingene forhales, og trækker ud.
derfor jeg gerne ville have en tidslinie for andre lignende sager, såfremt der findes præcedens i denne slags sager. leder lidt rundt på må og få lige pt.

Men også du er enig med mig, eller ihvertfald finder det overvejende sandsynligt at Phadia´s patent kendes ugyldigt.

sker det.... så letter raketten.

jeg frygter som heller ikke paraplypatentet som sådan, det jeg frygter er den omgang du beskriver nederst i dit indlæg, hvis tingene trækker ud.

omvendt, så kan Phadia sagen være afsluttet inden jul..

Men mon ikke BioPorto har satset lidt på veterinærdelen, for at blive bedre polstret til hardball.
det er jo et eller andet sted meget sandsynligt at de satser på dyre NGAL for at få maximal indtjening, under de forudsætninger der er.

Imorgen vil jeg finde ud af om Phadia sagen kun er søgt ugyldigt i dk, eller om den er udvidet til hele europa.

All good things, comes to those who wait..

FillandKill3/12 2009 22:17 fillandkill 123040


3/12 2009 22:35 fillandkill 523041Jeg er efterhånden ikke spor nervøs...

http://www.themis.dk/synopsis/index.asp?hovedramme=/searchinclude/lovsamling/patentloven.html

Stk. 3. Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr, anses heller ikke som opfindelser. Dette er ikke til hinder for, at der meddeles patent på produkter, herunder stoffer og stofblandinger, til brug i disse fremgangsmåder.

§ 45. Hvis en patenteret opfindelse, når der er forløbet 3 år fra patentets meddelelse og 4 år fra patentansøgningens indlevering, ikke udøves her i landet i et rimeligt omfang, kan den, som her i landet vil udøve opfindelsen, opnå tvangslicens dertil, medmindre der foreligger skellig grund til undladelsen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at udøvelse i et andet land skal sidestilles med udøvelse her i landet ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1. Sådan bestemmelse kan gøres betinget af gensidighed.

§ 46. Indehaveren af et patent på en opfindelse, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den ved det sidstnævnte patent beskyttede opfindelse eller den ved brugsmodelregistreringen beskyttede frembringelse, hvis den førstnævnte opfindelse udgør et vigtigt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk betydning.

Stk. 2. Indehaveren af patentet på den opfindelse eller af den registrerede brugsmodel, til hvis udnyttelse der er meddelt tvangslicens i medfør af bestemmelsen i stk. 1, skal på rimelige vilkår kunne opnå tvangslicens til udnyttelse af den anden opfindelse.

§ 49. Tvangslicens må kun meddeles den, som ikke ved aftale har kunnet opnå licens på rimelige vilkår, og som kan antages at være i stand til at udnytte opfindelsen på rimelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med licensen.

Stk. 2. Tvangslicens er ikke til hinder for, at patenthaveren selv udnytter opfindelsen eller meddeler licens til andre.

(jep.. men Phadia kan ikke engang bruge deres eget patent, uden at krænke BioPorto)3/12 2009 22:49 fillandkill 023043en PDF fil der beskriver processen i en omprøvning af patentet.

http://www.dkpto.dk/media/36026/administrativ%20ompr%C3%B8vning.pdf4/12 2009 07:17 Kim 023045Hej Fill.

Ganske interessante betragtninger du her fremfører

Så er det jo spændende hvor længe dette cirkus får lov at slæbe os investorer rundt i manegen, inden den store sprechtalmeister får slukket for mikrofonen

Kim4/12 2009 09:40 TDAE 023049Hmm. Betyder § 46 stk. 2 at hvis BioPorto opnår adgang (tvangslicens) til Phadias patent, så kan Phadia "på rimelige vilkår" opnå adgang (tvangslicens) til BioPortos patent?
Dvs. også Phadia også vil kunne producere homogene tests(?)!

Lad os håbe, at Phadias patent bliver modificeret eller kendt ugyldigt. Tvangslicens kan koste lidt for meget på BioPortos bundlinie!

---

§ 46. Indehaveren af et patent på en opfindelse, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den ved det sidstnævnte patent beskyttede opfindelse eller den ved brugsmodelregistreringen beskyttede frembringelse, hvis den førstnævnte opfindelse udgør et vigtigt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk betydning.

