Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Regnskab fra FINGERPRINT.


72975 Helge Larsen/PI-redaktør 20/8 2015 08:14
Oversigt

Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards (FPC) delårsrapport andra kvartalet april-juni 2015 (Thomson Reuters ONE)
2015-08-20 08:02
.
FPC rapporterar positivt rörelseresultat och kraftigt ökande intäkter

VDs kommentar

Intäkterna för andra kvartalet 2015 uppgick till 445 MKr, en tillväxt om 912 %
jämfört med andra kvartalet 2014, respektive 218 % jämfört med första kvartalet
2015. De kraftigt ökande intäkterna är en effekt av att smartphoneleverantörerna
tidigare i år på bred front beslutade att införa touchsensorer i sina
smartphones vilket accelererat marknadstillväxten, samt att FPC genom vår starka
position på marknaden tack vare ledande teknologi och en bred produktportfölj
kunnat tillgodose kundernas behov.

Verksamheten genererade under andra kvartalet ett positivt rörelseresultat samt
ett fortsatt positivt kassaflöde från rörelsen. Rörelseresultatet uppgick under
andra kvartalet 2015 till 65 MKr jämfört med -19 Mkr under första kvartalet
2015. Den justerade bruttomarginalen uppgick till 38 % jämfört med 36 % i första
kvartalet 2015 och bruttomarginalen uppgick till 36 % jämfört med 27 % första
kvartalet 2015. Den förbättrade bruttomarginalen hänförs till en förändrad
produktmix.

Som fortlöpande kommunicerats har andra kvartalet och perioden fram till
delårsrapporten präglats av ett ökande orderinflöde från FPCs modulpartners och
orderstocken vid kvartalets slut var 1335 Mkr. Skälet till detta är det växande
antal smartphoneleverantörer som valt att integrera FPCs touchsensorer i
smartphones. Huawei, HTC, Oppo, Newman, LeTV, Coolpad, Meizu, Dazen, ZTE,
Oneplus samt ZUK har under perioden lanserat smartphones med FPCs touchsensorer,
vilket befäster FPCs position som den ledande leverantören av touchsensorer till
smartphonemarknaden.

Ett ytterligare tecken på vår starka position är att kunderna i sin
marknadsföring av nylanserade smartphones i allt högre grad lyfter fram att de
innehåller våra sensorer, där de förbättrade egenskaperna våra nya touchsensorer
tillhandahåller tydligt exponeras. Touchsensorernas prestanda och övriga
egenskaper gör det möjligt för våra kunder att erbjuda konsumenten en mycket bra
användarupplevelse, vilket gör touchsensorn till en viktig del av telefonen.

En annan mycket viktig händelse under kvartalet, såväl ur ett marknadsperspektiv
som för FPC, var att Google presenterade de nya funktionerna i den kommande
utgåvan av operativsystemet Android. Android M, som versionen kallas och som
numera benämns Marshmallow eller Android 6.0, kommer att innehålla ett komplett
plattformsstöd för fingeravtryckssensorer och Android Pay, en betaltjänst där
fingeravtryckssensorn används för säker identifiering av användaren.

I samband med att Google demonstrerade de nya tjänsterna vid sitt förhandssläpp
den 28 maj användes prototypenheter med FPCs touchsensor FPC1025, vilket
ytterligare understryker FPCs industriledarskap. Googles införande av stöd för
fingeravtryckssensorer i Android M kombinerat med det stora intresset av säkra
betalningar i mobilen från både konsumenter och smartphoneleverantörer bedöms
vara starkt drivande orsaker till den snabbt ökande penetrationen av
fingeravtryckssensorer i smartphones.

Under andra kvartalet lanserade vi två nya touchsensorer FPC1022 och FPC1035.
Dessa är i första hand avsedda för integration på baksidan av smartphones där vi
har etablerat en mycket stark position på marknaden, inte minst med FPC1025 som
redan nu finns integrerad i ett stort antal lanserade smartphones. Som ett led i
vår ambitiösa teknologiutveckling kan vi nu möjliggöra marknadsledande
biometriprestanda även för våra nyaste touchsensorer där sensorns storlek
signifikant reducerats jämfört med tidigare sensorer.

Den minskande storleken gör våra sensorer mycket konkurrenskraftiga då de blir
enklare att integrera i telefonerna. Samtliga hittills lanserade touchsensorer i
vår produktportfölj är nu i massproduktion.

Den starkt ökande försäljningen innebär att vi tillsammans med våra leverantörer
och övriga partners under kort tid levererat kraftigt ökande volymer. Detta
kräver stora insatser av oss och våra partners, men tack vare en mängd åtgärder
är vår bedömning att vi står väl rustade att möta den växande efterfrågan av
våra produkter.

Utanför den snabbt växande touchsensoraffären för smartphones fortsätter vi
utveckla vårt erbjudande för smartcards. Detta banar väg för nya,
kompletterande, affärsmöjligheter på sikt tillsammans med Zwipe och andra
samarbetspartners.

Vi ser med fortsatt tillförsikt på framtiden som förväntas kännetecknas av
successivt växande volymleveranser och ett stort antal ytterligare
produktlanseringar där våra touchsensorer ingår.

