Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

På Foranledning af en Bruger igårDokumentation


38844 akademikeren 11/2 2011 14:08
Oversigt

Aktieemission i Amagerbanken Aktieselskab 1
Amagerbanken Aktieselskab
PROSPEKT 2010 – AKTIEEMISSION
Resumé
(Prospektet består af dette resumé, et registreringsdokument og en værdipapirnote dateret den 17. august 2010)
2 PROSPEKT 2010
RESUMÉ
Dette er et resumé af Amagerbankens prospekt. Prospektet består
af dette resumé, et registreringsdokument og en værdipapirnote
dateret den 17. august 2010.
Dette resumé skal læses som en indledning til Prospektet. Enhver
beslutning om investering i Tegningsretterne og de Nye Aktier
bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed, herunder de
dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der
er forbundet med en investering i Tegningsretterne og de Nye
Aktier hvoraf visse er anført i afsnittet ‘‘Risikofaktorer”. Resuméet
er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør
tages i betragtning ved en beslutning relateret til Tegningsret-
terne og de Nye Aktier.
Amagerbanken, der har udarbejdet dette resumé og oversættelser
heraf samt anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt
erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt
eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de
øvrige dele af Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysninger i
Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende inve-
stor i henhold til den nationale lovgivning i det land, hvor sagen
indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse
af Prospektet, inden retssagen indledes.
Om Amagerbanken
Amagerbanken er en storbybaseret regionalbank med betydelige
aktiviteter i Danmarks største byområder, København, Århus og
Odense. Amagerbanken er Danmarks 9. største bank målt på balan-
cen med godt 114.000 kunder, heraf ca. 10.000 erhvervskunder.
Amagerbanken før og efter
den finansielle krises indtræden
Bankens Ledelse vurderer Banken som et pengeinstitut med to
store forretningsområder: en privatkundebank med en stabil
volumen og indtjening og med gode udviklingsmuligheder, og en
erhvervsbank, der i de senere år har været præget af betydelige
nedskrivninger på primært engagementer inden for fast ejendom
og investeringskreditter, men i øvrigt med en stabil og interessant
kundebase i fortsat udvikling. Bortset fra de nedskrivninger, der er
en følge af visse større ejendomsengagementer (inklusive anlægs-
finansiering i fremmed valuta), og investeringskreditter, vurderes
resten af Bankens virksomhed i al væsentlighed at have udviklet
sig tilfredsstillende. På den baggrund vurderer Bankens Ledelse
fortsat, at der er en god mulighed for, at Amagerbanken kan:
‐ drive en velindtjenende og solid bank som et attraktivt alternativ
til de største banker, og
‐ udnytte de betydelige markedsmuligheder, der eksisterer i
Bankens primære markedsområder
Banken har i årene op til medio 2008 drevet en fremgangsrig
virksomhed. Markante skift i konjunkturerne, som har fundet sted
siden 2008, og den efterfølgende økonomiske krise har imidlertid
skabt udfordringer for Bankens kunder og dermed for Banken.
Bankens forretningsmodel har af Ledelsen været anset for robust
over for sådanne skift, men alligevel har det været nødvendigt at
justere denne på væsentlige punkter. Det er Bankens forventning,
at der i en mere globaliseret verden kan opstå større volatilitet
end tidligere - også i det danske samfund, og dermed også for
vilkårene for driften af Banken. Amagerbanken skal således
kunne håndtere sådanne udviklinger inden for sit eksisterende
kapitalapparat og sine risikostyringsmodeller. Fokuseringen på
dette startede umiddelbart efter, at der i september 2008 blev
oplevet betydelig uro på alle finansielle markeder.
Bankens Ledelse besluttede allerede ved årsskiftet 2008/09 en
række strategiske ændringer og indsatsområder for at forbedre
Bankens robusthed og fremtidige forretningsgrundlag, herunder
en øget andel af privatudlån i forhold til erhvervsudlån, hvilket
indgår i Bankens strategi, som er beskrevet i afsnittet ”Bankens
strategi og indsatsområder” i Registreringsdokumentet.