Stk. 2. Indehaveren af patentet på den opfindelse eller af den registrerede brugsmodel, til hvis udnyttelse der er meddelt tvangslicens i medfør af bestemmelsen i stk. 1, skal på rimelige vilkår kunne opnå tvangslicens til udnyttelse af den anden opfindelse.4/12 2009 10:03 fillandkill 023054hej TDAE

du skal også tænke på at Phadia´s patent er 16 år gammelt, og det er aldrig blevet udnyttet.
i det tilfælde skal du også se på denne:

§ 45. Hvis en patenteret opfindelse, når der er forløbet 3 år fra patentets meddelelse og 4 år fra patentansøgningens indlevering, ikke udøves her i landet i et rimeligt omfang, kan den, som her i landet vil udøve opfindelsen, opnå tvangslicens dertil, medmindre der foreligger skellig grund til undladelsen.

og, Phadia´s patent udløber inden de kan nå at udvikle NGAL tast´s, og få dem på markedet, så der er intet at være nervøs for på den konto.4/12 2009 12:19 fillandkill 023060hej TDAE

du kan se Phadia´s hjemmeside her "About Phadia"
http://www.phadia.com/dia_templates/Page____1195.aspx

de snakker om 25 års erfaring indenfor deres felt. og deres felt er beskrevet som noget ganske andet, end akutte nyreskader.

de koncentrerer sig udelukkende om allergier, astma og autoimmune sygdomme, der er ikke engang nævnt NGAL når de beskriver sig selv.

"Phadia develops, manufactures and markets complete blood test systems to support the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases.".

så sandsynligheden for at de produktudvikler salgsbare NGAL kits inden deres patenter udløber, er lig 0. - Phadia er udelukkende et bump på vejen.4/12 2009 17:09 ric1968 023073>>Sker det, så er de hårdt plagede investorer vel parat til endnu engang at skubber yderligere kapital på banen.

Sidst de fik kapital, var det ikke kun fra specielt udvalgte investorer?
Jeg fik vist ingen tilbud om køb af yderligere aktier...4/12 2009 19:22 stengård 023077det er korrekt at selskabet lavede en rettet emission. Dt gjorde man bl.a fordi prospektkravene er markant mindre end ved en "åben emisssion" og eftersom det skulle gå ret stærkt henvendte selskabet sig til en række investorer der kendte casen godt.
Omkostningerne ved et fuldt prospekt havde slet ikke stået i forhold til det beløb der skulle skaffes - nemlig de 10% som selskabet havde en generalforsamlingsbemyndigelse til.
Kursen som aktierne blev tegnet til var i store dele af forløbet OVER kursen på markedet - så man kan vel ikke sige at investorerne havde nogen større fordel af det. At der så kom en række gode meddelelser - som selskabet vel havde varslet at man regnede med ville komme i løbet af efteråret er en anden sag4/12 2009 09:21 fillandkill 023047


4/12 2009 12:01 fillandkill 323059http://www.buyusa.gov/europeanunion/ipr_patent_protection.html

kan ikke rigtig finde eksempler på europæiske patenters videre godkendelse i USA.

men har fundet noget andet meget interessant, som står øverst i dette link fra US Gov.

der er beskrevet forskelligheder fra europæiske patenters godkendelse, vs. amerikanske patenters godkendelse.

og nu bliver det rigtig interessant, EPO bruger, som hovedregel, at den der indsender patentansøgningen først, uanset hvem der først har gjort opfindelsen, får godkendt patentet. (Bioporto har fået godkendelse:))

hvorimod USPTO(amerikanske patentkontor) har en hovederegel om at vedkommende der først har gjort opfindelsen, får tildelt godkendt patent, uanset hvem af de 2 der først ansøger.

dvs. at Phadia´s patent i USA stort set er værdiløs kontra akut nyreskade, og dialysekrævende nyreskade. Phadia kan KUN bruge deres patent under bioportos cutoff værdi på 250NG/ML, til diagnoticering af cancer inflammation, desuden er phadia´s patent IKKE som i EU, dækkende over alle humane sygdomme. og akut nyreskade er ikke nævnt i phadias US patent.

og sikkert af samme årsag at CCH ikke har søgt om patent i USA, fordi BioPorto var først med opfindelsen..

så konklusionen må være at det er ret åbenlyst hvem der render med det amerikanske patent...

