Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      
Oversigt

Først et kort resume til de dovne og neden under mere dybdegående gennemgang af Schouw & Co.'s aktiviteter, hvor jeg har plukket de vigtigste begivenheder for hvert selskab, under overskrifterne; økonomisk udvikling, forretningsudvikling og fremtidige forventninger. Vedhæftede regneark udgør baggrunden for min værdiansættelse. Ligeledes er der vedhæftet visuel fordeling af henholdsvis omsætning og værdien af de forskellige enheder.

Den samlede omsætning for Schouw & Co. steg i 2010 med 12% til 9.450,8 mio. kr. og EBIT blev næsten fordoblet i forhold til 2009. EBIT blev 369 mio. kr., hvilket er i toppen af det udmeldte interval på 310-370 mio. kr. Årets nettoresultat endte på 40,2 mio. kr., hvoraf aktionærernes andel udgjorde -24 mio. kr. og minoritetsinteresser udgjorde 64,2 mio. kr. Aktionærernes andel svarer dermed til en EPS på -0,97 kr. En væsentlig årsag til det lave resultat er en negativ kursregulering på Vestas aktier, som ved udgangen af 2009 var bogført til 314,59 kr., men den noterede kurs ved udgangen af 2010 var 176,10 kr. For 2010 opgøres der således en urealiseret negativ kursregulering på 554 mio. kr., som indgår i koncernens finansielle poster (Se evt. note 9). Der kan i Schouw & Co., derfor ofte været en betydelig forskel mellem "Resultat af primærdrift" (EBIT), samt "Resultat før skat". Der udbetales traditionen tro 3 kr. i udbytte.

Schouw & Co. forventer i 2011 at realisere en omsætningsfremgang på over 15% til ca. 11 mia. kr. EBIT forventes at ligge i intervallet 450-525 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring på 20-40%.

Jeg har i vedhæftede regneark forsøgt at lave en SOTP-analyse (Sum-Of-The-Parts) af Schouw & Co., på baggrund af resultaterne i porteføljeselskaberne, som pt. udgør; Biomar, Fibertex, Grene, Hydra-Grene, Martin Xergi, samt deres finansielle aktiver som udgør aktiebeholdninger i Vestas og Lerøy. Lerøy er en aktiepost som Schouw & Co. er kommet i besiddelse af i 2010, i forbindelse med salget af Sjøtroll Havbruk til netop Lerøy. En del af betalingen var således 1.000.000 stk. aktier.

Jeg er i SOTP-analysen kommet frem til en (Konservativ) kurs for Schouw & Co på 163,53 excl. beholdning af egne aktier og 172,86 incl. beholdning af egne aktier. Schouw & Co. besidder pt. 1.623.275 stk. egne aktier, til en markedsværdi på 237.809.788 kr. ved kurs 146,50. På baggrund af min meget konservative tilgang til værdiansættelse, er værdierne af porteføljeselskaberne beregnet ud fra nettoresultatet i 2010 ganget en P/E på 6, hvilket samtlige selskaber kan bære. Var selskaberne noteret selvstændigt, var P/E værdien formentlig væsentligt højere, for så vidt angår de selskaber som generer et positivt resultat. Af samme konservative årsag, er beregningen baseret på at Xergi & Martin er medtaget til en værdi på 0,00 kr. da de gennem en årrække ikke har formået at tjene penge til koncernen, selvom de reelt set selvfølgelig har en hvis værdi, om ikke andet så i hvert fald goodwill. Incuba er medtaget til en værdi på 50 mio. kr., hvilket også er hvad selskabet er bogført til jf. årsrapporten for 2010. Ud over porteføljevirksomhedernes egne driftsrelaterede ejendomme ejer moderselskabet Schouw & Co. direkte få øvrige ejendomme, som er medregnet til bogført værdi på 83 mio. kr.


På baggrund af de realiserede resultater i 2010, mener jeg, ud fra min meget konservative beregning, at prisen på Schouw pt. er undervurderet, ikke mindst fordi fremtidsudsigter for 2011 ser endog meget positive ud, da man her forventer en omsætningsfremgang på over 15% samt vækst i EBIT på 20-40%. På lang sigt, pensionen eller køb og behold strategi, ser jeg derfor Schouw & Co. som en fornuftig investering, med middel risiko, da de har spredt deres risiko over en bred vifte af brancher.
Martin er fortsat koncernens sorte får og kommer også i regnskabsåret ud med et underskud på knap 66 mio. kr. Men ledelsen må tilsyneladende fortsat tro på at dette selskab har en fremtid, idet den fortsat ligger i porteføljen. Ligeledes er Xergi heller ikke ligefrem et selskab som har bidraget til Schouw & Co.'s vækst, men selskabet går alligevel en lys fremtid i møde, med fornyet fokus på grønenergi og især biogas.

Indre værdi 184
K/I 0,79 (Ved kurs 146)


Finansielle investeringer:
Schouw & Co. koncernen har to væsentlige finansielle investeringer i balancen. Dette omfatter en beholdning af aktier i Vestas Wind Systems, som den 4. januar 2010 blev flyttet fra Schouw & Co. til dattervirksomheden Schouw & Co. Finans, samt en beholdning af aktier i Lerøy Seafood Group, som er placeret i dattervirksomheden BioMar AS i Norge.

