Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

SELSKABSMEDDELELSE NR. 10-2016

31-08-16 kl. 31/8 2016 10:27 | Scandinavian Brake Systems 27,70 (+0,36%)

Delårsrapport - 1. halvår 2016

Svendborg, 2016-08-31 12:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
SELSKABSMEDDELELSE NR. 10-2016


DELÅRSRAPPORT – 1. HALVÅR 2016


Bestyrelsen for Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) har i dag behandlet og
godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2016.

Resumé

Koncernomsætningen blev på DKK 413,0 mio., der fordeler sig således:

-- SBS Automotives omsætning blev DKK 336,5 mio. med opadgående tendens i 2.
kvartal mod DKK 341,4 mio. i første halvår 2015.
-- SBS Friction satte atter rekord med en omsætning på DKK 76,5 mio. mod DKK
73,6 mio. i første halvår 2015.


Koncernens driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige poster
(EBITDA-recurring) blev forbedret til DKK 37,5 mio. mod DKK 34,9 mio. i samme
periode 2015. Fremgangen skyldes styrket indtjening i SBS Friction og generelt
tilpasning af omkostninger.


Pengestrømmene fra driften blev forbedret i forhold til samme periode 2015 som
følge af en øget fokusering på netto arbejdskapitalen.


Notox er i første halvår blevet lukket ned, hvilket påvirker resultat efter
skat negativt med DKK 0,6 mio. Bestræbelserne på at afhænde aktiverne i Notox
fortsætter.


Koncernresultat efter skat blev på DKK 7,8 mio. mod DKK 9,1 mio. i samme
periode 2015. Koncernresultatet er i overensstemmelse med forventningerne.


Overflytningen af pakkeoperationen fra Holstebro til en ekstern partner i Polen
er afsluttet som planlagt.


Koncernen indgik i juni 2016 en aftale med koncernens pengeinstitutter om
forlængelse af den eksisterende finansieringsaftale, således at den dækker det
forventede finansieringsbehov frem til 31. august 2017.


Forventninger til 2016

Koncernen forventer for 2016 uændret en omsætning på niveau DKK 770-800 mio. og
EBITDA-recurring på DKK 55-62 mio. Nedlukningen af Notox har ingen effekt på
EBITDA-recurring.


Hovedtal


DKK mio. 2016* 2015* 2015
1. 1. Året
halvår halvår
Koncernen
Nettoomsætning 413,0 415,0 766,2
Driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige 37,5 34,9 54,8
poster (EBITDA recurring)
Særlige poster -10,1 -0,8 -11,1
Driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 27,4 34,1 43,7
Resultat af primær drift (EBIT) 20,1 26,6 29,0
Finansielle poster, netto -8,4 -9,1 -17,6
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 11,7 17,5 11,4
Resultat af ophørende aktiviteter efter skat -0,6 -2,8 -177,4
Resultat efter skat 7,8 9,1 -171,9

NøgletalDKK mio. 2016* 2015* 2015
1. 1. Året
halvår halvår
Egenkapital -192,4 -12,8 -196,8
Aktiver i alt 481,3 644,0 463,2

Pengestrøm fra driften 27,1 -28,8 -29,2
Pengestrøm til investering, netto -6,6 -4,3 -14,4
Periodens samlede pengestrøm - 0,1 0,1
Nettorentebærende gæld 470,0 485,5 484,4
Netto arbejdskapital (NWC) 173,1 223,5 186,0

Driftsresultat før af- og nedskrivninger og særlige 9,1 8,4 7,2
poster, margin
EBITDA-margin 6,6 8,2 5,7
EBIT-margin 4,9 6,4 3,8
Afkastningsgrad i % (ROIC ekskl. GW) 8,9 6,4 11,7
Forrentning af egenkapital i % (ROE) I/A I/A I/A
Egenkapitalandel i % -40,0 -2,0 -42,5
Resultat/udvandet resultat pr. aktie i DKK (EPS 2,4 2,9 -53,6
basic)
Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) -60,0 -4,0 -61,3
Kurs/indre værdi -0,4 -9,3 -0,5
Børskurs ultimo 21,0 37,0 28,8Resultat/udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33.
Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansforeningens

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”. Der henvises til definitioner og begreber under
anvendt regnskabspraksis i SBS’ årsrapport for 2015.


* Delårsregnskabet er ikke revideret, og der er ikke foretaget review.