4/12 2009 14:01 fillandkill 123063
I denne PDF kan du få en ret god indsigt i behandlingen af patenter, patentforbud, anker, syn og skønsmand, osv.

der står temmelig mange interessante ting, som i høj grad forklarer, eller ihvertfald fortæller hvorfor der er så megen ventetid.

http://www.dkpto.dk/media/49164/haandhaevelse_af_patentrettigheder.pdf

jeg har iøvrigt idag fået besked fra Christina Tønnesen, at omprøvningen af Phadia´s paten er anlagt i Danmark i slutningen af 2006. dvs for 3 år siden...

siden den meddelse har jeg ledt efter om der var nogle EU regler der gjorde at kendelsen ville gælde i hele Europa, -jeg kan finde en hel masse om at de europæiske patentkontorer prøver at arbejde sammen, og at regeringen helt tilbage i år 2000 arbejdede meget hårdt på at fremme processerne når der blev ansøgt om paten, og ikke mindst, når patenter blev krænket af større firmaer, - der var i år 2000 tale om at der skulle oprettes patentforsikringsordninger, kunne ikke umiddelbart finde mere om dette.

Endvidere fortæller CT at Phadiaá patent er gyldigt i 20år, og at det er udstedt i april, 1995. og det har aldrig været i brug.

FillandKill4/12 2009 14:51 PCknuden 123067Meget apros pos vedr. problematikken om de europæiske patent regler.

http://borsen.dk/politik/nyhed/171706/

"EU's Konkurrenceevneråd er på et møde i Bruxelles blevet enige om EU-patentet efter over 20 års forhandlinger. Historisk, siger økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K)."

Ensartede regler bør vel, alt andet lige gøre processen nemmere ??4/12 2009 15:05 fillandkill 023068det er da helt utroligt at det lige flader sammen, for det første så sparer BioPorto en masse udgifter til oversættelse osv.. - skal desværre ud af døren nu, men det er da absolut ikke en ubetydelig nyhed.5/12 2009 00:54 fillandkill 023086Nå.. jeg kunne hurtigt lige få banket en stemning op, det ser ikke umiddelbart ud til at det får de store betydninger for BioPorto, dette tiltag skulle ha kommet for flere år siden, hvis BioPorto skulle ha haft gavn af det, ihvertfald i denne omgang.

i linket nederst fra patent- og varemærkestyrelsen står endvidere:
Ligeledes udestår nærmere afklaring af spørgsmål som oversættelseskrav til EU-patentet, gebyrstruktur og myndighedssamarbejde om sagsbehandlingsprocesserne. Realistisk må det derfor erkendes, at selvom der er gjort fremskridt, så vil der gå nogle år før der vil kunne ansøges om et EU-patenter.

men vi kan da så ihvertfald glæde os over at der er fokus på området. jeg sad og ledte efter noget konkret, fordi jeg er nysgerrig efter at vide om der var ændrede regler mht. Phadia sagen.

http://ip-bloggen.dkpto.dk/journal_comments.asp?JournalID=1656

Stengaard: -du nævnte noget i chatten tidligere idag, som var meget interessant, ang. phadia, gider du sætte over til en gang suppe??

FillandKill7/12 2009 08:39 fillandkill 123151Jeg skimmede lige chatten i fredags, hvor Stengaard fortæller at han havde haft en snak med en, der fortæller at hvis Phadia opretholder deres patent i nuværende form, så vil BioPorto få tildelt en tvangslicens næsten pr. automatik, da Phadia´s patent er til hinder for et kvantespring fra BioPortos side.

konklusionen var enten at patentet blev ugyldiggjort, eller bioPorto meget billigt, fik tilgang via tvangslicens..

FillandKill7/12 2009 12:58 fillandkill 023162Jeg har klippet og klistret lidt fra BioPortos Q3
http://www.antibodyshop.dk/content/download/1594/41610/version/2/file/meddelelse+28+2009.pdf

Hvis man lige gider læse det nederste først, så er der flere ting jeg gerne vil have en kommentar til:

Licensforhandlinger:
I Q3 fortæller BioPorto at de forhandler med flere af de største aktører på markedet. Jeg ser kun 3 mulige scenarier.
1. BioPorto forhandler med Abbott som kontrollerer Phadia´s patent
2. BioPorto forhandler bl.a. med Abbott som kontrollerer Phadia´s patent, sammen med en anden/andre.
3. BioPorto forhandler udfra at de selv vil komme til at kontrollere Phadia´s patent.

