Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Q&A med Genmab A/S, 17 Maj Kl. 15:00 Læs mere her

Topotarget laver $350 mio Belinostat aftale


25373 troldmanden 2/2 2010 13:21
Oversigt

Så skete det endeligt. TopoTarget har fpået en aftale om Belinostat. Et KÆMPE Tillykke til dem!!


TopoTarget indgår aftale med op til USD 350 mio. med
Spectrum Pharmaceuticals om udvikling og
kommercialisering af belinostat i Nordamerika og Indien
-Der afholdes telefonkonference i dag kl. 13:00, ring venligst: +4570265040-
? Potentiel værdi på USD 350 mio. samt tocifrede royaltyprocenter
? TopoTarget modtager engangsbeløb på USD 30 mio.
? TopoTarget og Spectrum vil i fællesskab udvikle belinostat, og Spectrum afholder
70% af de fremtidige udviklingsomkostninger
? Spectrums geografiske områder omfatter Nordamerika, Indien og fortrinsret til
salgsrettighederne i Kina

? TopoTarget kan anvende data til at kommercialisere belinostat i Europa, Japan og
resten af verden

København, Danmark & Irvine, Californien, USA ? 2. februar 2010 ? TopoTarget A/S
(NASDAQ-OMX: TOPO.CO) og Spectrum Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SPPI) har i dag
offentliggjort en aftale om fælles udvikling og kommercialisering af belinostat,
TopoTargets førende kræftbehandlingsmiddel, i Nordamerika og Indien. Belinostat, en
HDAC-hæmmer, er i en afsluttende klinisk fase 3 registreringsundersøgelse til behandling af perifert T-celle lymfom (PTCL) som enkeltstof og undersøges tillige i en randomiseret kliniske fase 2 undersøgelse til behandling af kræft med ukendt primærtumor (CUP) i kombination med carboplatin og paclitaxel (BelCaP). Belinostat undersøges i øjeblikket i 20 kliniske studier til behandling af blodkræftsygdomme og solide kræftformer både som
enkeltstof og i kombinationsbehandlinger.
?Det er med stor glæde, at vi indgår samarbejdet med Spectrum, et dedikeret, fremgangsrigt
amerikansk biotekselskab med speciale i udvikling og markedsføring af onkologiske og
hæmatologiske produkter,? udtaler TopoTargets administrerende direktør, MD., Professor Peter Buhl
Jensen. ?Partnerskabsaftalen med Spectrum giver betydelig styrke til den globale udvikling af
belinostat til behandling af multiple kræftformer såvel som til dets succesfulde kommercialisering.?
?Tilføjelsen af belinostat lever op til vores vigtigste strategiske mål om at inlicensere et sen-fase
kræftlægemiddel,? sagde Rajesh C. Shrotriya, MD, Bestyrelsesformand, administrerende direktør og
President for Spectrum Pharmaceuticals. ?Belinostats nuværende registreringsprogram er
omfattende og samtidig fokuseret idet det targeterer hæmatologiske nøgleindikationer som PTCL og
yderligere indikationer i solide tumorer. Belinostat har potentiale til at blive det bedste HDACi-stof i
sin klasse (Best- in- class) til behandling af såvel hæmatologiske sygdomme som solide tumorer. Vi
ser frem til at avancere belinostat i PTCL og i indikationer i solide tumorer med det mål for øje at
give kræftpatienter mere effektive behandlingsmuligheder så hurtigt og effektivt som muligt.?
I henhold til aftalen modtager TopoTarget et kontant engangsbeløb på USD 30 mio. Aftalens
potentielle værdi af engangsbeløbet samt milepælsbetalinger (for både salg og udvikling) såfremt
der opnås fuld kommerciel succes, kan overstige USD 350 mio. Endvidere vil TopoTarget modtage
TopoTarget indgår aftale med op til USD 350 mio.
med Spectrum Pharmaceuticals om udvikling og
kommercialisering af belinostat i Nordamerika og
Indien
Meddelelse nr. 02-10, 2. februar 2010 Side 2 af 3
et tocifret royaltybeløb (procentvis) af salget af belinostat samt én million aktier i Spectrum.
Spectrum betaler 100% af PTCL-studiet og TopoTarget 100% af CUP-studiet. Spectrum og