-Vestas:
Ved udgangen af 2010 ejede koncernen 4.000.000 stk. aktier i Vestas, hvilket er uændret i forhold til årets start og svarer til 1,96% af aktiekapitalen.
Den noterede kurs ved udgangen af 2010 var 176,10 kr., mens aktierne ved udgangen af 2009 var bogført til 314,59 kr. For 2010 opgøres der således en urealiseret negativ kursregulering på 554 mio. kr., som indgår i koncernens finansielle poster. Ved udgangen af 2010 udgjorde markedsværdien af beholdningen 704 mio. kr. Således har denne beholdning en væsentlig negativ indvirkning på nettoresultatet i Schouw & Co.
Medejerskabet af Vestas er historisk betinget. Schouw & Co. har været engageret i vindmølleindustrien siden 1994. Oprindeligt som hovedaktionær i det daværende Micon A/S, der i 1997 blev til NEG Micon A/S ved en fusion med det dengang børsnoterede Nordtank Energy Group A/S.
I 2004 da NEG Micon blev en del af Vestas, blev Schouw & Co. reduceret til en mindre betydende aktionær i den samlede virksomhed. Engagementet i vindmølleindustrien har gennem årene været af stor betydning for Schouw & Co., dels fordi det akkumulerede salg af vindmølleaktier har medført indbetalinger, der overstiger den samlede investering med 1.174 mio. kr. Således har salget af mølleaktier bidraget væsentligt med kapital til nyinvesteringer og erhvervelse af porteføljeselskaber.

-Lerøy:
Leroy Seafood Group er den førende eksportør af fisk og skaldyr i Norge. Lerøy hjælper til med at opfylde efterspørgslen efter fødevarer i Norge og internationalt, ved at levere fiskeprodukter gennem udvalgte forhandlere til producenter, storkøkkener og forbrugerne. Koncernens kerneaktiviteter er distribution, salg og markedsføring af fisk og skaldyr, forarbejdning af fisk og skaldyr, produktion af laks, ørred og andre arter, samt produktudvikling
Aktierne i Lerøy blev erhvervet i forbindelse med salget af Sjøtroll Havbruk i efteråret 2010, hvor de indgik som en del af betalingen. Ved udgangen af 2010 ejede Schouw & Co. 1.000.000 stk. aktier i Lerøy, svarende til 1,83% af aktiekapitalen.
Ved den endelige closing af salget af Sjøtroll Havbruk den 11. november 2010 blev aktierne optaget i regnskabet til en værdi på NOK 160,50 pr. aktie, og ved udgangen af året var kursen øget til NOK 198,50 pr. aktie. For 2010 opgøres der således en urealiseret positiv kursregulering på 36 mio. kr., som indgår i koncernens finansielle poster.


Porteføljeselskaber:

-Biomar:
BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret, bæredygtigt fiskeopdræt i Europa og Chile. BioMar har en førende position på alle sine markeder. En ud af fire fisk opdrættet i Europa og Chile bliver fodret med foder fra BioMar. På verdensplan leverer BioMar fiskefoder til ca. 50 lande og til mere end 25 forskellige fiskearter. 97% af BioMars produktion bliver afsat uden for Danmarks grænser. Af ca. 700 medarbejdere er omkring 600 beskæftiget i udlandet. Koncernledelsen består af tre danskere, to nordmænd og to chilenere.

Økonomisk udvikling:
Omsætningen i BioMar steg fra 4.854 mio. kr. i 2009 til 5.419 mio.kr. i 2010. Fremgangen kan henføres til stigende råvarepriser og deraf stigende salgspriser, mens de bagvedliggende mængder udviste et mindre fald.
Årets resultat af primær drift (EBIT) blev trods nedgangen i mængder forbedret fra 191 mio. kr. i 2009 til 200 mio. kr. i 2010, hvilket er bedre end de udmeldte forventninger.
I september 2010 indgik BioMar aftale om at afhænde sin ejerandel i den norske opdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk til Lerøy. Handlen blev endeligt afsluttet den 11. november 2010, og salget indbragte et kontant provenu på 363 mio. kr. samt 1 mio. stk. aktier i Lerøy.
Udviklingen i den netto rentebærende gæld i Biomar, er væsentligt påvirket af salget af aktierne i Sjøtroll Havbruk, og den netto rentebærende gæld er således i 2010 reduceret med 272 mio. kr. til 239 mio. kr. ved udgangen af året. Heri indgår at BioMar i 2010 har betalt 50 mio. kr. i udbytte til Schouw & Co. Denne reducering af gælden må således anses som positiv.
Nettoresultatet havnede i 2010 på 327,6 mio. kr. mod 176,7 mio. kr. året før.

Forretningsudvikling:
Norge betragtes som et stort fremtidigt vækstmarked, hvorfor man også har igangsat udvidelse af fabrikken i Nordnorge. Udvidelsen forventes at stå færdig i forsommeren 2011 og vil dermed være klar, inden højsæsonen går i gang.
Biomar er også gået ind i et Joint Venture i Costa Rica sammen med en lokal partner, hvis hovedaktionær er AquaChile, som BioMar ligeledes har et joint venture med i Chile. Når fabrikken står færdig i 2012, kommer den til årligt at kunne producere 50.000 ton såkaldt voksefoder til tilapia-fisken, som er en populær fersk fisk i bl.a. USA. Denne produktion svarer til 8% af BioMars samlede årsproduktion af foder i 2010 på ca. 700.000 ton.

Fremtidige forventninger:
Med udsigt til en god vækst i både Norge og Chile og en jævn udvikling på de øvrige markeder forventer BioMar i 2011 at forøge EBIT til 240-260 mio. kr. Omsætningen er afhængig af den underliggende mængde, men samtidig meget afhængig af prisudviklingen på råvarer. Forventningen til årets omsætning er derfor mere usikker end normalt, men med udsigt til et højere råvareprisniveau i 2011 forventes omsætningen at blive noget over 6 mia. kr.