Abbott har indtil flere gange udsat lanceringen af NGAL testen, noget tyder på at de ikke kan blive enige.

Endvidere skriver BioPorto at det midlertidigt ikke er nødvendigt at have opnået patentet på alle markeder, førend BioPorto kan afsætte deres produkter her.

Og mon ikke BioPorto er helt garderet, hvad angår patentsagerne, tror de har fuldstændig styr på disse:
Link til Board of directors: http://www.bioporto.com/about_us/board_of_directors
Ms. Marianne Weile Nonboe (1960)
MBA and BA (Biochemistry)
Board member since 2009
Marianne Weile Nonboe has been with Novozymes since 2000 and is Director for Patents & Licensing. Previously, Marianne Weile Nonboe was a consultant with Dansk Industri and with Copenhagen Science Park Symbion and over a number of years she has focused on innovation, technology and start-up of companies, including the start-up of her own company. Marianne Weile Nonboe has solid experience within IPR, licensing and business development which combined with insight into the biotech industry and experience with smaller companies are valuable competencies for the board and the company?s strategic focus on IP rights and licensing agreements.
Jeg vil lige prøve at liste de triggere op som jeg kan ske indenfor nærmeste fremtid:

1. Omprøvning af Phadia´s patent, - kendes ugyldigt, eller der udstedes tvangslicens til BioPorto.
2. Licensaftale gældende i Europa med Abbott. (såfremt Abbott kontrollerer Phadia)
3. Licensaftale med Abbott, Roche, Siemens, såfremt Phadia sagen løses(Tvangslicens/ugyldighed)
4. Nye partneraftaler på dyre NGAL
5. Positive nyheder om de homogene test
6. Eventuelle fordele af det nye Europæiske patent (kan ik helt gennemskue det endnu)
7. uventet salg, eller, ikke medregnet salg, på de markeder der ikke behøver patent.

Og når vi når første halvår af 2011, når de homogene tests lanceres, så kommer den største af dem alle.


Nedenstående er klippet fra Q3:

BioPorto planlægger nu at beholde en del af NGAL IP-rettighederne, hvilket indebærer, at der ikke afgives
licens til brug for homogene tests. Der kan indgås licensaftaler på øvrige områder, hvor selskabet er i
forhandling med potentielle aftagere.

Efter udmeldingen omkring den succesfulde udvikling af The NGAL Test, selskabets nye homogene NGAL
test, har BioPorto modtaget mange forespørgsler på testen fra både potentielle kunder og fra
samarbejdspartnere. Særlig stor var interessen på dette års Renal Week (årsmøde for the American Society of
Nephrology), afholdt i San Diego i slutningen af oktober måned, hvor mere end 50 videnskabelige
præsentationer fokuserede på NGAL som markør for akut nyreskade. Lignende interesse, specielt for The
NGAL Test, kunne konstateres på MEDICA messen i Düsseldorf medio november, hvorunder blev afholdt
møder med nogle af de største aktører på det diagnostiske marked omkring en mulig adgang til BioPortos
kommende NGAL produkt. I forbindelse med MEDICA har BioPorto desuden afholdt sit årlige distributør
møde, der igen i år var velbesøgt.

Etablering af leveringsaftaler
BioPortos nye homogene NGAL-test retter sig mod hospitalernes centrallaboratorier og åbner markedet for de
fleste større udbydere af analysesystemer såsom Roche, Siemens, m.fl. NGAL-testen kan efter registrering til
diagnostisk anvendelse udbydes som en del af selskabernes samlede portefølje af specifikke analyser til deres
egne apparater. Forløber udviklingen planmæssigt, vil testen være klar til lancering i første halvår af 2011.
BioPorto ønsker at etablere leveringsaftaler med de fleste eksisterende udbydere af homogene tests til disses
egne fuldautomatiske systemer, således at dette store markedssegment dækkes videst muligt. Etableringen af
disse aftaler forventes at finde sted i løbet af 2010 og BioPorto har under MEDICA messen i november 2009
afholdt de indledende møder med en række af selskaberne.