TopoTarget deler udviklingsomkostningerne i et forhold på 70 til 30 i den fremtidige udvikling af
belinostat.
I henhold til aftalen forventes det, at BELIEF-studiet vil blive afsluttet og en NDA-ansøgning
indsendt til FDA i 2011 ? tidligere timeline meddelt af TopoTarget var december 2010. Patienterne
vil være inkluderet i CUP-studiet i 2010 ? tidligere timeline meddelt af TopoTarget var første halvdel
af 2010. Endvidere forventes det, at der vil blive igangsat yderligere randomiserede kliniske
undersøgelser af f.eks. lungekræft (NSCLC).
Med engangsbeløbet, aftalen om at dele udgifter i samarbejdet med 70:30 samt den eksisterende
kassebeholdning og uden indgåelse af andre partnerskabsaftaler sikres TopoTarget financiering i
mindst 2-3 år. Aftalen omfatter også diligence bestemmelser om udvikling og kommercialisering
samt en option på fælles markedsføring under visse betingelser.
Belinostat, som er en HDAC-hæmmer, udnytter en ny virkningsmekanisme til behandling af kræft.
Belinostat er udviklet til at modvirke de alvorlige følger af lægemiddelresistens. Ud over at stoffet
selv har en ødelæggende effekt på kræftceller som enkeltstofbehandling, genetablerer belinostat
følsomheden over for en række kræftbehandlingsmidler som f.eks. platinstoffer, taxaner og
topoisomerase II lægemidler, hvor kræften har udviklet resistens.
Dagens meddelelse ændrer ikke TopoTargets finansielle forventninger for helåret 2009.
Indvirkningen på forventningerne for 2010 vil være inklusive i TopoTargets financielle outlook for
2010 hvilket annonceres den 25. marts 2010.
TopoTarget A/S
For yderligere information, venligst kontakt:
Peter Buhl Jensen Telefon +45 39 17 94 99
Administrerende direktør Mobil +45 21 60 89 22
Baggrundsinformation
Om belinostat
Belinostat er en lovende small molecule HDAC-hæmmer, som undersøges for sin rolle i behandlingen af
en lang række solide tumorer og blodkræftsygdomme, enten alene eller i kombination med andre aktive
anticancer-midler, herunder carboplatin, paclitaxel, doxorubicin, idarubicin, cis-retinoidsyre, azacitidin, 5-
FU, etoposid og Velcade® (bortezomib) til injektion. HDAC-hæmmere udgør en ny mekanistisk klasse
anticancer-midler, som er rettet mod HDAC-enzymerne, og de har vist sig at: stoppe kræftcellernes
vækst (herunder undertyper, der er resistente over for lægemidler), inducere apoptose (programmeret
celledød), fremme differentiering, hæmme angiogenese (dannelse af blodkar), og sense kræftcellerne til
ikke længere at være resistente, når de anvendes i kombination med andre anticancer-midler.
Selskabsfinansierede undersøgelser af intravenøst indgivet belinostat omfatter en afsluttende
registreringsundersøgelse vedrørende perifert T-celle lymfom (PTCL), et randomiseret, kontrolleret fase II
studie vedrørende kræft med ukendt primærtumor (CUP) samt undersøgelser omkring ovariekræft,
mave/tarmkræft og bløddelssarkomer. De NCI-sponsorerede undersøgelser (enkeltstof og i kombination
med anticancer-midler) med intravenøst indgivet belinostat omfatter studier til behandling af leverkræft,
tymom, myelodysplastisk syndrom (MDS) og andre solide tumorer og hæmatologiske kræftformer.
Konstant intravenøs infusion (CIV) evalueres i kliniske undersøgelser til behandling af både solide tumorer
og AML. En oral formulering af belinostat evalueres endvidere i et klinisk fase I studie med patienter med
fremskredne solide tumorer og lymfomer. TopoTarget har desuden indgået en fælles forsknings- og
udviklingsaftale (CRADA) med NCI om at udføre prækliniske og ikke-kliniske undersøgelser med
belinostat for bedre at kunne forstå stoffets antitumoraktivitet og for at skaffe yderligere oplysninger til
kliniske forsøg.
TopoTarget indgår aftale med op til USD 350 mio.
med Spectrum Pharmaceuticals om udvikling og