Notox er nedlukket, og ejendommen i Holstebro er sat til salg i 2016 efter
veloverført drift til Polen. Disse aktiviteter og aktiver præsenteres derfor
som ophørende aktivitet/aktiver bestemt for salg. I henhold til IFRS 5 er
sammenligningstal (1. halvår 2015 og året 2015) tilrettet i resultatopgørelsen
og pengestrømsopgørelsen. Sammenligningstal i balancen er ikke tilrettet.
Afledt heraf er også nøgletal tilrettet.


Ledelsesberetning

Koncernen Resultatudviklingen

Resultatudviklingen for perioden 1. januar - 30. juni 2016 sammenlignet med
tilsvarende periode 2015:


Koncernomsætning: DKK 413,0 mio. mod DKK 415,0 mio. i 1. halvår 2015.


Omsætningen fordeler sig således på divisioner:DKK mio. 1. halvår 1. halvår Index
2016 2015
SBS Automotive 336,5 341,4 99
SBS Friction 76,5 73,6 104
TOTAL 413,0 415,0 100
----------------------SBS Automotive opnåede i 1. halvår 2016 en omsætning på DKK 336,5 mio., hvilket
er en mindre tilbagegang i forhold til året før. Tilbagegangen kan relateres
til 1. kvartal, mens 2. kvartal lå over samme periode sidste år.


SBS Friction realiserede 1. halvår 2016 en omsætning på DKK 76,5 mio. mod DKK
73,6 mio. i 2015. Især har det tyske og det italienske marked, der er blandt de
største i Europa, vist fremgang, men også i USA, der er et marked under
opbygning, har der været vækst, hvilket indikerer, at den øgede salgs- og
marketingindsats her begynder at få effekt.

Koncernens EBITDA opdelt på divisioner:


DKK mio. 1. halvår 1. halvår Index
2016 2015
SBS Automotive 21,9 22,8 96
SBS Friction 16,7 14,3 117
Koncernfunktioner -1,1 -2,2 52
EBITDA recurring koncern 37,5 34,9 107
----------------------
Særlige poster* -10,1 -0,8
----------------------
EBITDA 27,4 34,1 80
----------------------Særlige poster indeholder i 2016 primært afholdte omkostninger i forbindelse
med koncernens overflytning af pakkeoperation fra Holstebro til Polen.


Driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA): DKK 27,4 mio. mod DKK 34,1
mio.

Resultat af primær drift (EBIT): DKK 20,1 mio. mod DKK 26,6 mio.


Resultat af fortsættende aktiviteter før skat udgør DKK 11,7 mio. mod DKK 17,5
mio. for samme periode i 2015.


Notox er i 1. halvår 2016 blevet lukket ned, hvilket påvirker resultat efter
skat negativt med DKK 0,6 mio.


Resultat efter skat udgør DKK 7,8 mio. mod DKK 9,1 mio. for samme periode i
2015.


Resultat for 1. halvår 2016 er i overensstemmelse med forventningerne.Balanceudviklingen

DKK mio. 30/06 31/12 30/06
2016 2015 2015
Langfristede aktiver 157,1 164,2 322,8
Kortfristede aktiver 324,2 299,0 321,2
Langfristede forpligtelser 350,9 460,5 480,2
Kortfristede forpligtelser 322,8 199,5 176,6
Egenkapital -192,4 -196,8 -12,8Balancen udgør DKK 481,3 mio. pr. 30. juni 2016 mod DKK 644,0 mio. pr. 30. juni
2015. (DKK 463,2 mio. pr. 31. december 2015). Balancen er påvirket af af- og
nedskrivninger vedrørende Notox. For yderligere specifikation henvises til
afsnittet ”Nedlukning af Notox” i årsrapporten for 2015.


Langfristede aktiver udgør DKK 157,1 mio. pr. 30. juni 2016 mod DKK 322,8 mio.
pr. 30. juni 2015 (DKK 164,2 mio. pr. 31. december 2015). Reduktionen kan
henføres til foretagne af- og nedskrivninger vedrørende Notox aktiviteten inkl.
skatteaktiv samt reklassificering af ejendom i Holstebro fra langfristede
aktiver til aktiver bestemt for salg, idet ejendommen i Holstebro stadig er sat
til salg.