Patentet
er allerede udstedt i New Zealand, Singapore og Sydafrika. Patentet er yderligere indsendt og enten afventer
eller er under behandling i en række øvrige lande, herunder også USA.

Det er imidlertid ikke
nødvendigt at have opnået patentet på alle markeder før BioPortos egne produkter, den nye homogene NGAL
test og de eksisterende ELISA kits, kan sælges.

NGAL er bredt accepteret som nyreskademarkør og udgør et stort markedspotentiale, hvorfor der foreligger
patenter og patentansøgninger fra andre aktører på området. Den igangværende ugyldighedssag anlagt af
BioPorto mod Phadia kører fortsat med positive fremskridt. BioPorto forventer at patentet, der i Europa
dækker diagnostisk brug af NGAL ved alle humane sygdomme, kendes ugyldigt, blandt andet grundet
manglende opfyldelse af kravet om nyhed. BioPorto vil derved have uhindret adgang til markedet. CCH?s
forskellige NGAL patenter og patentansøgninger i Europa og USA forventes ikke, såfremt de mod forventning
udstedes eller opretholdes efter indsigelse, at komme til at påvirke BioPortos markedsadgang. BioPorto
overvåger konstant eksisterende og nye patentansøgninger inden for området og vurderer disses potentielle
påvirkning af BioPortos markedsadgang.7/12 2009 15:08 mink1234 023163jeg har lige læst på EI (indsendt af koma) at abbot nu har lanceret at ngal nu er tilgængeligt. ! skrivelsen fra abbot er fra d.04.12
hvad siger i til det ? jeg bliver sgu da helt nervøs !

mvh
mink7/12 2009 15:28 fillandkill 023164Vi har jo set de præsentationer fra Abbott i flere forskellige afskygninger, og tror nok vi i chatten lige er blevet enige om at der ikke er alverden at være nervøs for.

Abbott spiller lidt med musklerne, og BioPorto kæmper for at få alle praktiske foranstaltninger på plads, og derefter kan eventuelle retslige tvister begynde.

men så langt kommer det slet ikke, der er lavet aftaler inden da. prøv at læse hver en side i Q3.

FillandKill7/12 2009 15:36 baras001 023165Hvad mener I at det betyder at Abbott nu annoncere at at Urine Ngal er på markedet?

http://www.abbottdiagnostics.co.uk/Support/Technical_Library/Instructions_for_Use/default.cfm?lang=DAN7/12 2009 15:47 Flemse 123166Som jeg læser Abbott´s (Tyskland) pressemeddelse dateret d. 4-12-09, ser det unægteligt ud til, at Abbott´s test (urin) opererer med cut-off værdier under 100ng/ml.

Såfremt dette er korrekt og at jeg har opfattet Bioporto´s patent på cut-off værdier over 250ng/ml, så ser det ud til, at Bioporto og dermed os aktinærer har et problem.

Håber godt nok, at det er mig der har misforstået noget.

Kunne godt tænke mig at få Stengård og alle andre med forstand på casen på banen....

Flemse.7/12 2009 15:59 fillandkill 223168selvfølgelig bruger Abbott de målinger de kan under 250ng/ml, og det indikerer jo at de kontrollerer phadia´s patent, som dækker alt under BioPorto´s patent.

de målinger under 250, kan ikke vise om det er akut nyreskade, og det fortæller abbott jo også selv, at de ikke med sikkerhed man påvise akut nyreskade under 250.

se side 2 på den her, der måler Abbott laaangt inde i BioPortos patent - http://www.abbottdiagnostics.de/images/content/file/NGAL/AN2605.pdf

7/12 2009 17:04 Flemse 023172Håber naturligvis du har ret fillandkill.

Jeg har bare meget svært ved at forestille mig, at et verdensfirma som Abbott sender ubrugelige test på markedet - så dybt tror jeg godt nok ikke de er sunket.
Går ud fra, at du har set omh. pressemeddelelse fra Abbott Tyskland:

http://idw-online.de/pages/de/news347595
Er ny her på sitet men "gammel" og utålmodig i casen.7/12 2009 17:24 mrtrader 323175Flemse, test under 250ng kan ikke diagnosticere akutte nyreskader og dette skulle være videnskabeligt......og abbott kan lancere alt det de vil, MEN vil de komme med præcise tal har bioporto et patent der dækker området....7/12 2009 20:05 DrueAgurken 423179Hej Flemse.
Velkommen til.
Indledningsvis, så få ro på...