kommercialisering af belinostat i Nordamerika og
Indien
Meddelelse nr. 02-10, 2. februar 2010 Side 3 af 3
Om TopoTarget
TopoTarget (OMX: TOPO) er en international biotekvirksomhed med hovedkontor i Danmark dedikeret til
at finde ?Answers for Cancer? og udvikle bedre behandlinger mod kræft. Virksomheden er etableret og
ledes af kliniske kræftspecialister og kombinerer bred erfaring fra kræftbehandling i praksis med dyb
forståelse for de molekylære mekanismer i kræft.
TopoTarget har en bred klinisk portefølje, men fokuserer i øjeblikket på udviklingen af belinostat, som har
vist ?proof of concept? som enkeltstofbehandling af blodkræftsygdomme samt positive resultater i solide
kræftsvulster, hvor stoffet kan anvendes i kombination med fulde doser kemoterapi og er i fase III i PTCL.
TopoTargets ekspertise inden for translationel forskning er baseret på selskabets yderst prædiktive in-vivo
og in-vitro kræftmodeller. TopoTarget koncentrerer indsatsen om vigtige kræfttargets (bl.a. HDACi, NAD+,
mTOR, FASLigand og topoisomerase II-hæmmere). Selskabets første markedsførte produkt
Savene®/Totect® blev godkendt af EMEA i 2006 og af FDA i 2007 og markedsføres af TopoTargets egen
salgsstyrke i Europa og USA. For yderligere oplysninger henvises til www.topotarget.com.
Om Spectrum Pharmaceuticals Inc.
Spectrum Pharmaceuticals er et kommercielt biotekselskab med focus på onkologi. Selskabets strategi
består i at opkøbe samt udvikling af en bred og diversificeret portfølje at sen-fase kliniske samt
kommercielle produkter; opbygge et team af medarbejdere, som har vist kompetance og engagement, og
som tidligere har opnået gode resultater inden for deres fokusområder, samt at udnytte den ekspertice,
som selskabets samarbejdspartnere i hele verden besidder, til at understøtte efterlevelsen af den strategi.
For yderligere oplysnoinger henvises til selakabets hjemmeside på www.sppirx.com.
TopoTarget Safe Harbour Statement
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om vores forventninger til
udviklingen af vores prækliniske og kliniske pipeline med tidspunkter for igangsættelse og færdiggørelse
af kliniske undersøgelser samt med hensyn til forventet likviditetsforbrug. Sådanne udsagn er baseret på
ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at
TopoTargets faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der beskrives i de fremadrettede
udsagn. TopoTarget advarer sine investorer om, at der ikke kan gives sikkerhed for, at de faktiske
resultater eller forretningsforhold ikke vil afvige væsentligt fra hvad, der forudsiges eller gives udtryk for i
sådanne fremadrettede udsagn som følge af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til,
følgende: risikoen for at et eller flere af TopoTargets udviklingsprogrammer ikke skrider frem som
planlagt af tekniske, videnskabelige eller kommercielle årsager, som følge af problemer med
patientrekruttering eller på baggrund af nye oplysninger fra ikke-kliniske eller kliniske studier eller fra
andre kilder; succesfulde konkurrerende produkter og teknologier; teknologisk uvished og
produktudviklingsrisici; usikkerhed omkring yderligere finansiering; TopoTargets historiske underskud og
usikkerheden omkring opnåelse af lønsomhed; TopoTargets udviklingsstadie som biofarmaceutisk
selskab; offentlig regulering; påstande om patentkrænkelse mod TopoTargets produkter, procedurer og
teknologier; evnen til at beskytte TopoTargets patenter og immaterielle rettigheder, usikkerhed
vedrørende kommercialiseringsrettigheder samt risiko for produktansvarskrav. Vi har ingen hensigt om og
påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn, hverken som følge af
fremkomsten af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver
det.