-Fibertex:
Fibertex Personal Care producerer nonwovens, det vil sige ikke-vævede letvægtstekstiler, til hygiejneindustrien i Europa og Asien - primært hjælpematerialer til anvendelse i babybleer, men også til hygiejnebind, inkontinensprodukter og produkter til medicinalindustrien. 98% af Fibertex Personal Cares produktion bliver afsat i udlandet.
Fibertex Nonwovens producerer nålefilt til en lang række industrielle anvendelser. For eksempel til møbler, madrasser, tæpper, filtrering, automobil- og kompositfremstilling, men også som gør-det-selv-produkter til hus og have og som geotekstiler til blandt andet anlæg af veje. Langt størsteparten af Fibertex Nonwovens' produktion foregår i dag i udlandet, og udlandet køber 90% af produkterne.

Økonomisk udvikling:
Fibertex realiserede i 2010 en omsætning på 1.650 mio. kr. mod 1.350 mio. kr. i 2009. Stigningen i årets omsætning er drevet af en større afsætning i Fibertex Personal Care, mens afsætningen i Fibertex Nonwovens var på niveau med året før.
Fibertex Personal Care har ikke i nævneværdig grad været påvirket af den økonomiske afmatning, men har tværtimod været udsolgt året igennem. Samtidig har strukturen i salgskontrakterne opnået kompensation for stigende råvarepriser. Aktiviteterne inden for Fibertex Nonwovens er i højere grad konjunkturfølsomme.
Årets resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret fra 117 mio. kr. i 2009 til 144 mio. kr. i 2010, hvilket er bedre end de udmeldte forventninger. Fremgangen hidrører den positive udvikling i Fibertex Personal Care. Nettoresultatet endte på 98,1 mio. kr. i 2010, mod 69,0 mio. kr. i 2009

Forretningsudvikling:
Fibertex Personal Care har påbegyndt en udbygning af kapaciteten i Malaysia. I 2010 blev der installeret yderligere kapacitet ved en udbygning af en eksisterede linje, og samtidig blev det besluttet at opføre en helt ny højkapacitetslinje, som forventes at få produktionsstart i 4. kvartal 2011.
Denne udbygning koster omkring 300 mio. kr. og ligger i forlængelse af etableringen af et ekstra modul på en af de eksisterende linjer til 40 mio. kr., som blev taget i brug i juni 2010 Den nye produktionslinje vil efter planen være klar til produktion i slutningen af 2011. Fuldt udbygget vil fabrikken få øget sin kapacitet med ca. 22.000 ton på årsbasis. I dag produceres i Malaysia ca. 35.000 ton.
Fibertex Nonwovens havde ved årets start produktion i Danmark og Tjekkiet, men herudover etablerede Fibertex Nonwovens i begyndelsen af 2010 en fabrik i Sydafrika i samarbejde med Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og lokale partnere.
Fremadrettet har Fibertex Nonwovens styrket konkurrenceevnen ved at udbygge produktionsplatformen i Tjekkiet med en større produktionslinje, der i 2010 er udflyttet fra Danmark og teknologisk opgraderet. Projektet forventes fuldt implementeret i 1. halvår 2011.

Spaltning af Fibertex:
Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens er på mange måder to helt forskellige virksomheder, og rent fysisk har de gennem længere tid været helt adskilt. For at sikre fokus på en optimal udvikling af begge virksomheder har Fibertex derfor, med virkning fra årsskiftet 2010/2011, gennemført en spaltning, således at Personal Care aktiviteterne er udskilt i et separat selskab direkte under Schouw & Co., Fibertex Personal Care A/S, mens de industrielle aktiviteter fortsætter i det hidtidige selskab under navnet Fibertex Nonwovens A/S.

Forventninger til fremtiden:
Som en naturlig konsekvens af spaltningen vil rapporteringen fra Schouw & Co. fremover omtale de to virksomheder separat. Fibertex Personal Care ser et voksende marked, især i Asien. Fibertex Personal Care vil i 2011 være begrænset af produktionskapaciteten, men ved udgangen af året øges kapaciteten i Malaysia med produktionsstart på den nye højkapacitetslinje. Fibertex Personal Care ser herudover fortsat gode muligheder for organisk ekspansion i Asien.
I 2011 forventer Fibertex Personal Care at realisere en omsætning i størrelsesordenen 1,4 mia. kr. med et EBIT på 145-155 mio. kr. I 2010 udgjorde EBIT 161 mio. kr.
I 2011 forventer Fibertex Nonwovens at realisere en omsætning i størrelsesordenen 500 mio. kr. med et EBIT omkring nul. I 2010 udgjorde EBIT et underskud på 17 mio. kr.

Umiddelbart før offentliggørelsen af årsrapporten for 2010 har Fibertex Nonwovens gennemført forhandling om køb af 85% af aktierne i den franske Nonwovens producent Tharreau Industries for en pris svarende til 297 mio. kr. for 100% af aktiekapitalen. Tharreau Industries har en række stærke kompetencer inden for specielt automobilområdet med stærke relationer til vigtige kunder. Købet indgår ikke i de ovennævnte resultatforventninger, men det forventes allerede i 2011 at bidrage positivt til resultatet.