Som væsentlige indsatsområder inden for styringen af Bankens
risici har Bankens Ledelse tilpasset de overordnede rammer for
Bankens fremtidige risikosammensætning, ligesom overvågningen
af risici på tværs af Bankens kunder er styrket, senest vedrørende
kunders valutaeksponering.
Endvidere er der besluttet en indsnævring af rammerne for
ydelse af Store Engagementer, undtagen hvor der er betydelig
soliditet og et godt cash-flow hos låntagerne, som derudover skal
have lang tids relation til Banken, og hvor der er veldefinerede
sikkerheder, der kan håndteres af Banken. Antallet af sådanne
Store Engagementer søges begrænset i antal og med hensyn til
kreditrisiko. For udlån relateret til fast ejendom medfører det en
væsentlig reduktion, for erhvervskreditter stilles større krav om
branchespredning, og for investeringskreditter stilles større krav
til placering og sikkerheder.
Banken agter at søge sin kreditgivning sikret gennem et katalog
af sikkerheder, der medfører, at Banken i fællesskab med kunden
under skiftende konjunktur- og/eller markedsforhold har sikret sig
adgang til at kunne disponere, og herigennem over tid skabe det
bedst mulige grundlag for be
varelse af værdien af de aktiver, som
Banken har medvirket til at finansiere. Banken har allerede foretaget
Aktieemission i Amagerbanken Aktieselskab 3
en reduktion af Store Engagementer, der bestod pr. 30. september
2008. Den akkumulerede reduktion på disse engagementer fra
30. september 2008 til 30. juni 2010 udgør DKK 1,5 mia.
Bankens forretningsmæssige fundament, som også bestod før den
finansielle krise indtrådte, er et basalt set attraktivt kundegrundlag,
som giver Banken en løbende fornuftig basisindtjening. Denne
basisindtjening har været opretholdt siden og består fortsat for
Banken i såvel den nuværende situation og med det nuværende
forretningsomfang, ligesom det forventes at bestå efter den til-
pasning af Bankens virksomhedsomfang og balance, som Banken
arbejder efter og har som strategisk mål.
Bankens udvikling siden december 2009
Banken ansøgte om individuel statsgaranti hos Finansiel Stabili-
tet A/S i december 2009, omkring det tidspunkt, hvor Bankens
kapitaludvidelse blev gennemført.
Siden december 2009 har Amagerbanken fortsat sin virksomhed
med tæt dialog med Bankens væsentligste kunder, og Banken har,
hvor det har været fundet hensigtsmæssigt, deltaget i dispositio-
ner med kunderne i bestræbelser på at sikre værdier for Banken.
Dette har pågået i forhold til en række engagementer. I perioden 1.
januar – 30. juni 2010 har Banken kunnet konstatere, at boniteten
i visse engagementer er forværret, mens andre engagementer er
forbedret, hvilket afspejler sig i de foretagne nedskrivninger og
det af Ledelsen opgjorte individuelle solvensbehov.
Det økonomiske resultat for perioden 1. januar - 30. juni 2010
er kommenteret i detaljer i afsnittet ”Gennemgang af drift og
regnskaber” i Registreringsdokumentet. Amagerbanken har ved
realiseringen af dette resultat lidt et for Banken stærkt utilfreds-
stillende tab som følge af nedskrivninger afledt af kunders meget
betydelige valutakurstab i 2. kvartal 2010, som ikke på nuvæ-
rende tidspunkt kan dækkes fuldt ud af de pågældende kunder.
Valutaeksponeringen har for disse kunder været en del af deres
oprindelige bevilgede engagementer til anlægsfinansiering. Den
ydede anlægsfinansiering i fremmed valuta er lukket for de kunder,
som Ledelsen vurderer ikke aktuelt kan bære risikoen.
Bankens basisindtjening før nedskrivninger i øvrigt har i perioden
bidraget positivt med DKK 199 mio. og herudover har en ældre
skattesag, der nu er afgjort i Bankens favør, bidraget med en
skatteindtægt på DKK 94 mio.. Basisindtjeningen er bedre end
forventet og understøtter Ledelsens opfattelse af, at Banken har
en stabil basisindtjening før nedskrivninger.
