Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Regnskabsanalyse af IC Companys


37353 MichaelDyhr 26/12 2010 22:25
Oversigt

Jeg har på det sidste været lidt interesseret i IC Companys og har derfor en analyse af deres regnskab klar. Regnskabsanalysen er opdelt efter nogle af bestanddelene i årsregnskabet og så en rentablitetsanalyse og en analyse egenkapitalens forrentning:

Resultatopgørelse
IC Companys resultatopgørelse og balance er skitsevis vist i bilag 1.1. Resultatopgørelsen er bidragsopdelt.

Med fokus på IC Companys resultatopgørelse, falder omsætningen, efter at have toppet i 2008. IC Companys omsætning faldt med ca. 3,5 % fra 2009 til 2010 og har, efter at have toppet i 2008, hvor markedsandelen var på ca. 0,05 %, haft en årlig gennemsnitlig udvikling mellem 2008 og 2010 på ca. -3,3 %, hvilket har resulteret en omsætningsudvikling fra 2008 til 2010 på ca. -6,5 %. Dette fremgår af figur 1.2, som illustrerer omsætningen i indekstal. Omsætningsudviklingen er altså negativ i en betydelig grad.

Med fokus på indtjeningsevnen ud fra marginerne/bidragsposterne, er udviklingen ustabil og varierende, hvilket fremgår af figur 1.3, som illustrerer resultatopgørelsen marginer. For at give et mere præcist billede af udviklingen er bruttomarginen fraregnet i figur 1.4, hvilket tydeligt illustrerer at det er de kontante kapacitetsomkostninger, der varierer væsentligt i 2009.
Årsagen til at de kontante kapacitetsomkostninger øgedes i en relativ høj grad skyldes at kontante engangsomkostninger præger 2009 regnskabet, hvilket fremgår af 2008/09-årsrapportens ledelsesberetning:

Udviklingen er påvirket af engangsomkostninger i 2008/09 på i alt 80 mio. DKK. Disse vedrører hovedsageligt løn og fratrædelsesgodtgørelser som følge af organisatoriske rationaliseringer samt impairment af anlægsaktiver.

Det er altså en effekt af organisatorisk rod, som er en engangsårsag til de varierende marginer.

Balancen

I balancen sker der ingen væsentlige udviklinger, da, som det vil fremgå af rentabilitetsanalysen, at aktivernes omsætningshastighed udvikler sig fra 2007 til 2010 yderst stabil og uden nogle udsving. Dvs. at man har tilpasset aktiverne relativt efter omsætningsniveauet, hvilket har gjort at AOH har udviklet sig jævnt og sundt. Derfor er aktiverne tilpasset relativt efter omsætningen og omsætningens niveau. Men hvordan man har finansieret de aktiver, som tilpasses efter omsætning, er et andet aspekt og denne udvikling har været positiv hos IC Companys, da man har nedbragt gearingen og dermed minimeret risikoen. Dette gør at interessenter, især aktionærer forventer et lavere, men stabilt resultat, frem for et resultat der er fremskaffet på usikker vis. Derfor er merafkastet, som forventes fra en aktionærs side, reduceret pga. den lavere risiko. Gearingen er illustreret i figur 1.5.


Rentabilitetsanalyse

Med udgangspunkt i afkastningsgraden, overskudsgrad (EBIT-margin) og aktivernes omsætningshastighed, illustreres udviklingen i disse nøgletal fra 2007 til 2010 i figur 1.6 i procenter og i indekstal i figur 1.7.
Udviklingen i afkastningsgraden, som i 2007 var på 18,4 %, har været nedadgående. Fra 2007 til 2009 har afkastningsgraden gået fra 18,4 % til 9,1 %, en ændring på -50,5 %. Denne udvikling skyldtes udelukkende at EBIT-marginen havde en tilbagegang fra 10,1 % i 2007 til 4,5 % i 2009, en ændring på -55,5 %. Aktivernes omsætningshastighed har haft en fremgang fra 2007 til 2009 på 12,2 %. Det er altså en markant nedgang i EBIT-marginen i 2009, som skyldes den negative udvikling i afkastningsgraden i 2009. Indtjeningen i 2009 var, ligesom nævnt under afsnittet resultatopgørelse, præget af relativt høje engangsomkostninger, som altså satte hele indtjeningen og rentabiliteten i 2009 under pres.
I 2010 var afkastningsgraden på 16,2 %, altså en ændring fra 2009 til 2010 på 78 %, hvilket er et klart signal om at 2009 var presset af ekstraordinære- samt engangsomkostninger i en relativt høj grad. Det er EBIT-marginen der ændrer sig positivt i samme periode fra 4,5 % i 2009 til 8,1 % i 2010, en ændring på 80 %. Samtidig er det et udtryk for AOH har haft en mild tilbagegang, da der mellem EBIT-marginen og AOH er en difference på 2 % (procentpoint). Denne tilbagegang skyldes ineffektiv og lav omsætning i brands, som er finansielt malkekøer som er på vej til at blive hunde i PLC-forløbet, men som man stadig har aktiver bundet i.

Til sammenligning af rentabiliteten havde H&M i 2009 en afkastningsgrad på 39,8 % , altså en niveau over fire gange højere end IC Companys. Sort på hvidt er H&M derfor mere rentabel end IC Companys, men det skal dog siges at IC Companys består af mange forretningsområder og har mange datterselskaber, hvilket H&M ikke præges af, og dette kan have negativ virkning på rentabiliteten pga. lav effektivitet i hvert af de mange datterselskaber og franchiseselskaber.

Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning hos IC Companys er illustreret i figur 1.8.
Der er tre forhold til analysen af egenkapitalens forrentning; nettomargin, AOH og gearing. Disse tre forhold sammen med egenkapitalens forrentning er illustreret i figur 1.9 i indekstal.
Generelt skyldtes den historiske tilbagegang det faldende nettoresultat, som altså giver egenkapitalen en forrentning i 2009 på 22,2 %, et absolut lavpunkt for egenkapitalens forrentning historisk set. Tilbagegangen skyldtes primært et faldende nettoresultat, men også en reduceret gearing er skyld i den faldende forrentning af egenkapitalen. I 2010 ses et stigende nettoresultat, men en faldende gearing, hvilket altså betyder at egenkapitalens forrentning oplever en relativ tilbagegang, dog opvejet af det markant stigende nettoresultat.26/12 2010 22:28 MichaelDyhr 037354Der henvises til nogle figurer, som jeg kan vedhæfte efter behov, men umiddelbart har de desværre været utilgængelige. Sig til hvis det er noget der er behov for!25/3 2011 19:05 Tjumse 040605Jeg vil rigtig gerne se de grafer mm. du har lavet, er det noget du evt kan maile? monaklausen@live.dkTRÅDOVERSIGT