-Grene:
Grene er Nordens førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbruget, industrien samt have-, park- og skovområdet og kraftigt voksende på en række europæiske markeder. På industriområdet leverer Grene komponenter og tekniske artikler til typisk små og mellemstore producenter af alt fra fødevarer til møbler og den del af industrien, som har brug for en samlet løsning, hvor det ikke altid kun er ét produkt, som skal leveres. Af ca.

Økonomisk udvikling:
2010 startede med udfordringer i kølvandet på den økonomiske afmatning, men året har også vist, at mange af de tiltag, der blev taget i 2009, har båret frugt. Grene har arbejdet med omkostningsreduktioner, organisationstilpasninger og strukturændringer, men virksomheden er alligevel gearet til yderligere ekspansion.
Grene realiserede i 2010 en omsætning på 1.237 mio. kr. mod 1.140 mio. kr. i 2009. Omsætningsfremgangen kan henføres til agro-området, der i alle landene har haft en god udvikling, hvorimod Grene Industri-service har haft tilbagegang. Årets resultat af primær drift (EBIT) blev på 48 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2009, hvilket er i den øverste del af det senest udmeldte forventningsinterval. Nettoresultatet endte på 27,8 mio. kr. i 2010, mod 9 mio. kr. i 2009.
Forretnignsudvikling
Grene har i Rusland, sammen med en partner, oprettet et datterselskab, Grene Kramp, som udelukkende skal satse på dette kolonorme russiske marked, som pt. har verdens 5. største landbrugsareal, med god grund for på sigt at udvikle sig til langt dets største. Selskabet skiller sig ud fra konkurrenterne med en klar målsætning om at have varerne på lager. Divisionen har potentiale til at blive Grenes største virksomhed.
Grene Kramp's nybyggede lagerhal 55 km. syd for Moskva er både højteknologisk og topmoderne. Lagerhallen er 7.000 m2 og har 12 meter til loftet. Lige nu består selskabets russiske produktprogram af 10.000 varenumre, og da Grene Kramp har fået myndighedernes tilladelse til at udbygge lageret til i alt 22.000 m2, hvis der viser sig at være behov for det, er selskabet gearet til vækst.

Forventninger til fremtiden:
På agro-området er den dårlige udvikling, der startede, da krisen satte ind, blevet vendt, og i alle landene er området i god udvikling. Grene Industri-service er blevet omstruktureret og fokuseret, så omsætningen reduceres, og det forventes, at de tidligere utilfredsstillende resultater begynder at forbedres allerede i 2011.
Grene forventer i 2011 at realisere en omsætning på i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. med et EBIT i intervallet 50-60 mio. kr.


-Hydra-Grene:
Hydra-Grene er en handels- og ingeniørvirksomhed, der handler med, udvikler og producerer hydrauliske komponenter og samlede løsninger til industrien i Danmark, herunder ikke mindst til vindmølleindustrien. Men selskabet arbejder samtidig målrettet på også at afsætte til resten af verden. I 2010 blev over 25% af Hydra-Grenes produktion afsat uden for Danmarks grænser. Målet er at denne andel skal op på 30 til 40% inden for fem år.

Økonomisk udvikling:
Hydra-Grene realiserede i 2010 en omsætning på 391 mio. kr. mod 417 mio. kr. i 2009. Tilbagegangen skyldes en reduceret efterspørgsel fra vindmølleindustrien, hvorimod afsætningen til den øvrige industri blev forbedret i forhold til året før. Årets resultat af primær drift (EBIT) blev på 56 mio. kr. mod 63 mio. kr. i 2009. Resultatet er trods tilbagegangen stadig på et højt niveau, og samtidig bedre end den senest udmeldte forventning. Nettoresultatet landede på 41,3 mio. kr. i 2010 mod 44,8 mio. kr. i 2009

Forretningsudvikling:
Virksomheden afsætter den væsentligste del af sine produkter og ydelser på det danske marked, men afsætningen til kunder i udlandet er stigende, først og fremmest til kunder inden for vindmølleindustrien.
I Kina blev salget af produkter til vindmølleindustrien opstartet i 2009, og i 2010 blev der etableret produktion i mindre skala, som nu øges i takt med behovet. I Indien har Hydra-Grene etableret et salgskontor, og selv om aktiviteten stadig er beskeden, er Indien et marked med betydeligt potentiale. Herudover blev der i 2010 registreret virksomhed i USA med henblik på fremtidig betjening af det amerikanske marked.
Forventninger til fremtiden
Hydra-Grene har i 2010 oplevet, at forventet efterspørgsel fra vindmølleindustrien blev udskudt til 2011, mens der fra den øvrige industri har været en stigende efterspørgsel på flere områder. Virksomheden har i det forløbne år foretaget de nødvendige tilpasninger.
Hydra-Grene forventer i 2011 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 450 mio. kr. med et EBIT i intervallet 50-60 mio. kr.


-Martin:
Martin er verdens største producent af computerstyret effektlys til den globale underholdningsindustri. Men Martins lamper bruges også til oplysning af bygninger, broer og andre vartegn, til at skabe underholdning i temaparker, på hoteller og krydstogtsskibe samt i restauranter og shoppingcentre. 98% af Martins produkter bliver afsat til udlandet. Af ca. 600 medarbejdere er 275 beskæftiget uden for Danmarks grænser.

