Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Tiltag/løsninger til problemer for IC Companys.


37396 MichaelDyhr 28/12 2010 15:53
Oversigt

Dette er supplerende analyse på baggrund af regnskabsanalysen for IC Companys, som jeg lagde herind for to dage siden.
Jeg har benyttet SPLØK-metoden, som, kort sagt, går ud på at finde et sympton (fx. faldende omsætningen), problemet deraf (fx. dårlig markedsføring - uoverenstemmelse med reklame-aktiviteter), løsning (fx. forbedre reklameaktiviteter, så de passer bedre til den samlede markedsføring og fokus mod kundegruppen) og økonomisk konsekvens (fx. forøget omsætning, men øgede salgsfremmende omkostninger).

Spløk-analyse for IC Companys.

Faldende omsætning

Problemstillingen gennemgås via. SPLØK-metoden:

Symptom:
IC Companys omsætning faldt med ca. 3,5 % fra 2009 til 2010 og har, efter at have toppet i 2008, hvor markedsandelen var på ca. 0,05 %, haft en årlig gennemsnitlig udvikling mellem 2008 og 2010 på ca. -3,3 %, hvilket har resulteret en omsætningsudvikling fra 2008 til 2010 på ca. -6,5 %. Vi har derfor valgt at undersøge hvilke problemer der er skyld i den negative udvikling i omsætningen og hvordan disse problemer kan løses.

Problem:
Den faldende omsætning skyldes at man har ”opryddet” i omsætningen, så kun de varegrupper, der er mest rentable indgår og de varegrupper, der så småt er på vej til at uddø, afvikles. Heri tages der hensyn til de uddøende varegruppers bruttomargin og EBIT-margin (overskudsgrad), som er faldende og derfor gør varegrupperne uattraktive for IC Companys.

Koncernens omsætningstilbagegang er naturligvis
ikke tilfredsstillende, men er samtidig et udtryk for, at
vi har påbegyndt oprydningen i den del af koncernens
omsætning, hvor indtjeningen ikke er tilfredsstillende.

Varegrupperne er ikke rentable i den forstand at de leverer en lav bruttomargin og at de i kontante kapacitetsomkostninger også kan være relativt høje. De relativt forøgede omkostninger kan enten være pga. skærpet konkurrence på de uddøende varegrupper (i PLC-forløbet), som altså øger omkostningerne relativt i forhold til omsætningen. Man kan endda være i priskrig. Derfor er det hensigtsmæssigt at afvikle finansielt døende varegrupper, hvilket det også fremgår af årsrapporten:
Arbejdet har omfattet fokuseret kollektionsudvikling, herunder reduktion af styles, nye brandspecifi kke go-to-market strategier, styrkede franchisekoncepter samt udbredelsen af controlled wholesale og ordreforslag.

Den faldende omsætning er derfor pga. afviklingen af de urentable og finansielt uattraktive varegrupper pga. enten lav bruttomargin eller for høje kapacitetsomkostninger, fx promotion og salgsaktiviteter, som ligeledes reducerer EBIT-marginen.
Det kan allerede spores i bruttomarginen, at man har gennemført nogle afviklinger, da bruttomarginen stabil stiger med 1,2 %, hvilket er godt taget i betragtning af at IC Companys’ produktportefølje stadig indeholder døende brands.


Løsningen:
For at få omsætningen op på et højere niveau skal der derfor investeres i butikker og åbning af nye butikker, som ejes og kontrolleres af IC Companys. Dette tiltag vil give IC Companys mulighed for selv at kontrollere sin markedsføring i butikkerne, hvilket kan få positiv virkning med hensyn til afsætningen af varegrupper. Den øgede kontrol giver fx mulighed for at regulere fejl hurtigere og at kontrollere markedsføringen bedre, så man kan maksimere afsætningen, hvilket vil munde ud i en øget omsætning.
Med hensyn til at finansiere dette, skal pengestrømmene fra driften i 2011/likviditetstilgangen for 2011 finansiere størstedelen af de nye butikker, dog så investeringsaktiviteterne ikke overstiger pengestrømmene fra driften (driftsaktiviteterne), altså pengene der bruges til at købe egne butikker ikke overstiger pengestrømmene fra driften. Altså skal man opretholde en positiv fri pengestrøm/ positivt frit cash flow. For at opnå en så høj pengestrøm fra driftsaktivitet som muligt, altså pengestrømme fra driften, så man kan have en større likvid beholdning til investering i nye butikker, skal der gennemføres nogle tiltag:

Nogle af de tiltag der skal til, for at man kan få et højere pengestrømme fra drift, skal være at man reducerer nettoarbejdskapitalen, altså strammere styring af tilgodehavender/debitorer og varelager og finansiering af kortfristede aktiviteter skal ske via. kortfristet gæld, helst varekredit, for at have en så høj likvid beholdning som muligt. Derudover skal man helt basalt opnå så høj en indtjeningsevne som muligt, ved at effektivisere omsætning, så de mest rentable brands indgår og finansielt døende brands udgår, hvilket IC Companys er i gang med.

For at minimere likviditetsrisikoen skal suspensionen af udbyttepolitikken genoptages med det argument, at det på lang sigt er en finansiel styrke at henlægge så meget som muligt. Som det fremgår af årsrapporten har man ophævet suspensionen af udbyttepolitikken:

Ledelsen har på den baggrund besluttet at genetablere
koncernens udbyttepolitik og vil således indstille til den
ordinære generalforsamling 2010, at 30% af nettoresultatet
for 2009/10 udloddes til aktionærerne i form
af udbytte.

Dette var på grundlag af et højt frit cash flow, hvilket man med denne løsning ikke opnår.
Derfor skal man henlægge alt likvid tilgang i årets løb og genoptage suspensionen af udbyttepolitikken. Dette er et tiltag af betydelig grad for den samlede løsning og jeg mener at man med dette samlede argument vil kunne få ført forslaget igennem med flertal til en generalforsamling, da det er en ideel finansiel og markedsføringsmæssig strategi.
Økonomiske konsekvenser
Via en øget kontrol gennem egne butikker vil IC Companys opnå en større omsætning. Dog betyder det at likviditeten i 2011 vil blive presset da de høje investeringsaktiviteter vil give et lavt frit cash flow, men pga. genoptagelse af suspensionen af udbyttepolitikken, vil IC Companys tåle den likviditetsrisiko, da finansieringsaktiviteterne primært vil være påvirket af nedbringelse af gæld.
Med udgangspunkt i pengestrømmene fra driften i 2010 var niveauet på 424,4 mio. DKK og da man forventer en højere EBIT-margin, som det fremgår af ledelsen forventninger, forventes ligeledes et højere niveau af pengestrømme fra driftsaktiviteterne:

Forventninger til 2010/11
• Koncernens vækstinitiativer forventes i 2010/11 at have en tiltagende effekt. Samtidig forventes et markant pres
på koncernens bruttomargin som følge af stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet konkurrence
i engrosmarkedet. På den baggrund forventes en omsætning i størrelsesordenen 3.800 – 3.900 mio. DKK. Resultat
af primær drift forventes for regnskabsåret 2010/11 at blive i størrelsesordenen 320-360 mio. DKK.
• Der forventes et investeringsniveau på 130 – 150 mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende
forbedringer af IT-platformen.

Dog forventes der at skulle investeres allerede mellem 130-150 mio. DKK, hvilket givet IC Companys ca. 300 mio. DKK til rådighed til investeringer, hvis driftsaktiviteterne samtidig skal overstige investeringsaktiviteterne.
Likviditetsrisikoen vil blive øget som effekt af disse konsekvenser, da virksomhedens likvide tilgang er minimal, men med genoptagelse af suspensionen af udbyttepolitikken reduceres denne og man vil have et frit cash flow til nedbringelse af gælden eller andre finansieringsaktiviteter.

Lad mig som konklusion sige at hvis vi ser en udvikling, som beskrevet her, så forventer jeg at omsætningen når et niveau højere end det forventede fra IC Companys' ledelse. Dog vil rentabiliteten og indtjeningen forværres, men på den lange bane er det en bonus i omsætning.

IC.CO

IC.CO
TRÅDOVERSIGT