Kortfristede aktiver udgør DKK 324,3 mio. pr. 30. juni 2016 mod DKK 321,2 mio.
pr. 30. juni 2015 (DKK 299,0 mio. pr. 31. december 2015). Kortfristede aktiver
er påvirket af overflytningen af pakkeoperation fra Holstebro til Polen som
følge af øgede varebeholdninger og den reklassificerede Holstebro ejendom samt
foretagne nedskrivninger vedrørende Notox aktiviteten.


Koncernens rentebærende gæld udgjorde DKK 470,0 mio. pr. 30. juni 2016 mod DKK
485,5 mio. pr. 30. juni 2015 (DKK 484,4 mio. pr. 31. december 2015).
Varelager/nettoarbejdskapitalen var ultimo 2015 øget som følge af bl.a.
dobbelte lagre i overgangsperioden for den igangværende overflytning af
pakkeoperation fra Holstebro til Polen, hvilket midlertidigt øgede den
rentebærende gæld.

Egenkapital, likviditetsberedskab og finansiering

Kapitalgrundlaget i koncernen og moderselskabet er væsentligt påvirket af
nedskrivningen af Notox aktiverne pr. 31. december 2015. Koncernens og
moderselskabets egenkapital udgør henholdsvis DKK -192,4 mio. og DKK -38,4 mio.
pr. 30. juni 2016.


Moderselskabet er omfattet af selskabslovgivningens regler vedrørende
kapitaltab. Bestyrelsen har i henhold til de selskabsretlige regler behandlet
kapitaltabet på generalforsamlingen den 26. april 2016.

Ledelsen forventer, at koncernens og moderselskabets drift og indtjening, i
henhold til koncernens strategiplan frem til udgangen af 2019, vil bidrage til
en gradvis styrkelse af kapitalgrundlaget. Det vurderes således, at
moderselskabet vil have reetableret selskabskapitalen via udbytter fra
dattervirksomhederne inden for koncernens nuværende strategiperiode, der
udløber ved udgangen af 2019. Bestyrelsens undersøger og vurderer mulighederne
for en yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget i koncernen og moderselskabet.

Koncernen indgik i juni 2016 en aftale med koncernens pengeinstitutter om
forlængelse af den eksisterende finansieringsaftale, således at den dækker det
forventede finansieringsbehov frem til 31. august 2017.

Koncernens divisioner

SBS-koncernen omfatter divisionerne SBS Automotive og SBS Friction.


SBS Automotive – styrket logistik

SBS Automotive sourcer, færdiggør og distribuerer bremsedele, styretøjsdele og
andre relaterede sliddele til den europæiske bilpark.


Divisionen omfatter distributionsplatforme i Tyskland, Frankrig og Danmark, et
salgskontor i Rusland samt logistikoperationer i Polen og England, der drives i
samarbejde med eksterne logistikoperatører.


Kundeporteføljen udgøres af internationale, regionale og lokale distributører
af reservedele på det frie europæiske eftermarked.


Det europæiske eftermarked er strukturmæssigt i forandring og autoreservedele
var henover vinteren præget af svage afsætningskonjunkturer. I 2. kvartal 2016
steg efterspørgslen, som har ligget på et tilfredsstillende niveau i resten af
perioden. Udviklingsmønstret er velkendt og afspejler i høj grad de almindelige
sæsonsvingninger på bilreparationsområdet.


Der har været fremgang på flere østeuropæiske markeder, bl.a. er der igen
kommet gang i leverancerne til Rusland. SBS Automotive har under krisen
fastholdt kundeporteføljen i Rusland, hvilket nu giver afsætningsmæssig vækst
men til lavere dækningsgrader. Både i det tyske og det franske datterselskab
har der været fremgang i forhold til samme periode sidste år. Det britiske
marked har været trægt, nu også forstærket af BREXIT beslutningen, som på den
korte bane vil påvirke indtjeningen negativt.


Gennem hele perioden har SBS Automotive arbejdet med optimering af
logistikkoncepterne, især inden for bremseskiver og –tromler, der er
divisionens største produktområde. Den i efteråret 2015 igangsatte lukning af
pakkeriet i Holstebro og overflytningen til en tredjeparts logistikløsning i
Stettin, Polen, er succesfuldt gennemført. Det nye set-up vil styrke SBS
Automotives konkurrenceevne, bl.a. som følge af at de planlagte
omkostningsbesparelser realiseres samt øget fleksibilitet.