Økonomisk udvikling:
2010 var et udfordrende år for Martin, hvor en række meget omfattende initiativer skulle implementeres med henblik på at sikre virksomhedens tilpasning oven på 2009, hvor den økonomiske afmatning resulterede i en historisk reduktion af efterspørgslen.
Martin forøgede i 2010 omsætningen til 715 mio. kr. mod 647 mio. kr. i 2009. Fremgangen er et resultat af en støt stigende aktivitet, og årets fire kvartaler har alle udviklet sig bedre end de tilsvarende kvartaler året før. Den øgede omsætning har sammen med en stigende dækningsgrad og reducerede omkostninger sikret en markant fremgang i EBITDA sammenholdt med det foregående år. Således er EBITDA øget med 112 mio. kr. og er dermed positiv for året med 6 mio. kr.
Årets resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret fra et underskud på 200 mio. kr. i 2009 til et underskud på 69 mio. kr. i 2010. EBIT ligger inden for rammerne af den senest udmeldte forventning, men det negative resultat er i sagens natur ikke tilfredsstillende. Nettoresultatet endte i perioden på -65,9 mio. Kr., mod -177 mio. kr. i 2009. Den netto rentebærende gæld er reduceret fra 468 mio. kr. ved udgangen af 2009 til 445 mio. kr. ved udgangen af 2010.

Forretnignsudvikling:
En stigende efterspørgsel kombineret med outsourcing af dele af produktionen har i 2010 påvirket leveringsevnen negativt. Efter den gennemførte outsourcing er aktiviteten på den ene af de to fabrikker i Frederikshavn indstillet.
Afsætningen i 2010 blev øget, trods lidt indkøringsproblemer i forbindelse med outsourcing. Halvdelen af væksten er realiseret på det amerikanske marked, ligesom der i Asien og i Mellemøsten er registreret fremgang, mens der er status quo i Europaregionen. I Rusland, hvor Martin i april 2010 etablerede eget repræsentationskontor, er der genvundet et stærkt fodfæste, og salget er mere end tredoblet i forhold til året før.

Forventninger til fremtiden:
En fortsat bedring i verdensøkonomien og investeringsklimaet vil bidrage til markedsnormaliseringen, og for 2011 forventer Martin en omsætningsvækst på niveau med 2010. Såvel de nye LED-baserede produkter som en række forestående såkaldte mega-events, eksempelvis OL i London i 2012, ventes at styrke efterspørgslen, ligesom et fortsat øget projektsalg understøtter væksten.
Med den estimerede vækst forventer Martin i 2011 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 800 mio. kr. med et EBIT i intervallet fra minus 25 mio. kr. til nul. Trods forbedringen i forhold til 2010 betragtes det forventede EBIT i 2011 ikke som en indtjening, der afspejler virksomhedens potentiale, og det er fortsat målet, at Martin inden for en kortere årrække skal nærme sig en EBIT-margin på 10%.


-Xergi:
Xergi er en førende leverandør af biogas- og kraftvarmeanlæg. Kerneforretningen omfatter teknologiudvikling, design, installation samt drift og vedligeholdelse af de nøglefærdige anlæg.
Xergi ejes fifty/fifty af Schouw & Co. og Dalgasgroup (Hedeselskabet) og indregnes som en pro-rata konsolideret virksomhed med 50% i Schouw & Co. Koncernens regnskab.

Økonomisk udvikling:
Biogas er en forholdsvis ny teknologi i de fleste lande, og forsigtigheden i lånemarkederne gør det fortsat svært at opnå projektfinansiering, ligesom manglende konkrete rammevilkår i de enkelte lande kan vanskeliggøre realiseringen af biogasanlæg.
Xergi har i 2010 oplevet forsinkelser og udskydelser i bl.a. Danmark og Frankrig, men færdiggørelsen af virksomhedens første biogasanlæg i Storbritannien samt en række mindre leverancer har, sammen med stram omkostningsstyring, bidraget væsentligt til at begrænse effekten af manglende ordrer.
På denne baggrund realiserede Xergi en omsætning i 2010 på 118 mio. kr. mod 92 mio. kr. i 2009. Årets resultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 10 mio. kr. mod et underskud på 12 mio. kr. i 2009, hvilket svarer til den senest udmeldte forventning. Nettoresultatet endte med et underskud på 11,5 mio. kr. i 2010, mod et underskud på 10,4 mio. kr. i 2009,
Den netto rentebærende gæld udgjorde 26 mio. kr. ved udgangen af 2010 mod 22 mio. kr. ved udgangen af 2009. Den rentebærende gæld er i 2010 påvirket positivt af en kapitaltilførsel på 20 mio. kr., som er foretaget af virksomhedens to aktionærer i ligeligt forhold.
For at opnå en tilfredsstillende soliditet har ejerne i februar 2011 yderligere forøget egenkapitalen med 10 mio. kr. ved kontant indskud.

Forretningsudvikling:
Xergi har i 2010 fortsat udbygningen og investeringen i det franske marked. Markedet er i sin opstart, og der er ikke etableret det antal projekter, man havde forudset, men det forventes, at politikerne indfører en højere el-afregning end den nuværende.
Markedet i Storbritannien er i positiv udvikling og nyder godt af den britiske regerings fokus på at reducere CO2-udledningen.
Xergi har i 2010 underskrevet en licensaftale med en tyrkisk partner om levering af knowhow og teknologi til det voksende tyrkiske marked. Denne licensstrategi forventes udbygget til andre markeder.
Virksomhedens udviklingsafdeling, som er placeret i Agro Business Park ved Foulum, arbejder bl.a. med at videreudvikle den patenterede NiX-teknologi, som Xergi har 50% ejerskab af. Teknologien skal forbedre rentabiliteten for biogasanlæg, som alene er baseret på gylle.