2/2 2010 13:30 collersteen 025374Og her den amerikanske udgave fra SPPI som åbenbart blev frigivet kl. 06:00 USA-tid, hvilket jo så lige gav et par minutter, hvor folk der fik set den nyhed kunne købe fra 2,80 og op til 3,08. Tillykke til dem - særligt Borisz64 som om nogen fortjener lidt medgang.

http://www.tradingmarkets.com/news/press-release/sppi..4/2 2010 11:55 collersteen 025455Spectrum Pharmaceuticals afholder en telefonkonference torsdag 4.
februar 2010 kl. 19:00 CET (1:00 pm Eastern/10:00 am Pacific) for at fortælle
om belinostat licensaftalen. Dr. Peter Buhl Jensen, administrerende direktør i
TopoTarget, vil også være til stede på telefonkonferencen.


http://www.proinvestor.com/news/460137/TopoTarget-par..2/2 2010 13:47 troldmanden 025375Det her betyder helt ufatteligt meget for selskabet. De har nu likvider i indst 2 år og muligvis endda 3 år. Så nu kan de for første gang i flere år have ro på.

Akademikeren livechatter fra telefon konferencen her kl 13. Så følg med i chat vinduet nederst til højre
2/2 2010 13:58 Blackstarr 025376Det jeg synes er lidt mærkeligt er størrelse på Spectrum. Det er ikke andet end dobbelt så stort som Tope i market cap. Ærgeligt at det ikke er et stort selskab som de laver en aftale med2/2 2010 14:45 collersteen 025377Blackstarr, et klip fra RBB, hvor Buhl besvarer dit spørgsmål mere eller mindre.... Om det så er ren spin ved jeg ikke, men det giver da lidt mening.

KLIP

At det blev det forholdsvis lille Spectrum og ikke en af de store spillere
på markedet, skyldes en række forhold, forklarer direktøren.
- Det er fordi, de er dedikerede, og vi har god kemi med hinanden. Og så er
de forelskede i belinostat, siger Peter Buhl Jensen, som fortæller, at han og
Spectrum-topchef Rajesh C. Shrotriya talte sammen i tre timer ved deres første
møde.
Samtidig ser han Den fordel i Spectrums størrelse, at de vil være mere
dedikerede til belinostat, end nogen af de større spillere med bredere pipeline
kunne tænkes at være.
- Vi slipper for en sårbarhed på den front. Jeg bemærkede, at Pfizer ved
fusionen med Wyeth har opsagt 100 projekter. Det er jo en ting, som man kan
tåle, hvis det er en mindre aftale, men ikke når den er så stor, som den vi har
indgået nu. Vi ser Spectrum som en meget sulten partner, siger Peter Buhl
Jensen.
Aftalen gælder USA og Indien, og det skyldes på den ene side, at USA er
Spectrums hjemmemarked, hvor selskabet har en bredt forgrenet
salgsorganisation. Og på den anden side, at topchef Shrotriya er inder og
derfor også ville have rettighederne på sit personlige hjemmemarked, fortæller
Peter Buhl Jensen.2/2 2010 14:57 Blackstarr 025378Havde ikke læst det. Tak2/2 2010 15:00 akademikeren 025379
af akademikeren vores nye partner er fra califonia
2/2 13:02
af akademikeren slide number 3
2/2 13:02
af akademikeren Very attractive deal for topotarget
2/2 13:03
af akademikeren 30 mill dollar upfront
2/2 13:03
af akademikeren 320 mill både sales og development milestones
2/2 13:03
af akademikeren Det er kun nordamerika og india
2/2 13:03
af akademikeren og first refusal på kina
2/2 13:04
af akademikeren All of the upside for the other territories
2/2 13:05
af akademikeren ja så han er gået igennem den deal.
2/2 13:05
af akademikeren Spectrum er et US based company
2/2 13:05
af akademikeren fokuseret på onc
2/2 13:05
af akademikeren good financial strenght
2/2 13:05
af troldmanden her er den præsentaqtion topo bruger og aka skriver ud fra http://www.topotarget.com/multimedia/TT_Presentation_.." target='_new'>http://www.topotarget.com/multimedia/TT_Presentation_.." target='_new'>


2/2 2010 16:21 cyber 025381Hvorfor er der ikke noget leaderboard for denne måned - haha...2/2 2010 16:28 akademikeren 125382Det kommer i morgen2/2 2010 20:03 DriftKing 025383STORT TILLYKKE TIL TOPO OG ALLE DERES (tålmodige) INVESTORER!!!!