I perioden fra 1. januar - 30. juni 2010 er Bankens forretnings-
omfang reduceret, således er de samlede udlån faldet med DKK
709 mio. i 1. kvartal 2010 men steget med DKK 7 mio. i 2. kvartal i
2010. Banken kan konstatere, at der består en betydelig træghed
i markedet i forhold til muligheden for umiddelbart at foretage de
større forandringer i kundesammensætningen og kreditformid-
lingen, som Banken ønsker.
I april og maj 2010 gennemgik Finanstilsynet en betydelig del af
Amagerbankens store og større engagementer, og Amagerbanken
har efter dialog med Finanstilsynet herom ultimo maj 2010 forøget
Bankens individuelle solvensbehov fra 12,1 % til 13,4 %.
Udover opgørelsen af det individuelle solvensbehov, der tager højde
for nedskrivningsniveauet, konstaterede Finanstilsynet også, at
nedskrivningsniveauet er følsomt over for stigninger i renten og
at metoden til beregning af nedskrivninger ved boligejendomme
er meget langsigtede. Endvidere blev det relativt høje individuelle
solvensbehov set i sammenhæng med et stillestående ejendomsmar-
ked, kun en begrænset nedbringelse af ejendomsengagementer,
at visse engagementer med negativ likviditet vokser, og at Banken
er afventende med at realisere sikkerheder.

Endvidere blev personafhængigheden og personsammenfald
adresseret, herunder at erhvervsafdelingens daglige ledelse ikke
bør varetages af Direktionen. Alle disse forhold indgik i og indgår
fortsat i Bankens strategi for dens fortsatte udvikling.
Banken har valgt at etablere langsigtede løsninger for de kunder,
der som følge af markedsforholdene har måttet anlægge et læn-
gere tidsperspektiv end oprindeligt forudsat med henblik på at
realisere aktivernes reelle værdier som alternativ til at realisere
endelige tab inden for en kortere periode. Banken har som følge
heraf været afventende i forhold til at tvangsrealisere sikkerheder
og lade kunder gå konkurs, men altid efter en nøgtern vurdering
af, hvad der tjener Bankens økonomiske interesser bedst.
Banken har endvidere udarbejdet en plan for centrale dele af
de organisatoriske styrkelser, der forventes at ske i Bankens
direktion og blandt øvrige ledende medarbejdere, men gennem-
førelsen har afventet afklaring om den individuelle statsgaranti,
og afventer således også gennemførelsen af den forestående
kapitaludvidelse.
I juni måned 2010 er Amagerbanken blevet meddelt Finansiel
Stabilitet A/S’ vilkår for den individuelle statsgaranti, herunder
kravet om tilførsel af basiskapital på mindst DKK 750 mio. Dette
4 PROSPEKT 2010
var ikke forventet af Ledelsen, særligt henset til den betydelige
indsigt i Bankens virksomhed, der var givet myndighederne ved
drøftelserne om Bankens individuelle solvensbehov i efteråret
2009, forud for opnåelsen af statsligt kapitalindskud i form af hybrid
kernekapital i december 2009, samt ved den fornyede vurdering af
Bankens opgørelse af et højt individuelt solvensbehov i juni 2010,
og idet Banken i hele perioden har opfyldt lovgivningens krav til
Bankens solvens og individuelle solvensbehov.
Bankens aktuelle situation og anvendelse af
provenu
Bankens likviditetssituation
Bankens likviditetssituation vurderes at have været tilfredsstil-
lende siden etableringen af Garantiordningen under Bankpakke
I og har opfyldt Bankens interne målsætning om at have en
meroverdækning i forhold til kravet om 10 % overdækning af
likvide midler i forhold til de finansielle forpligtelser i § 152 i Lov
om Finansiel Virksomhed. Garantiordningen under Bankpakke I
udløber den 30. september 2010, hvorefter Bankens kunder er
sikret ved Garantifonden for Indskydere og Investorer, der dækker
nettoindskud op til EUR 100.000 (ca. DKK 745.000) pr. indskyder
samt visse særlige indskud. Af Bankens nuværende funding for-
falder DKK 9,3 mia. til indfrielse inden den 30. september 2010
svarende til 66,2 % af Bankens nuværende samlede funding, der
består af udstedte obligationer, seniorlån, ansvarlig lånekapital
og hybrid kernekapital.
