Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER


aktiebeskatningIndledning

Med den såkaldte ”forårspakke” blev der gennemført en række ændringer af beskatningen af gevinst og tab på aktier. De ændrede regler gælder, som udgangspunkt, fra og med indkomståret 2010. Målet med denne artikel er ikke at give en udtømmende gennemgang af de nye regler, men alene at beskrive hovedreglerne for beskatning af personers og selskabers gevinst og tab på aktier.

Der er tale om forholdsvis komplicerede regler og vi vil anbefale, at den enkelte investor søger rådgivning hos revisor om de skattemæssige konsekvenser, inden der tages stilling til køb og salg af aktier.

Personer

Aktieindkomst
Gevinst ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst. Det gælder både for børsnoterede og unoterede aktier. Aktieudbytte beskattes ligeledes som aktieindkomst.
For 2010 og 2011 beskattes aktieindkomst indtil 48.300 kr. med 28 %, medens overskydende beløb beskattes med 42 %. Bundgrænsen på 48.300 kr. gælder for enlige. Ægtefæller har hvert sit bundfradrag, og der kan ske overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem ægtefællerne.

Tab på børsnoterede aktier
Tab ved salg af børsnoterede aktier modregnes i gevinst på andre børsnoterede aktier og udbytte af børsnoterede aktier. Kan aktionæren ikke selv udnytte tabet, overføres det til en eventuel samlevende ægtefælle til modregning i dennes gevinster og udbytter af børsnoterede aktier. Kan tabet ikke udnyttes i tabsåret, fremføres det til et senere indkomstår, hvor det først skal anvendes til modregning i aktionærens egne gevinster/udbytter af børsnoterede aktier og dernæst en eventuelt ægtefælles gevinster/udbytter af børsnoterede aktier. Tabet fremføres uden tidsbegrænsning. Tab på unoterede aktier
Tab ved salg af unoterede aktier fratrækkes i aktieindkomsten. Bliver aktieindkomsten negativ, beregnes en negativ aktieskat, som modregnes i aktionærens slutskat af anden indkomst. Kan den negative aktieskat ikke indeholdes i slutskatten af anden indkomst, overføres uudnyttede beløb til modregning i en eventuel samlevende ægtefælles slutskat. Er der stadig uudnyttet negativ aktieskat, fremføres den negative aktieskat – uden tidsbegrænsning – til et senere indkomstår.

Den negative aktieskat beregnes som 28 % af tab op til 48.300 kr. (2010 og 2011) og 42 % af tab derover. For ægtefæller gælder dobbelt bundgrænse, dvs. 28 % af tab op til 96.600 kr. (2010 og 2011) og 42 % af tab derover.

Det er en betingelse for anvendelse af disse regler, at aktierne ikke har været børsnoteret i aktionærens ejertid. Hvis aktierne har været børsnoteret i aktionærens ejertid, skal tabet behandles som tab på børsnoterede aktier.

Overgangsregler
Gevinst ved salg af aktier, der er anskaffet senest den 31. december 2005, er skattefri, hvis værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier var højst 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller) den 31. december 2005. Tab ved salg af ”skattefri” aktier kan ikke fratrækkes eller modregnes.

Selskaber

Fra og med indkomståret 2010 er der gennemført en harmonisering af reglerne for beskatning af udbytte og gevinst ved salg af aktier. ”Ejertidsbegrebet” er faldet bort og det er nu ”ejerandelen”, dvs. om der er tale om datterselskabsaktier eller porteføljeaktier, der er afgørende for, om udbytte og gevinst ved salg af aktier er skattepligtig eller ej. Aktier i selskaber, hvori aktionærselskabet ejer mindst 10 % af den samlede aktiekapital, kaldes datterselskaber. Udbytte og gevinst ved salg af aktier i datterselskaber er som hovedregel skattefri. Der gælder særlige regler for aktier i visse udenlandske selskaber, herunder selskaber i skattelylande.

Porteføljeaktier
Aktier i selskaber, hvori aktionærselskabet ejer mindre end 10 % af den samlede aktiekapital, kaldes porteføljeaktier. Udbytte og gevinst ved salg af porteføljeaktier skal medregnes i aktionærselskabets skattepligtige indkomst uanset ejertid. Eventuelt tab fradrages i anden indkomst.

Beskatningen sker efter et aktieprincip. Det vil sige, at gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi primo og ultimo i året. Det er dog muligt at vælge et realisationsprincip for porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede porteføljeaktier).

Hidtil har selskaber ikke været skattepligtig af gevinst på aktier, som har været ejet i mere end 3 år. I forbindelse med indførelse af den generelle skattepligt for selskaber af gevinst og tab på porteføljeaktier, er der indført en række overgangsregler. Der skal ansættes en indgangsværdi (anskaffelsessum) for aktier, der var i behold ved begyndelsen af indkomståret 2010. Anskaffelsessum for disse aktier, ansættes til handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 uanset ejertid. For aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (noterede aktier), er det børskursen.

Som konsekvens af, at handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 benyttes som anskaffelsessum, kan der opstå situationer, hvor der sker beskatning af en fiktiv gevinst. Det er tilfældet, hvis aktien er anskaffet før begyndelsen af indkomståret 2010 til en kurs, der er højere end kursen ved begyndelsen af indkomståret 2010. For at modvirke beskatning af fiktive gevinster skal der opgøres en ”nettokurstabskonto” ved begyndelsen af indkomståret 2010, som anvendes til modregning i selskabets positive aktieindkomst (udbytter og fortjenester). De nærmere regler for opgørelse af nettokurstabskontoen omtales ikke i denne artikel.

AP | Statsautoriserede Revisorer har revision og rådgivning som kerneområder, og vi tager altid udgangspunkt i en analyse af klientens konkrete udfordringer og problemstillinger. Især de små og mellemstore ejerledede virksomheder har vi mange års erfaring med

Med venlig hilsen
AP | Statsautoriserede Revisorer

Kontakt Anders Ladegaard på 33 18 13 10 eller mail: al (a) ap.dk
ap-logo.jpg (31,111 bytes)