Efter at have hørt tlf.konf. i gennem, vil jeg lige tilføje/specificere:
- citat "extremely attractive roylties"
- når de første milestones kommer på tale, vil vi se, at det "hele" ikke er gemt til sene / mindre sandsynlige resultater. Altså vil selv de første milestones batte.
- og selvfølgelig værd at bemærke, at Topo stadig har alle rettigheder i Europa, Japan m.m. Når de skal indgå aftale vedr. disse, 1) kan de spille hard-to-get, 2) skal partner ikke betale for en masse udvikling: Alt i alt et stort potentiale for endnu en god aftale på Belinostat!!3/2 2010 00:23 troldmanden 225394Lige et par tankler omkring milestones pakken.

Når der også er inkluderet salgsmilestones i en milestons pakke så plejer de gerne at udgøre ca 50%. Nogle lidt mindre andre lidt mere. Så af de tilbageværende $320 mio milestones så vil jeg estimere $100-160 mio er salgs milestones. De resterende er så fordelt ud på en række forskellige indikationer hvor der både vil falde milestones ved opstart af ny indikation, indsendelse af NDA og ikke mindst godkendelse af NDA. Og det er jo gerne sådan at de største milestones ligger ved godkendelse.

Man skal bemærke den måde aftalen er strikket sammen på. Altså at TopoTaarget skal betale 30% af den videre udvikling. Jeg tror derfor vi vil se det meste af udviklings milestones gå direkte videre til at betale for de nye forsøg. Så jeg forventer ikke aftalen som sådan vil give ret meget positivt cash flow ved positive kliniske resultater. Det er først ved godkendelse af en indikation det begynder at klinge i kassen.

Modsat så er det typisk sådan at når man også er med til at betale udviklings udgifterne med de milestones man får så opnår man en højere royalties. Så TopoTarget kan muligvis komme op mod 25-30%. Og så erdetjo det begynder tblive sjovt hvis stoffet kommer på markedet og bliver en succes.

En af de ting jeg er nysgerrig for at høre mere om er om dagens super gode nyhed får nogen betydning for resten af deres pipeline. Altså kan de få dele af den genoplivet. Det ser jeg som relativt vigtigt for at undgå at være en one trick pony. (savene anser jeg ikke som et produkt der kan få sorte tal på topotarget bundlinjen)

Jeg har skrevet til Topotarget for at høre dem om netop det. Når jeg får svar skal jeg nok melde tilbage

Jeg er slet ikke godt nok inde i cancer og casen topotarget til at kunne give et kvalificeret bud på NPV værdi. Men ud fra den betragtning at kursen har væreet massivt lagt ned pga manglende likvider så vil jeg mene der stadig er en ganske pæn upside i aktien.

Vh
T.
2/2 2010 21:21 JensHorka 025385Er der nogen der har et fornuftigt bud på fair value & trading range efter aftalen? Jeg ville umiddelbart mene at vi - hvis der kan sparkes en optrend igang - på sigt skal et stykke over 10, og så givetvis videre derfra, men det er kun en "jamen 1,5 mia for sådan en virksomhed er da meget rimeligt"-betragtning...

Og jeg er hverken inde i de præcise detaljer om aftalen eller belinostat som sådan (bortset fra at det går laaaangsomt fremad med forsøgene)....

I første omgang tror jeg på opgang imorgen, mulige ophold i 4.8, 5.45, 5.70 5.95.... når/hvis vi kommer over de 6 kr har stort set alle der har købt siden november +100% (idag ikke inkl), så det kan være der bliver et ophold dér... men ellers kunne jeg sagtens forestille mig en tur op omkring 9-9.1, indenfor en måneds tid eller så.

nå, inputs appreciated, god topo-dag imorgen

JH2/2 2010 22:21 lefthand 025386Man må gå ud fra at der er nye kursmål på trapperne fra disse 3 huse som dækker Topo : Amro bank, Danske Equities og Handelsbanken. Bliver spændende at se hvad de får regnestykket til2/2 2010 22:25 faurschou 525388Jeg har opgivet fair value i biotek, jeg tvivler på det kan bruges til kursfastsættelse i hvert fald indtil, der kommer et produkt på markedet, og så er jeg stadig i tvivl.

Svenske Epicept har lige landet en partneraftale med Meda, og jeg frygter at vi nu kommer til at se det samme med Topo

- altså Big Money holder kursen i et jerngreb indtil de har fået traded sig godt ind i aktien. Et jerngreb betyder, at aktien får lov til at stige så lidt som muligt (evt gerne falde) for så bliver de mange nye investorer utålmodige og sælger igen.

