Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Danske Bank Regnskab


47949 akademikeren 1/11 2011 08:32
Oversigt

1.-3. kvartal 2011
Danske Bank koncernen opnåede et resultat for 1.-3. kvartal 2011 på 1,5 mia. kr. efter skat. Resultatet var negativt
påvirket af lave renteniveauer, begrænset økonomisk vækst samt turbulens på kapitalmarkederne.

• Koncernens indtægter udgjorde 31,5 mia. kr. og faldt 11 pct. sammenlignet med 1.-3. kvartal 2010
• Nettorenteindtægterne faldt som forventet sammenlignet med 1.-3. kvartal 2010. De gennemførte rente-
forhøjelser har påvirket resultatet positivt i sidste del af perioden
• Handelsindtægterne udviklede sig tilfredsstillende i 1. og 2. kvartal 2011, men blev i 3. kvartal påvirket
negativt af den globale finansielle uro
• Forsikringsaktiviteter viste tab primært som følge af udskydelse af indtægtsførsel af risikotillæg samt
nødvendig styrkelse af de forsikringsmæssige forpligtelser på grund af kursfald

• Omkostningsniveauet var uforandret i forhold til 1.-3. kvartal 2010 trods ekstraordinære omkostninger til dansk
indskydergarantiordning på 1,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2011

• Nedskrivninger på udlån udgjorde 8,4 mia. kr. og faldt 23 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2010. Faldet afspejlede
forbedrede markedsbetingelser på flere markeder og skyldtes især fald i nedskrivninger på udlån i Danmark og
Baltikum. Irland og Nordirland var fortsat ramt af svære økonomiske vilkår

• Udlån og indlån lå på niveau med ultimo 2010. Udlån i pct. af indlån og udstedte Realkredit Danmark obligati-
oner steg til 112 fra 110 ultimo 2010

• Koncernen styrkede kapitalen ved en aktieemission med fortegningsret i april 2011. Nettoprovenuet fra emissi-
onen blev 19,8 mia. kr. Aktieemissionen forbedrede koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital
med ca. 2,2 procentpoint (opgjort pr. 30. september 2011)
• Det lykkedes ikke at indgå en for banken økonomisk acceptabel aftale med den danske stat om førtidsind-
frielse af den statslige hybride lånekapital, hvorfor tilbagebetaling først finder sted i 2014

• Koncernen havde ultimo 3. kvartal 2011 solide kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 16,0 og 18,0
mod 14,8 og 17,7 ultimo 2010. Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital var 11,8 mod 10,1 ultimo 2010
• Koncernens risikovægtede aktiver udgjorde 895 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2011 mod 844 mia. kr. ultimo
2010 og steg som følge af rekalibrering af koncernens interne ratingbaserede metode

• Koncernen har i 1.-3. kvartal 2011 udstedt særligt dækkede Obligationer og senior funding for i alt 48,6 mia. kr.
• Markedet for længereløbende funding via udstedelser på de finansielle markeder blev stærkt begrænset i
løbet af 3. kvartal 2011. Uanset dette har koncernen afsluttet sin plan for længereløbende funding i 2011

• Med henblik på at fremtidssikre Danske Bank koncernens indtjeningsgrundlag har koncernen vedtaget et tre-
årigt omkostningsprogram, som i perioden 2012-2014 skal nedbringe omkostningsniveauet med ca. 2 mia. kr.
Omkostningerne reduceres også som konsekvens af, at kunderne i stigende grad bruger vores nye teknologiske
løsninger, såsom mobilbank, til selvbetjening. Programmet vil fokusere på forbedring af kundeservice samt ef-
fektivisering af banken

• Ordførende direktør Peter Straarup ønsker at fratræde med henblik på pensionering. Bestyrelsen påbegynder
som følge heraf en proces for at finde en ny ordførende direktør


3. kvartal 2011
Kvartalets resultat før skat udgjorde 10 mio. kr. Stigende nettorenteindtægter kunne ikke modsvare faldende han-
delsindtægter og tab på forsikringsaktiviteter samt stigende tab på udlån. Resultatet var positivt påvirket af faldende
omkostninger i perioden

• 3. kvartal viste positiv trend i nettorenteindtægterne som følge af gennemførte renteforhøjelser
• Lave handelsindtægter og tab på forsikringsaktiviteter skyldtes ustabile renter, aktiekurser og valutakurser
• Nedskrivninger på udlån var især relateret til erhvervsejendomme, landbrug samt privatkunder i Danmark


Forventninger til 2011
Den økonomiske udvikling er meget sårbar. Der forventes lave, men positive vækstrater i den vestlige verden i resten
af 2011. De strukturelle udfordringer i sydeuropæiske økonomier og Irland samt et stort budgetunderskud i USA
hæmmer den økonomiske vækst og påvirker stabiliteten på de finansielle markeder

• Der forventes fortsat stabil aktivitet i Bankaktiviteter og Danske Capital, mens udviklingen i indtjening på de øv-
rige kapitalmarkedsområder vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder
• Koncernen vil fortsat have stærk fokus på omkostningsstyring
• Udviklingen kan medføre at nedskrivninger på udlån viser stigning i 4. kvartal 2011 i forhold til 3. kvartal 2011,
men de samlede nedskrivninger for 2011 forventes fortsat at blive lavere end i 2010TRÅDOVERSIGT