For at sikre Bankens likviditet efter udløbet af Garantiordningen
under Bankpakke I den 30. september 2010, har Banken indgået
aftale med Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne om ydelse af
individuel statsgaranti for op til DKK 13,5 mia. I henhold til aftalen
har Banken anmodet om og den 30. juni 2010 fået udstedt ram-
megarantier for Amagerbankens udstedelse af obligationer for i
alt DKK 13,5 mia. Obligationerne er udstedt til Bankens egenbe-
holdning med henblik på senere at opnå funding ved salg af obli-
gationerne. Se afsnittet ”Statslige initiativer til sikring af finansiel
stabilitet – Bankpakke II – Individuel statsgaranti”, der indeholder
en beskrivelse af aftalen om individuel statsgaranti, og afsnittet
”Kapitalressourcer” i Registreringsdokumentet.
I vurderingen af behovet for den individuelle statsgaranti på DKK
13,5 mia. er indregnet en fundingreserve i forbindelse med udløbet
af Garantiordningen under Bankpakke I for eventuelt mistede
indlån fra kunder, der ellers vil være dækket af Garantifonden for
Indskydere og Investorer. Det er Ledelsens vurdering, at Bankens
udstedelse og salg af obligationerne på baggrund af den indivi-
duelle statsgaranti vil dække Bankens likviditetsbehov frem til og
med 2. kvartal 2013, og at Banken væsentligst som følge af den
forventede balancereduktion derefter forventes at have tilstræk-
kelig adgang til funding uden statsgaranti.
Amagerbanken opfylder det individuelle solvensbehov, som
Banken selv har fastlagt, og som Finanstilsynet har vurderet
senest i juni 2010, og opfylder således det solvenskrav, der stilles
til Banken efter Lov om Finansiel Virksomhed. Finansiel Stabilitet
A/S har imidlertid vurderet, og i juni måned 2010 meddelt Ban-
ken, at ydelse af individuel statsgaranti for op til DKK 13,5 mia.
forudsætter, at Bankens basiskapital forøges. Som særligt vilkår
for ydelse af den individuelle statsgaranti, er der således stillet
krav om forhøjelse af Bankens basiskapital med et kontantbeløb
på mindst DKK 750 mio., der skal være indbetalt og registreret
senest den 15. september 2010.
Bestyrelsen ønsker derfor at udvide kapitalgrundlaget ved udstedelse
af nye aktier og eventuelt optagelse af ansvarlig lånekapital med
eller uden ret til konvertering til aktiekapital med et nettoprovenu
på mindst DKK 750 mio., med henblik på at kunne opfylde vilkåret
i aftalen om individuel statsgaranti.
Vilkåret om forøgelse af Bankens basiskapital som aftalt med
Finansiel Stabilitet A/S kan opfyldes både ved udstedelse af nye
aktier og udstedelse af kapitalbeviser (ansvarlig lånekapital), idet
såvel aktiekapital som ansvarlig lånekapital indregnes i Bankens
basiskapital. En eventuel beslutning om udstedelse af kapi11/2 2011 14:24 akademikeren 038846og så kommer de lige her i PDF´er.

Det andet giver ikke så meget mening.
pdfresum_aktier_1_pdf_134516.aspx.pdf
pdfprospekttillaeg_pdf_136053.pdf
pdfprospekttillaeg_2_pdf_136469.aspx.pdf11/2 2011 15:11 collersteen 038847Og vil man rigtig ned i dybden er der i denne tråd link til obligations- og aktieprospektet fra første runde i karusellen i 2009
http://www.proinvestor.com/boards/22231/Amagerbanken....-redningsaktionen-igang.


Og nu er vi er ovre i de gamle sager har denne tråd måske interesse:
http://www.proinvestor.com/boards/11970
.. særligt med tanke på, at vi jo nu ved, at Schaumann ifølge pressen (måske) er den største synder af de 5 storkunder der knækkede banken her til sidst pga. nedskrivninger.TRÅDOVERSIGT