SBS Friction – rekord og nye OEM-projekter

SBS Friction udvikler, producerer og afsætter bremseklodser til motorcykler,
scootere og andre køretøjer. Baseret på virksomhedens friktionsteknologiske
kompetencer udvikler og producerer divisionen endvidere friktionsløsninger til
en række specialområder, hvoraf det største er vindmøller.


SBS Friction opererer globalt med forretningsaktiviteter både på OEM-markedet
(produkter til førstemontage) og på det frie eftermarked, hvor SBS er blandt de
absolut førende.


Det europæiske eftermarked for motorcykeldele, som er SBS Frictions
hovedmarked, var præget af gunstige afsætningskonjunkturer. Et tidligt forår
med gode kørselsbetingelser stimulerede efterspørgslen.


Inden for nyproduktion af motorcykler, der har betydning for udviklingen af SBS
Frictions OEM-forretning, er der tegn på en stabilisering af
produktionsniveauet efter markante volumenfald op gennem 00’erne. Der
introduceres atter et relativt højt antal nye modeller, hvilket giver grundlag
for nye OEM-projekter.


SBS Frictions omsætning og indtjening satte endnu en gang rekord. Især har det
tyske og det italienske marked, der er blandt de største i Europa, vist
fremgang, men også i USA, der er et marked under opbygning, har der været
vækst, hvilket indikerer, at den øgede salgs- og marketingindsats her begynder
at få effekt.


Omsætningen på OEM-markedet blev på niveau med perioden i 2015. Der har været
fremgang på leverancer til vindmølleindustrien, mens der inden for
motorcykelindustrien er landet tre nye projekter til motorcykelmodeller, der
skal lanceres i hhv. 2017 og 2018.


SBS Friction har internt haft fokus på optimering af organisationen, så den er
endnu bedre gearet til de globale konkurrencevilkår, som virksomheden arbejder
under. Således er organisationen blevet strømlinet, og flere funktioner er
blevet fagligt styrket.


Notox

Som tidligere oplyst blev det i marts 2016 besluttet at lukke divisionens
aktiviteter ned. Ordrebeholdningen er blevet afviklet, og produktionen er ved
udgangen af perioden stoppet. Der pågår løbende bestræbelser på at afhænde
produktionsapparatet.


Begivenheder efter delårsperiodens udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb.


Forventninger til 2016

Koncernen forventer for 2016 uændret en omsætning på niveau DKK 770-800 mio. og
EBITDA-recurring på DKK 55-62 mio. Nedlukningen af Notox har ingen effekt på
EBITDA-recurring.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar - 30. juni 2016 for Scandinavian Brake Systems A/S.


Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor,
aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som
godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.


Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af
resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar -
30. juni 2016.


Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske
forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed
og en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen
står over for.Svendborg, den 31. august 2016Direktion:Mads Bonde
Carsten Schmidt

CEO
CFO


Bestyrelse:Peter Eriksen Jensen Lars
Radoor Sørensen John
Staunsbjerg Dueholm

Formand
Næstformand

Jytte Petersen*)
Henrik Bjørnbak*) Jan
B. Pedersen *)

*) MedarbejderrepræsentanterFor yderligere oplysninger kontakt Mads Bonde, CEO, 63 21 15 15.

Selskabets hjemmeside: www.sbs.dk


Note RESULTATOPGØRELSE
-------------------------
KONCERN
---------------------------------------------------------------------------
DKK mio.
-------------------------------------------------- ----------------
2016 2015 2015
1. 1. Året
halvår halvår
-------------------------------------------------- ----------------

--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsætning 413,0 415,0 766,2
--------------------------------------------------------------------------------
Omkostninger til rå- og hjælpematerialer -228,3 -244,7 -495,7
-------------------------------------------------- ----------------
Ændring i lagre af færdigvarer og varer under -22,9 -9,2 21,2
fremstilling
-------------------------------------------------- ----------------
Andre eksterne omkostninger -57,7 -59,4 -109,0
-------------------------------------------------- ----------------
Personaleomkostninger -66,6 -66,8 -127,9
--------------------------------------------------------------------------------
Driftsresultat før af- og nedskrivninger og 37,5 34,9 54,8
særlige poster
(EBITDA recurring)
--------------------------------------------------------------------------------
----- ---------
Særlige poster:
-------------------------------------------------- ----------------
Øvrige særlige poster (reorganisering mv.) -10,1 -0,8 -11,1
--------------------------------------------------------------------------------
Driftsresultat før af- og nedskrivninger 27,4 34,1 43,7
(EBITDA)
--------------------------------------------------------------------------------
Af- og nedskrivninger -7,3 -7,5 -14,7
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat af primær drift (EBIT) 20,1 26,6 29,0
--------------------------------------------------------------------------------
Finansielle indtægter - - 0,1
-------------------------------------------------- ----------------
Finansielle omkostninger -8,4 -9,1 -17,7
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 11,7 17,5 11,4
--------------------------------------------------------------------------------
Skat af periodens resultat af fortsættende -3,3 -5,6 -6,1
aktiviteter
--------------------------------------------------------------------------------
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 8,4 11,9 5,3
--------------------------------------------------------------------------------
----- ---------
5 Årets resultat efter skat af ophørende -0,6 -2,8 -177,2
aktiviteter
-------------------------------------------------- ----------------
Periodens resultat 7,8 9,1 -171,9
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Fordeles således:
-------------------------------------------------- ----------------
Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S 7,8 9,1 -171,9
-------------------------------------------------- ----------------