Forventninger til fremtiden:
Xergi forventer i foråret 2011 at færdiggøre forhandlinger af ordrer på biogasprojekter i UK og i Frankrig. Tidspunktet for projekternes realisering vil afhænge af myndighedsbehandling samt endelige finansieringstilsagn.
Med udgangspunkt i de øjeblikkelige vurderinger forventer Xergi i 2011 at realisere en omsætning i niveauet 140-170 mio. kr. med et EBIT omkring nul og dermed væsentligt forbedret i forhold til 2010.
Fremadrettet er perspektiverne for biogas stadig lovende. Opbakningen til vedvarende energi er generelt stor, også til biogas, som bidrager positivt både til emissionsbegrænsning, til håndtering af næringsstoffer og til at øge energiforsyningssikkerheden.


-Incuba:
Incuba er af mindre økonomiskbetydning for Schouw & Co., men har en stor betydning for den danske udvikling inden for områderne innovation, forskning, uddannelse og iværksætteri m.m.

Schouw & Co. Har en ejerandel på 49,0% af udviklings- og ventureselskabet Incuba A/S, sammen med Aarhus Universitets Forskningsfond og NRGi a.m.b.a. Incuba er engageret i udviklingsaktiviteter gennem et 26,9% medejerskab af Østjysk Innovation A/S, som er et statsanerkendt innovationsmiljø med investeringer i mere end 40 nye virksomheder, og i ventureområdet gennem et 32,6% medejerskab af Incuba Venture I K/S, som er en venturefond i afviklingsfase.
Incuba har endvidere et 38,2% medejerskab af Scandinavian Micro Biodevices ApS, som laver point-of-care diagnoseprodukter til veterinært brug, og som efterhånden er ved at udvikle sig fra en venturevirksomhed til en virksomhed i egentlig drift. Herudover er Incuba gennem et
26,3% medejerskab engageret i Incuba Science Park A/S, som driver tre forskerparker i Aarhus: (1)Den oprindelige forskerpark ved Aarhus Universitet, (2)den biomedico-orienterede forskerpark ved Universitetshospitalet i Skejby, og (3)den IT-orienterede park på Katrinebjerg. Tilsammen omfatter de tre forskerparker bygninger med et areal på godt 30.000 m2, hvoraf 27.800 m2 var udlejet til 125 virksomheder, universitets- og hospitalsaktiviteter samt til erhvervsfremme.
Incuba Science Park er endvidere deltager i det konsortium, som i øjeblikket er i gang med opførelsen af Navitas Park på Aarhus Havn - et 38.000 m2 center for forskning, uddannelse og iværksætteri, med særlig fokus på energi og relaterede teknologier. Navitas Park kommer, ud over
en forskerpark, til at huse mere end 2.300 studerende, når det står færdigt i 2014.
Incuba realiserede i 2010 et beskedent underskud efter skat tæt på nul. Det negative resultat kan henføres til ventureområdet, hvorimod udviklingsaktiviteterne og driften af forskerparkaktiviteterne har bidraget positivt.


-Ejendomme:
Ud over porteføljevirksomhedernes egne driftsrelaterede ejendomme ejer moderselskabet Schouw & Co. direkte få øvrige ejendomme. Ejendommene er bogført under materielle anlægsaktiver og havde ultimo 2010 en bogført værdi på 83 mio. kr.

xlsSchouw_og_Co._AArsregnskab_2010.xls

Biomar, Fibertex, Grene, Hydra-Grene, Incuba, Martin, Xergi, LSG.OL, SCHO.CO

Biomar, Fibertex, Grene, Hydra-Grene, Incuba, Martin, Xergi, LSG.OL, SCHO.CO
2/4 2011 00:25 Kristensen 340849Jeg ejer ikke selv aktier i Schouw & Co., men køber muligvis ved tilbagefald.2/4 2011 11:17 Brøndby 040860Veludført arbejde Kristensen2/4 2011 10:15 akademikeren 040855Rigtigt godt indlæg Kristensen!2/4 2011 12:02 johnsen 140866Du gør mig glad og der skal ellers meget til.3/4 2011 13:54 Kristensen 040891Tak, det glæder mig Johnson!2/4 2011 13:48 Insolvens 040870Takker mange gange for et super stykke arbejde. Dejligt med den slags "content" på siden.

Hvordan med eventuel rabat på kursen for en konglomerat-virksomhed som Schouw ? Ligger ikke her en del af forklaringen på forskellen mellem dit bud på en fair kurs og så den rent faktiske kurs ?

Mvh.

Insolvens2/4 2011 16:56 collersteen 040873Verdensklasse indlæg Kristensen om et selskab der burde ligge i enhver portefølje. Desværre endnu ikke i min egen, men hvor har jeg dog kigget mange gange på den.

Man kan snakke om konglomeratrabat osv, men grundlæggende er det interessante jo basalt set, at man excl. Vestas betaler 2,6 mia. kr. for en virksomhed med 11 mia i omsætning og EBIT på ca. ½ mia kr. Det er altså ikke så dårligt igen.