Abbott launcher ikke et kit til diagnosticering af AKI med et cutoff fra 100, og så op til en 150, eller hvad det er de forestiller sig... Testen er til AKI,og til det skal de højere op. Rask grænsen ligger ved 150 ng/ml, og så kommer lidelserne så derop af. (Forresten har den 'nye' tyske meddelelse været kendt i lang tid, og jeg har da ellers gjort opmærksom på at Abbott har bredt den meddelelse ud over europa det sidste stykke tid)

Hvad angår Phadia tror jeg forresten heller ikke at du skal tillægge det den store betydning, da den sag rent legalt er udspillet.

Og så skal du lige tage de komparative briller på, og så se på BioSite, som har produceret, "markedsført" og "launchet" deres kit for længe siden, uden at det betyder en døjt... intet er der sket, så det formoder jeg heller ikke at der gør med Abbott før formaliteterne er på plads.7/12 2009 21:26 fillandkill 023182Og velkommen til Flemse.
Hvis Abbott virkelig kunne finde på at lancere uden om BioPorto, så er det noget af et sats, da det virkelig kan få store konsekvenser i en tabt retssag.

BioPorto har et handicap i øjeblikket, det kan vi ikke komme udenom, og så længe de har det, så har de svært ved at reagere promte. i mellemtiden tror jeg bare vi ser nogen der spiller lidt med musklerne.

Med handicap mener jeg at BioPorto´s patentsag i Europa endnu ikke er færdig, mht. oversættelse og indlevering i hvert af de respektive lande. ihvertfald har jeg ikke hørt andet.

Som Drueagurken siger, så har vi jo hørt det de sidste måneder at Abbott kom med noget i december, og Biosite har jo også været klar længe.

men lad os da glædes over at der er så meget fokus på området, hvortil vi har billetterne på 1 parket.
7/12 2009 22:15 baras001 023185Kan det være dette patent Abbott anvender i deres lancering af NGAL test ? Datoen er jo påfaldende da dette dokument er dateret 3. December og den tyske Abbott hjemmeside har tidsstempled 4. December for deres lancering.

http://www.freepatentsonline.com/US20090298047.pdf7/12 2009 22:54 fillandkill 123189hmm.. synes umiddelbart det lyder lidt underligt, overskriften på patentet hedder direkte oversat til dansk " metode til at skelne mellem nyresvigt".

Ville man ikke, hvis der var tale om samme sag, skrive metode til at påvise akut nyresvigt?

men forbindelsen til Abbott er der, så vidt jeg kan se, så står opfinderne i relation til CCH, og dermed Abbott.

Men har ikke hørt noget om dette fra BioPorto, og de skriver i Q3 at de overvåger alle patentsager med relation til deres produkt, og denne er filed 2. juni 2008.

har nu læst en del af patentet, og umiddelbart synes jeg det ligner et paraply patent af en art, der er ikke nogle faste værdi, men en hel masse lig med eller over, se stykke 0019.
(vedhæftet)

jeg synes jeg mangler noget konkret i det patent, men vil meget gerne høre andres meninger.

FillandKill
docxDok1.docx7/12 2009 23:16 fillandkill 123190hum hum hum...
nu tror jeg at jeg har fået den opklaret, men i må lige være lidt kritiske ved mig. :)

se: http://www.faqs.org/patents/app/20090298047

Jeg synes det er et lidt bredt formuleret patent, men den mening jeg umiddelbart får ud af følgende google oversættelse er, at patentet går ud på at bevise at patienten har risiko for nyreskade, ved en plasma kreatinin kombineret med en urin-ngal måling. Den virker lidt tung at danse med.

mht. forrige indlæg, om det var det patent Abbott anvendte, så tror jeg ikke, dette er jo udstedt i USA.