-------------------------------------------------- ----------------
Resultat pr. aktie
-------------------------------------------------- ----------------
Resultat pr. aktie (EPS) 2,4 2,9 -53,6
-------------------------------------------------- ----------------
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 2,4 2,9 -53,6
-------------------------------------------------- ----------------
Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 2,6 3,7 1,6
(EPS)
-------------------------------------------------- ----------------
Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter 2,6 3,7 1,6
pr. aktie (EPS-D)
--------------------------------------------------------------------------------

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
---------------------------
---------- -------

----------------------------------------------------- ----------
DKK mio. 2016 2015 2015
----------------------------------------------------- ----------
1. 1. Året
halvår halvår
----------------------------------------------------- ----------

----------------------------------------------------- ----------
Periodens resultat 7,8 9,1 -171,9
--------------------------------------------------------------------------------
Anden totalindkomst
----------------------------------------------------- ----------
Poster, der kan reklassificeres til -0,1 0,1 0,2
resultatopgørelsen:
Valutakursregulering ved omregning af udenlandske
virksomheder
----------------------------------------------------- ----------
Kursregulering af værdipapirer - - -
----------------------------------------------------- ----------

----------------------------------------------------- ----------
Værdiregulering af sikringsinstrumenter:
----------------------------------------------------- ----------
Periodens værdiregulering -0,5 4,7 5,0
----------------------------------------------------- ----------
Værdiregulering overført til vareforbrug -2,1 2,1 -0,6
----------------------------------------------------- ----------
Værdireguleringer overført til finansielle poster -1,4 -1,4 -2,9
----------------------------------------------------- ----------
Skat af anden totalindkomst 0,7 -1,1 -0,3
----------------------------------------------------- ----------
Anden totalindkomst efter skat -3,4 4,4 1,4
--------------------------------------------------------------------------------
Totalindkomst i alt 4,4 13,5 -170,5
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Fordeles således: 4,4 13,5 -170,5
Aktionærerne i Scandinavian Brake Systems A/S
--------------------------------------------------------------------------------

Selskabet har ingen poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen


Note BALANCE KONCERN
-----------------------------------
DKK mio.
-----------------------------------
30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
-----------------------------------
LANGFRISTEDE AKTIVER
-----------------------------------
Immaterielle aktiver
-----------------------------------
Goodwill 12,5 12,5 12,5
-----------------------------------
Patenter, rettigheder og varemærker 1,5 1,5 1,5
-----------------------------------
Udviklingsprojekter 9,1 5,7 6,4
-----------------------------------
Software 1,8 2,3 4,4
-----------------------------------
24,9 22,0 24,8
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------
Materielle aktiver
-----------------------------------
Grunde og bygninger 65,8 121,4 66,9
-----------------------------------
Produktionsanlæg og maskiner 20,0 111,9 30,7
-----------------------------------
Andre anlæg, driftsmateriel og 9,8 9,3 10,0
inventar
-----------------------------------
Materielle aktiver under opførelse 0,2 0,2 0,2
-----------------------------------
95,8 242,8 107,8
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------
Andre langfristede aktiver
-----------------------------------
Værdipapirer 0,1 0,1 0,1
-----------------------------------
Udskudt skat 36,3 57,9 31,5
-----------------------------------
36,4 58,0 31,6
--------------------------------------------------------------------------------
Langfristede aktiver i alt 157,1 322,8 164,2
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
KORTFRISTEDE AKTIVER
-----------------------------------
Varebeholdninger 156,1 161,2 179,8
-----------------------------------
Tilgodehavender 145,0 159,8 104,3
-----------------------------------
Likvide beholdninger 0,2 0,2 0,2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- -----------
301,3 321,2 284,3
------------------------
5 Aktiver bestemt for salg 22,9 - 14,7
-----------------------
Kortfristede aktiver i alt 324,2 321,2 299,0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
AKTIVER I ALT 481,3 644,0 463,2
--------------------------------------------------------------------------------
KONCERN
-----------------------------------
Note BALANCE
------------------------
30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
------------
EGENKAPITAL
------------