"Schouw & Co. forventer i 2011 at realisere en omsætningsfremgang på over 15% til ca. 11 mia. kr. EBIT forventes at ligge i intervallet 450-525 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring på 20-40%2/4 2011 23:43 polopolo 040880Spændende og grundig gennemgang.
Har enkelt købt en lille post i firmaet. Solgte igen Tror nu på en satsning i fbm. overgang til lang position for mine få pebernødder.
Schouw blev jo diskuteret meget mens Vestas lå endog meget højt og værdien af Vestas gjorde at køb i Schouw var et "bargain" men Vestas faldt jo Schouw steg og nu står vi her og synes stadig det er et godt køb.Det gode køb skyldes vel stadig til dels Vestas i konglomeratet men jo ilige så høj grad de andre spændende virksomheder.
Sjovt som ting kan ændre sig bare man selv skifter perspektiv lidt.3/4 2011 14:19 Kristensen 040892Helt enig i din konklusion, Coller!
Hvis man isoleret set kigger på porteføljeselskaberne, og for en kort stund parkerer VWS & til dels Lerøy(Bidrager positivt), så var Shouw & Co. kommet ud med et faktisk meget pænt regnskab. Men det er klart at en negativ kursregulering på 554 mio. kr., er noget der kan mærkes. Denne kan de dog ikke påvirke, med mindre de sælger ud af VWS-aktier. Men på et tidspunkt, må man også forvente det bidrager positivt i den modsatte retning.
Samtidig skal man huske at især Biomar og Fibertex (Personal Care) vækster pænt, hvilket de også vil fortsætte med de kommende år. Samtidig tror jeg også vi vil se en løbende forbedring af EBIT-margin. Biomar's er ikke pragende, men Fibertex Personal Care, er pæn. Man skal huske at Fibertex Nonwovens gav et negativt resultat, så det må siges at være pænt, at Fibertex som samlet virksomhed har EBIT-margin på 8,70%. Personal Care divisionen må man derfor forvente ligger et stykke over dette niveau. Men som det fremgår af regnskabet, så bliver disse to divisioner også adskilt, i hver sit selskab.

EBIT-margin I %
Biomar 3,70
Fibertex (Personal Care+Nonwovnens) 8,70
Grene 3,90
Martin Neg.
Hydra-Grene 14,40
Xergi Neg.3/4 2011 23:02 nohope 340905Egentlig burde jeg bare holde min kæft, men det selskab I taler så pænt om har altså alene på Vestas tabt 1.500 millioner kr. som kunne have været realiseret - skattefrit - hvis man havde solgt sine Vestas på toppen. Deres ageren med Martin kalder heller ikke på beundring - man bygger helt nye fabrikker i Frederikshavn og udflytter kort efter produktionen til Kina, sparer 95 % på lønomkostningerne og fortsætter med rød bundlinie. Der er andre af deres aktiviteter der kører bedre - meget bedre, men hvis de er så gode hvofor misrøgter de så deres investeringer i Vestas og deres drift af Martin ?

Jeg tror de vil klare sig bedre i år, Vestas er allerede noget oppe og vil måske gøre det bedre, men Martin vil sælge for formidable 800 millioner og tabe 25 millioner på det. Produktionen er udflyttet, der kommer ikke en ny 95 % besparelse, så de skal have priserne op-op-op, øget salg med større marginer. Og enhver gevinst på Vestas skal fremover deles med SKAT - hvert år.3/4 2011 23:49 collersteen 140911Godt opråb Nohope.
Martin Gruppen er bestemt ikke noget kønt syn i portefølen og Vestas kunne man også have timet bedre. Vi må dog også sige, at de i flere omgange har solgt Vestas-aktier i niveauet 670-700 og det er da meget godt ramt.
Vestas må som jeg lige ser det have en indgangsskatteværdi på ca. kurs 300 ifm. overgangen til de nye skatteregler, medmindre der er helt specielle regler for investeringsselskaber? Det tror jeg dog ikke. Så de må alt andet lige have ca. 100 skattefri kurspoint at løbe på endnu.

Det er et mysterium hvordan Martin (som markedsleder på et delvist "højteknologisk" marked?) kan fortsætte med så ringe indtjening.

Men bortset fra de 2 problemer er du vel enig at 2,6mia kr for et selskab med 11mia i omsætning og EBIT på 500 mio kr ikke er så galt igen?
Så meget kan Martin og Vestas vel heller ikke ruinere på sigt eller i det store billede.3/4 2011 23:58 nohope 040912Det vil da være en trøst, hvis de kan påberåbe sig en indgangskurs på 300 æh - sådan da, for det betyder deres anskaffelseskurs ligger på 300 og så er der altså ikke bare tale om et teoretisk kurstab, men et faktisk kurstab. Jeg har dog forlængst givet op overfor hvilke kurser der gælder, det indgreb med lagerbeskatning er noget forbandet svineri -ikke mindst fordi der ikke blev fastsat indgangskurser ved lovens indførelse, men selskaberne blev beskattet af gevinster der på det tidspunkt var skattefrie.

Men jeg er ikke vildt uenig i at Schouw vil klare sig bedre i det næste årstid end det har gjort i det forrige.4/4 2011 00:22 collersteen 140915314,59 var kursen ultimo 2009, så der er næsten 100 "skattefrie" kurspoint at løbe på ift. dagskursen idag.
Her iøvrigt klip fra 2009 regnskabet om skattereglerne:

Schouw & Co. har ejet aktierne så
længe, at kursreguleringer og avancer
ved salg indtil nu har været skattefrie.
Skattereglerne er imidlertid blevet ændret
fra 1. januar 2010, så fremtidige værdistigninger,
realiserede såvel som urealiserede,
ud over værdien ved årsskiftet vil blive
skattepligtige, ligesom eventuelle værdifald
vil blive fradragsberettigede.
Den 4. januar 2010 flyttede Schouw & Co.
beholdningen af Vestas-aktier til et depot
i det 100% ejede datterselskab Schouw &
Co. Finans A/S. Ved flytningen åbnes der
mulighed for, at et tidligere oparbejdet
skattemæssigt aktietab på 121 mio. kr. kan
udnyttes ved fremtidige værdistigninger, og
den potentielle skattebesparelse,
der ikke
er aktiveret i regnskabet, kan således blive
på op til 30 mio. kr.5/4 2011 20:10 Kristensen 140976Hej nohope

En konstruktiv debat er altid velkommen, så du bør ikke hold kæft!