Se den google oversættelse af øverste link, som vedhæftet fil

docxGoogle_overs_ttelse.docx7/12 2009 23:18 stengård 023191prøv lige at overveje hvor lang tid der er fra en patentansøgning til en eventuel patenttildeling

ro på Gutter :)7/12 2009 23:28 fillandkill 023192Køber lige en flovmand..
det står sgu da med stort lige foran næsen på en, at det kun er en patentansøgning...

godnat8/12 2009 06:22 baras001 023193Sorry, det havde jeg heller ikke lige set....Alt efter kl. 22 om aftenen er sent for mig, så jeg forsøger fremover at holde mig indenfor mit "vågenområde" før kl. 22, så jeg ikke laver et unødvendigt input som denne patentansøgning. Godmorgen, med håb om en god Biop dag til alle.8/12 2009 17:09 fillandkill 423211hej baras

Selvom det blot viste sig at være en patentansøgning, valgte jeg alligevel at foreligge den til vores chef, Christina Tønnesen:)

som bekendt, hvis man har læst hele min smøre i denne tråd, så virker det Amerikanske patentkontor USPTO således at patenter bliver tildelt den der først laver opdagelsen/opfindelsen.

og, vi har intet hørt fra BioPorto om at der kunne opstå problemer på det amerikanske marked, så derfor er følgende fra CT ENDNU mere interessant. det betyder samtidig at BioPorto har søgt om patent i USA lang tid før 21. juni 2008, som din pdf var dateret.

Fra CT:
NGAL området har stor interesse og der er flere parter der forsøger at patentere forskellige aspekter, ligesom vi selv løbende indsender opfølgende patentansøgninger. Vi har systematisk overvågning af patenter, der har relation til vores område og vurderer dem løbende.

Selskabet er naturligvis forpligtet til at give meddelelse, hvis et andet patent skulle få væsentlig indflydelse på BioPortos rettigheder. Det er dog værd at bemærke at dette patent er ansøgt langt senere end vores, og de derfor ikke kan få patent på de områder, vi har søgt (pga nyhedsværdi).

Med venlig hilsen / Best regards

Christina Tønnesen
Investor Relations

7/12 2009 22:27 Flemse 023186Tak til Fill og Drue og Mr.

Nu er MIT blodtryk i det mindste kommet ned i acceptabelt niveau efter jeg fik læst jeres respektive indlæg og endnu engang gennemgået materialet udsendt af Abbott.

Skal da ellers lige love for, at der tilsyneladende føres psykologisk krigsførelse mellem Bioporto - Abbott mv.

Endnu engang tak for hurtig respons folkens.


7/12 2009 22:40 tgaard 223188Det bør understreges at der ikke foreligger enighed om hvor cutoff-værdierne skal ligge. Som tidligere nævnt er 150ng/mL et bud på en øvre normal-grænse. Men disse værdier afhænger jo i høj grad af patientmaterialet (alder, komorbiditet etc). Desuden synes patogenese, målemetode og måske også kilde (serum vs urin) at have betydning. Der er fortsat meget usikkerhed, og kun tiden (og flere studier) vil vise hvor niveauet (-erne) skal ligge (det samme var aktuelt da troponin, en hjerte-infarktmarkør, i sin tid blev introduceret). BioPortos patent er angivelig baseret på et uselekteret patientmateriale, og er efter min vurdering et godt bud på et cutoff. Men der kan gå lang tid før dette er afklaret.
For de interesserede, foreligger der nu en metaanalyse (den første af slagsen) vedrørende NGAL (Haase et al, 2009), baseret på 19 studier og over 2500 patienter.
Jeg har forhåbninger til den homogene test, idet den enkelt kan indføres på sygehusene, og håber at Bioporto er først ude... Forøvrig har jeg har svært ved at se hvordan Abbott med deres test krænker BioPortos patent. Referenceværdierne som nævnes i er jo 150ng/ml (cardiac surgery) og omkring 100ng/mL (PCI) og under 130 ng/ml (emergency dept.), baseret på ovenstående link (23168) fra abbott diagnostics.

mvh Tgaard8/12 2009 14:25 DrueAgurken 323204Hej Tgaard. Det er sgu en fornøjelse at læse dit indlæg, da du så tydeligvis præcis ved hvad du taler om.

Det er naturligvis korrekt, at 150 ng/ml ikke er en dogmatisk grænse, og at det er omtvistet hvor normalgrænsen skal trækkes. (Bioporto siger 150, Abbott siger 100). Ligeledes er der også tale om at niveauet svinger, hvilket skulle være udtalt i skellet kvinde/mand, og barn/voksen.