------------
Aktiekapital 32,1 32,1 32,1
------------
Reserve for sikringstransaktioner -13,0 -6,6 -9,7
---------------------------------------- ------------
Reserve for valutakursregulering 1,6 1,6 1,7
------------
Reserve for opskrivninger 10,6 10,6 10,6
------------
Reserve for øvrige - - -
dagsværdireguleringer
------------
Overført resultat -223,7 -50,5 -231,5
------------
Egenkapital i alt -192,4 -12,8 -196,8
--------------------------------------------------------------------------------

------------
FORPLIGTELSER
------------
Langfristede forpligtelser
------------
Hensatte forpligtelser 11,6 12,3 11,6
------------
Kreditinstitutter mv. 339,3 467,9 448,9
---------------------------------------- ------------
Langfristede forpligtelser i alt 350,9 480,2 460,5
--------------------------------------------------------------------------------

------------
Kortfristede forpligtelser
------------
Kreditinstitutter mv. 9,9 17,6 28,5
------------
Leverandørgæld og andre 183,2 159,0 155,8
gældsforpligtelser
------------
Hensatte forpligtelser 7,0 - 8,0
------------
200,1 176,6 192,3
--------------------------------------------------------------------------------
5 Forpligtelser vedrørende aktiver 122,7 - 7,2
bestemt for salg
------------
Kortfristede forpligtelser i alt 322,8 176,6 199,5
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Forpligtelser i alt 673,7 656,8 660,0
--------------------------------------------------------------------------------

------------
PASSIVER I ALT 481,3 644,0 463,2
--------------------------------------------------------------------------------


EGENKAPITAL
OPGØRELSE
DKK mio.
Aktie- Reserve for Reserve for Reserv Reserve Overfø I alt
kapita sikrings-transa valutakurs-reg e for for rt
l ktioner ulering øvrige opskriv result
dagsvæ -ninger at
rdi-
regule
ringer
Egenkap 32,1 -10,9 1,5 - 10,6 -59,6 -26,3
ital 1.
januar
2015
--------------------------------------------------------------------------------
Totalin
dkomst
for
period
en
Periode - - - - - 9,1 9,1
ns
result
at
--------------------------------------------------------------------------------
Anden
totali
ndkomst
Valutak - - 0,1 - - - 0,1
ursregu
lering
ved
omregni
ng af
udenla
ndske
datterv
irksomh
eder
Værdire - 4,7 - - - - 4,7
gulerin
g
sikrin
gsinstr
umenter
:
Periode
ns
værdir
eguleri
ng
Værdire - 2,1 - - - - 2,1
gulerin
ger
overfø
rt
til
varefo
rbrug
Værdire - -1,4 - - - - -1,4
gulerin
ger
overfø
rt
til
finans
ielle
omkost
ninger
Skat af - -1,1 - - - - -1,1
anden
totali
ndkomst
Anden - 4,3 0,1 - - - 4,4
totali
ndkomst
i alt
--------------------------------------------------------------------------------
Totalin - 4,3 0,1 - - 9,1 13,5
dkomst
i alt
for
periode
n
--------------------------------------------------------------------------------
Egenkap 32,1 -6,6 1,6 - 10,6 -50,5 -12,8
ital
30.
juni
2015
================================================================================EGENKAPITAL
OPGØRELSE
DKK mio.
Aktie- Reserve for Reserve for Reserv Reserve Overfø I alt
kapita sikrings-trans valutakurs-reg e for for rt
l aktioner ulering øvrige opskriv result
dagsvæ -ninger at
rdi-
regule
ringer
Egenkap 32,1 -9,7 1,7 - 10,6 -231,5 -196,8
ital 1.
januar
2016
--------------------------------------------------------------------------------
Totalin
dkomst
for
period
en
Periode - - - - - 7,8 7,8
ns
result
at
--------------------------------------------------------------------------------
Anden
totali
ndkomst
Valutak - - -0,1 - - - -0,1
ursregu
lering
ved
omregni
ng af
udenla
ndske
datterv
irksomh
eder
Værdire - -0,5 - - - - -0,5
gulerin
g
sikrin
gsinstr
umenter
:
Periode
ns
værdir
eguleri
ng
Værdire - -2,1 - - - - -2,1
gulerin
ger
overfø
rt
til
varefo
rbrug
Værdire - -1,4 - - - - -1,4
gulerin
ger
overfø
rt
til
finans
ielle
omkost
ninger
Skat af - 0,7 - - - - 0,7
anden
totali
ndkomst
Anden - -3,3 -0,1 - - - -3,4
totali
ndkomst
i alt
--------------------------------------------------------------------------------
Totalin - -3,3 -0,1 - - 7,8 4,4
dkomst
i alt
for
periode
n
--------------------------------------------------------------------------------
Egenkap 32,1 -13,0 1,6 - 10,6 -223,7 -192,4
ital
30.
juni
2016
================================================================================