Framtidsutsikter

Intäkterna för tredje kvartalet 2015 bedöms uppgå till omkring 860 Mkr, vilket
motsvarar en tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2014 om drygt 1200 %.

Som ett resultat av fortsatt ökande bruttovinst och periodiseringseffekter för
de operativa kostnaderna bedöms rörelseresultatet under tredje kvartalet
förbättras ytterligare jämfört med andra kvartalet.

Med tanke på att de prognostiserade intäkterna för tredje kvartalet uppgår till
omkring 860 Mkr och vi ser en sekventiellt ökande försäljning även under fjärde
kvartalet höjs försäljningsprognosen för 2015 från omkring 2 200 Mkr vilket
tidigare kommunicerats till omkring 2 500 Mkr. Skälet till detta är det allt
större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets starka
produktportfölj.

Bolaget förutser i nuläget inget ytterligare externt kapitalbehov trots den
kraftiga volymökningen som väntas under återstoden av året.

Apr- Apr- Förändring, Jan-Jun Jan- Förändring, Jan-
Nyckeltal * Jun Jun % 2015 Jun % Dec
2015 2014 2014 2014
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, 445,2 44,0 + 912 585,0 62,4 + 838 234
Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
Justerat
bruttoresultat, 170,9 20,8 + 722 221,4 30,0 + 638 107
Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttoresultat, 159,0 13,2 + 1 105 196,3 16,7 + 1 075 72
Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
Justerad 38 47 38 48 46
bruttomarginal, %
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttomarginal, % 36 30 34 27 31
-------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat, 65,4 -44,9 46,6 -71,5 -145
Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA, Mkr 74,9 -24,1 68,1 -46,1 -84
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA, % 17 -54 12 -18 -36
-------------------------------------------------------------------------------
Resultat efter
finansiella 65,4 -44,8 46,6 -71,0 -144
poster, Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
Resultat per 1,12 -0,79 0,80 -1,25 -2,47
aktie, Kr
-------------------------------------------------------------------------------

30
30 Jun 2015 Jun
2014
-------------------------------------------------------------------------------
Likvida medel, 166 238
Mkr
-------------------------------------------------------------------------------
Soliditet, % 57 87
-------------------------------------------------------------------------------
Orderstock, Mkr 1 335 63
-------------------------------------------------------------------------------

För mer information
Jörgen Lantto, VD Fingerprint Cards AB (publ),
031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Internet: www.fingerprints.com/corporate/

Välkommen till Fingerprint Cards Q2 Finansiell rapport Webcast torsdag 20
augusti 15:00.
Deltagare går in via denna länk och registrerar sig:
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=46

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna information
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
augusti 2015 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

FPC Delårsrapport Q2 2015:
http://hugin.info/132202/R/1946594/706424.pdf20/8 2015 14:36 Helge Larsen/PI-redaktør 072979FINGERPRINT: HAR LAGT VÄLDIGT HÖG RIBBA FÖR KONKURRENTER - VD

12:14
STOCKHOLM (Direkt) Fingerprints vd Jörgen Lantto är nöjd med bolagets utveckling. Marknadsandelsbedömningen kvarstår och vad gäller andra bolag anser han att Fingerprint lagt ribban högt för konkurrenterna.

Jag är nöjd med att vi har levererat det vi sagt att vi ska göra och egentligen mer därtill. När vi lämnade vår första intäktsprognos för 2015 (som var på 1 miljard kronor, reds anm) var det externt väldigt få som trodde att vi skulle klara av det. Men jag är extremt nöjd med hur hela vår organisation presterar och tagit sig an den här utmaningen, säger Jörgen Lantto till Nyhetsbyrån Direkt.

Vi har tolv telefonleverantörer som hittills i år lanserat telefoner med våra sensorer och vi har många ytterligare i pipeline. Det råder inget tvivel om att våra produkter är marknadsledande, tillägger han.

Ser du några risker med er och marknadens kraftiga tillväxt?

Självklart finns det risker, men vårt jobb är att motverka dessa och metodiskt minska riskerna och täppa till flaskhalsar. Vi jobbar väldigt metodiskt med att identifiera precis allt som kan hämma tillväxten, säger Jörgen Lantto.

Hur upplever ni konkurrensläget?

Vi har fått ut en mängd produkter på marknaden och vi har dessutom fler och fler pågående engagemang med kunderna. Vi ser inte på något sätt några tecken på att vi håller på att tappa till konkurrenter. Vi har etablerat en väldigt hög ribba för konkurrenterna att möta och det räcker inte att konkurrenterna finns där utan det vill till att de blir lika bra. Men naturligtvis måste vi vara beredda på ökad konkurrens framöver, säger Jörgen Lantto.

Fingerprint har bedömt att bolaget ska ha 50 procent av marknaden för mobiltelefoners touchsensorer utanför Iphone 2015, en bedömning bolaget står fast vid. I fjol var andelen över 60 procent men samtidigt som andelen krymper ökar den totala marknaden kraftigt.

Vi har sagt tidigare, vad gäller totalmarknaden för fingersensorer, att den i år ska ha en penetration på 30 procent av smartphonemarknaden och 50 procent nästa år. I dag finns inga skäl att revidera de siffrorna, säger Jörgen Lantto.Mats Torgander +46 8 5191 7915

Nyhetsbyrån DirektTRÅDOVERSIGT