Men dog burde det være nogenlunde sikkert at diagnose af AKI (som jeg forstår som det primære mål), diagnosticeres i områder over 250, eller ihvertfald i grænseområdet skulle nogen ligge lavt. Med EPO's written opinion fra (for nylig?), slår de temmelig sikkert fast at man ikke kan ekskluderer AKI fra målingerne under 250 Ng/ml, og på den måde få et kit der kan teste for alt andet end AKI. Dermed synes mulighederne for at lave et kit der tester "fri" af AKI, og så tester for andre ting bagefter, temmelig begrænsede, for ikke at sige udslukte. Specielt på baggrund heraf, er min tillid til at Abbott må se sig nødsaget til at søge om adgang til BioPorto patent forøget.

(Som en aberdabei, kan man måske kæde BioPortos homogene test sammen med den regel der tillader et firma tvangsadgang til et patent er dette ikke ibrugtaget inden for en fastlagt periode. Det er ihvertfald en tanke værd)8/12 2009 22:16 stengård 323224jeg har selv været inde på tvangslicens-tankegangen... Og den drøftede jeg med BioP i dag på et Biomarkør-seminar. Selskabet har haft det til "tjek" hos deres juridiske bagland - og her er svaret:

Hej H....

Som lovet vender jeg lige tilbage med en kort bemærkning. Jeg har ikke sat mig ind i div. paragraffer, men jeg har vendt den med husjuristen og der er ikke noget at komme efter. Paragraffen bliver åbenbart kun meget sjældent brugt og i vores tilfælde er det ikke aktuelt. Phadia forhindrer ikke markedet i at få adgang til NGAL tests ? fx kan vores kits jo købes. Desuden har de afgivet licens, bare ikke til os ? kunne vi i den situation få tvungen adgang til patentet, har patentsystemet nærmest ingen værdi...

Der er derfor ingen grund til at diskutere tvangslicens. Til gengæld skrider sagen positivt frem, som vi formulerer det i Q3, så vi forventer fortsat at patentet kendes ugyldigt.

Så - igen - I stand corrected - jeg har været på et "wild goose chase" hvilket jeg stærkt skal beklage8/12 2009 22:28 Kim 223226Nu MÅ jeg altså blande mig i noget jeg ikke har en pind forstand på.......... men læse kan jeg dog

Citat fra det svar du har fået:

" Desuden har de afgivet licens, bare ikke til os ? "

Her står det vel egentligt soleklart, at Phadia har solgt licens til NOGEN !!!! Dét synes jeg ikke tidligere har været påtalt..... for det forlyder jo at de (Phadia ) aldrig har gjort brug af deres patent....

Skulle vi så ikke gætte på at det er her Abbott kommer ind i billedet, og derfor opererer med disse i vore øjne, meget små cuttoff-værdier........? Men kan de overhovedet bruge det til noget....? Dét tyder ovenstående svar jo ikke just på

Bare mine øjebliksbillede.

Kim8/12 2009 22:33 stengård 623228jeg mener nogle gange at have skrevet at Abbott og Phadia har et samarbejde ? Ellers gør jeg det da gerne nu....

De har givet licens til Abbott - men der har indtil nu (dags dato) ikke været en krone i indtægt på det patent - og det bruges KUN som en del af forhandlingsspillet

Ifølge Dr. Uttenthal - er de cutoff's der opereres med i Abbott/Biosite så lave at de ligger indenfor normalafvigelserne - det vil sige at selv raske mennesker kan blive diagnostificeres som havende AKI med de cutoff-værdier... Han var faktisk lidt små-irriteret over de værdier i dag9/12 2009 10:42 DrueAgurken 223245Efter at have cruiset rundt på EPOLINE har jeg fundet lidt halløj til fri afbenyttelse i forbindelse med spekulationer.

https://register.epoline.org/espacenet/simpleSearch?index%5B0%5D=inventor&value%5B0%5D=prasad+devarajan&index%5B1%5D=&value%5B1%5D=&index%5B2%5D=&value%5B2%5D=&searchMode=simple

Det drejer sig om ansøgning nummer 3-4-7.

3. vedrører Abbotts urin patent, og er efter written opinion fra EPO nået til at de har søgt om 'examination'.

4-7 handler om BioSites blod/plasma del, og deraf kan man se at de har meldt at de får en ny patent repræsentant. Ligeledes fremgår det at BioPorto har indgivet 3 parts kritik af ansøgningen...

Tolk løs.TRÅDOVERSIGT