PENGESTRØMSOPGØRELSE
DKK mio. 2016 2015
1. halvår 1. halvår

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 11,7 17,5
Af- og nedskrivninger 7,3 7,5
1 Reguleringer 8,4 9,1
2 Ændring i driftskapital 10,1 -53,0
------------------------------------------------------------------------
Pengestrøm fra primær drift 37,5 -18,9
Modtaget finansielle indtægter - -
Betalt finansielle omkostninger -8,4 -9,1
Betalt selskabsskat i perioden (netto) -2,0 -0,7
Pengestrøm fra driften 27,1 -28,8
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Køb af immaterielle aktiver -1,7 -1,2
Køb af materielle aktiver -4,9 -3,1
Salg af materielle aktiver - 0,1
-----------------------------------------------
Pengestrøm til investeringer -6,6 -4,3
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

-------------------------
Optagelse af og afdrag på gældsforpligtelser -13,0 43,3
------------------------------------------------------------------------
Pengestrøm fra finansiering -13,0 43,3
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Pengestrøm fra ophørende aktiviteter -7,5 -10,2
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Periodens pengestrøm - 0,1
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Likvide midler, primo 0,2 0,1
------------------------------------------------------------------------
Likvide midler, ultimo 0,2 0,2
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

1 Reguleringer
Finansielle indtægter - -
Finansielle omkostninger 8,4 9,1
------------------------------------------------------------------------
8,4 9,1
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

2 Ændring i driftskapital
Ændringer i tilgodehavender -41,1 -58,6
Ændringer i varebeholdninger 21,9 11,1
Ændringer i leverandørgæld mv. 29,3 -5,5
------------------------------------------------------------------------
10,1 -53,0
------------------------------------------------------------------------


Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes alene af det offentliggjorte
regnskabsmateriale.


Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2016 aflægges i
overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af
EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.


Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til
koncernregnskabet og årsregnskabet for 2015, hvortil der henvises.
Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2015 indeholder en fuld beskrivelse af
anvendt regnskabspraksis.


Ændring af anvendt regnskabspraksis

Scandinavian Brake Systems A/S har implementeret de standarder og
fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for 2016 (amendments to IAS 1, IAS
16, IAS 27, IAS 38, IAS 41 and IFRS 11 samt Annual Improvements to IFRS’s
2012-2014).


Ingen af de nye amendments og improvements har påvirket indregning og måling i
delårsrapporten eller forventes at påvirke Scandinavian Brake Systems A/S.Note 2 SKØN OG ESTIMATER

Udarbejdelse af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige
skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede
aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan
afvige fra disse skøn.

De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed omfatter bl.a.
likviditetsberedskab og finansiering, værdiansættelse af aktiver vedrørende
Notox divisionen, udskudte skatteaktiver samt nedskrivningstest for goodwill.
De væsentlige skøn og skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed er de samme
ved udarbejdelsen af delårsregnskabet som ved udarbejdelsen af
koncernregnskabet for 2015, hvorfor der henvises til note 2 i koncernregnskabet
for 2015. Ledelsen vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer i
forudsætninger, skøn mv.Note 3 SEGMENTOPLYSNINGER

SBS Automotive SBS Friction Øvrige Rapporteringsp
segmenter ligtige
inkl. segmenter i
elimineringer alt
*
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
----------------- -------- -------- -------- -------
DKK mio. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår
--------------------------------------------------------------------------------
-------- -------- -------- --------

----------------- -------- -------- -------- -------
Segmentomsætning 336,5 341,4 76,5 73,6 - - 413,0 415,0
til eksterne
kunder
----------------- -------- -------- -------- -------

----------------- -------- -------- -------- -------
Segmentresultat 8,2 12,4 9,6 7,7 -10,0 -11,0 7,8 9,1
efter skat
--------------------------------------------------------------------------------* Posten indeholder koncernens shared service funktioner bestående af
koncernledelse, økonomi og øvrige koncernrelaterede specialfunktioner.