Jeg har opgivet at læse alle trådene på EI, men jeg fandt en vurdering her som måske kan bruges til noget:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/6781/topotarget-mil..
4/2 2010 23:23 oneofakind 125495DEt ville passe mig meget godt om "big money" holdt aktien i et "jerngreb" og evt. pressede den yderligere ned!
1) Der kan trades intraday, idet aktien så vil bevæge sig rimeligt forudsigeligt
2) Jeg kan fortsætte med at akkumuliere i lighed med "big money" :)

Men ovenpå aftenens pressemøde.. har jeg en fornemmelse af, at det bliver svært at holde aktien nede under 5, måske endda nede under 10.

Når CEO alene på PTCL forventer blockbustersalg.. og resten af indikationerne vil give endnu mere... !

Og vi fortsat kun taler om US og Indien, medens resten af verden mangler at blive delt ud..

Synes jeg det virker urealistisk at holde aktien "nede" i lejer som vi efterhånden har "vænnet os til :)"

Skulle f.eks. Svenske Handelsbanken i den foregående periode have holdt kursen kunstigt nede med lånte aktier.. får de ihverttilfælde travlt med at genkøbe nu... :)

En glædelig dag for min "lille" post Topo.. der fik lov at vokse lidt da der blev kastet Topo i grams til 4,1 igår!

mvh.4/2 2010 23:25 oneofakind 025496Lille tilføjelse..
Hvis Genmab, på varm luft og frikadeller, samt et nydeligt roadshow af Rachel, der svingede lidt med hofterne ved fremlæggelsen.. kunne blive 16 mia værd på sine velmagtsdage.. alene på pipelinen..
Hvad er så 2 produkter i salg, samt en meget lovende pipeline værd?

mvh.4/2 2010 23:35 CHjort 025497Tja, one... nu ved jeg ikke lige hvad du mener med "kastet i grams til 4,10. Der blev omsat 23.665 på det niveau, og der var tale om et lynvisit. Men fortæl gerne hvor mange du fik købt der!

TOPO.CO
5/2 2010 00:01 oneofakind 025499Hejsa CHj! Jeg er nordea kunde.. men jeg købte altså ikke 10 k.. kun et supplement på 2 k!

Underligt!

mvh.5/2 2010 00:17 CHjort 225500Mon ikke du betalte 4,20, ved nærmere eftersyn. Men nu lyder 4,10 jo langt bedre og det var jo dagens bund.

Åhhh ja, jeg købte da 10.000 stk til de 4,10

TOPO.CO
5/2 2010 00:28 oneofakind 025502Tjekker lige.. og iøvrigt.. tillykke med den gode handel Chj!
Hvordan med Exiqon?..5/2 2010 00:33 oneofakind 025503Du har så evig ret chj!
03.02. kl. 14:47 købt 2 k Topo til 4,2.. Pis.. plejer ikke at huske forkert!.. men det har været lidt hektisk de sidste par dage.. Sry!

Og hvordan pokker får du eksporteret dine handelsnota fra Nordea..De nægter når jeg forsøger?
mvh,5/2 2010 00:35 collersteen 125504CH, jeg mangler navn, adresse, cpr, pinkode, log-on og kontonr. på det screenshot før jeg tror på det ;)
Og så en uploadet banknøgle naturligvis... :D5/2 2010 00:44 oneofakind 025505Synes ikke der er brug for mere.. blot evt. forklaring på hvordan h.. man laver sådan et screenshot!

Tillykke Chj.. Det var godt timet!

Lagde selv orderen om morgen.. da jeg sad i møde det meste af dagen. og er ok tilfreds med min handel.. tæt på bunden er ok for mig5/2 2010 07:49 faurschou 125508Et godt lille program til at screenshots med er screenhunter, og det er ganske gratis:
http://programmer.downloadcentral.dk/?ScreenHunter/Bi..5/2 2010 12:10 oneofakind 025530Takker ærbødigst. Vil nu kunne lave screenshots af mine grafer mm.. Cool.
mvh.5/2 2010 12:27 Valueguy 025531Giv mig et par minutter og jeg laver det der i Photoshop Enig med collersteen, login info er påkrævet for at bevise ægtheden af handlen!TRÅDOVERSIGT