Jeg synes selsakbet er utroligt spændende og det har også nogle spændende og solide portefølgeselskaber, for den største dels vedkommende. Især Fibertex Personal Care forventer jeg mig meget af de kommende år. Men også Biomar med deres satsning i Mellemamerika og Grene med deres satsning i Rusland, går en spændende tid i møde. Hydra-Grene har pt. det bedste EBIT-margin af selskaberne, men man kan i takt med mere fokus på vindmøllemarkedet, som de satser en del på, også forvente en positiv udvikling på denne front. Disse selskaber udgør heldigvis den største del af Schouw & Co.

Schouw siger følgende i regnskabet:
"Schouw & Co. ejer en beholdning af aktier, der ikke betragtes som en langsigtet strategisk post." Dette har de vist sagt gennem flere år og derfor kan det jo undre at de beholder aktieposten i Vestas, for det har de efterhånden udviklet sig til en langsigtet strategisk post. Men måske de ikke har nogen bedre sted at placere pengene - det skulle da lige være at nedbringe gælden.

Mht. Martin, så er det jo efterhånden en sørgelig historie og der kan jeg kun være enig i at det ikke "kalder på beundring". De har efterhåndend kæmpet med det selskab så længe, uden det er blevet bedre, at jeg håber på de snart sælger det til nogle asiatere, som måske kan skabe en forretning ud af det. For hos Schouw dræner det kun pengekassen.6/4 2011 21:40 superjma 241015Umiddelbart en rigtig god analyse. Men jeg gik lige dine tal efter for at se om jeg er enig. Det er jeg langt hen af vejen. Der er dog ét afgørende punkt hvor jeg tror at du skyder over målet. Det er resultatet for Biomar. I det resultat på 327 mio indgår en ekstraordinær indtægt på 167 mio fra ophørende aktiviteter. Denne indkomst kan derfor IKKE forventes i de fremtidige overskud også. Hvis jeg retter overskudet til 160 mio istedet så ender jeg ud med en fair pris på ca. 119 pr. aktie. Det er sjovt som en ændring i én enkelt forudsætning kan give vidt forskellige resultater.

Så i min optik er aktien ikke undervurderet men istedet overvurderet. Selv hvis man regner med et overskud på 200 mio som er incl. de 20% vækst de forventer i 2012, så ender jeg stadig med at mene at aktien er overvurderet i og med at jeg får en fairvalue på ca. 130.7/4 2011 21:10 Kristensen 041047Hej superjma - og velkommen til!

Du har helt ret, og det er en åbenlys fejl fra min side, at jeg har glemt at tage højde for denne engangindtægt af en ophørende aktivitet. Og idet at Biomar er deres største aktivitet, rammer det selvfølgelig hårdt på værdisætningen af aktien. Dette beklager jeg selvfølgelig!

P/S-værdien af Schouw: 0,39

P/S værdien skal man dog være skeptisk overfor, da porteføljeselskaberne ikke performer ens. Fx. bidrager Martin til omæstningen, uden at bidrage til indtjeningen.

Schouw forventer i 2011 en omsætning på 11 mia. og EBIT på min. 450 mio. kr. Dette svarer til EBIT-margin på 4,1%, og dette i sig selv er ikke prangende. Holder man Martin ude, stiger dette tal til 4,65%.

Klippet fra Thorleif Jackson:
Ken Fisher har kogt metoden ned til tre letforståelige grundregler, som vel at mærke kun gælder for Super Stocks:

Regel nr. 1. Køb ikke aktier med P/S over 1,5 og køb ALDRIG aktier med P/S over 3.

Regel nr. 2. Køb stort ind, når P/S falder under 0,75 og gem aktierne i lang tid.

Regel nr. 3. Sælg, når P/S overstiger 3,0. Hvis du er risikovillig, kan du nøjes med at sælge nogle af aktier, når P/S passerer 3,0. Resten skal senest sælges, når P/S når 6,0.

13/4 2011 21:20 superjma 141275"Super Stock" er også en super bog iøvrigt som klart kan anbefales, men de værdier der er angivet
gælder jo netop også kun for "Super Stocks".

Andre aktier skal prissættes klart lavere.

"Super stocks" kan levere mellem 15-20% årlig vækst de næste mange år og samtidig hører til blandt de førende i deres branche, samt har en fornuftig margin.

EBIT-margin på 4,1 kan vi sagtens blive enige om ikke er tilfredsstillende og det er formentlig også et spørgsmål om tid hvor længe de kan blive ved med at levere så lavt en margin. De er nød til at forbedre deres margin og over tid bør deres margin også stabilisere sig i et mere passende niveau.

Eksempelvis vil man jo sælger eller lukke Martin hvis ikke de begynder at give overskud.

Schouw & Co er ikke en aktie jeg har fulgt tidligere men fik blot vagt interessen af dit indlæg.

Derfor kan jeg ikke lige sige det med sikkerhed, men jeg mener at Martin har vist kørt dårligt i en længere periode så teoretisk set bør ledelsen se nærmere på netop dette forretningsben.TRÅDOVERSIGT