Der har ikke været væsentlige beløbsmæssige ændringer i segmentaktiver og
-forpligtelser siden 31. december 2015.


Notox divisionen er præsenteret som aktiver bestemt for salg, som fremgår af
note 5, der indeholder divisionens segmentoplysninger.


Transaktioner mellem segmenter gennemføres på markedsmæssige vilkår.Note 4 SÆSON

Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke, ud over det nævnte i
ledelsesberetningen, været påvirket af sæson- eller konjunkturudsving i
delårsperioden.

" Hovedtal for ophørende aktiviteter 2016 2015 2015 DKK mio. 1. halvår 1.
halvår Året RESULTATOPGØRELSE: Nettoomsætning 1,8 11,0 17,2 Omkostninger -9,4
-15,2 -40,3 Resultat før skat -7,6 -4,2 -23,1 Skat af resultat 7,0 1,4 -27,8
Resultat efter skat af ophørende aktiviteter -0,6 -2,8 -50,9 BALANCE:
Materielle aktiver 20,3 - 14,7 Tilgodehavender 1,2 - - Varebeholdninger 1,4 - -
Aktiver bestemt for salg i alt 22,9 - 14,7 Langfristede forpligtelser 116,5 - -
Kortfristede forpligtelser 6,2 - 7,2 Forpligtelser i alt 122,7 - 7,2
Pengestrømsopgørelse: Pengestrøm fra driftsaktivitet -3,1 -1,4 -16,3
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 2,9 -0,1 -1,0 Pengestrøm fra
finansieringsaktivitet -7,3 -8,7 -12,6 Pengestrømme i alt -7,5 -10,2 -29,9 "


Note 6 DAGSVÆRDIMÅLING AF FINANSIELLE INSTRUMENTER

Nedenfor er oplistet de for Scandinavian Brake Systems A/S-koncernen relevante
oplysningskrav i relation til koncernens renteswap m.m.


Renteswap og valutaterminskontrakt er klassificeret i niveau 2 i
dagsværdihierakiet med tilbagevendende dagsværdimålinger. Renteswappens og
valutaterminskontraktens dagsværdi og regnskabsmæssige værdi er den samme og
udgør pr. 30. juni 2016 DKK -13,0 mio.


Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier er fastlagt i
koncernens finansielle politik, som er godkendt af bestyrelsen. Dagsværdier
skal i videst muligt omfang opgøres med udgangspunkt i eksterne oplysninger som
bedst muligt afspejler aktiver eller forpligtelsers værdier, så modifikation af
parametre, beregningsmodeller eller anvendelse af subjektive skøn minimeres.


Koncernen anvender renteswaps og valutaterminskontrakter til at afdække
koncernens risici relateret til variabilitet i pengestrømme som følge af
udsving i renteniveauet og valutakurser.


Valutaterminskontrakter og renteswaps værdiansættes efter almindelige
anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare
swap-kurver og valutakurser. Der anvendes eksternt beregnede dagsværdier
baseret på tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme.


Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter beregnes ved hjælp af
værdiansættelsesmodeller, såsom tilbagediskonterede pengestrømsmodeller. De
forventede pengestrømme for den enkelte kontrakt baseres på observerbare
markedsdata, såsom rentekurver og valutakurser. Dagsværdien er endvidere
baseret på ikke-observerbare data, eksempelvis valutavolatiliteter,
korrelationer mellem rentekurver, valutakurser og kreditrisici. De
ikke-observerbare markedsdata udgør en uvæsentlig del af de afledte finansielle
instrumenters dagsværdi pr. 30. juni 2016.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Scandinavian Brake Systems

PRIS 27,70
ÆNDRING +0,10 (+0,36%)
ÅBEN 28,10
SIDSTE LUK 27,60
DEBAT Listen til Nohope år 3
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER