Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S

03-10-16 kl. 3/10 2016 09:50 | Berlin III 0,74 (+1,37%)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Admiral Capital A/S

(CVR.nr. 29 24 64 91)

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 11.00

på adressen

Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København SBestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Admiral Capital
A/S.


Dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af
bestyrelsens vederlag

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Samtlige nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller:

a) Henrik Frisch

b) Michael Brag

c) Søren Eriksen

Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende
virksomheder fremgår af årsrapporten.

5) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

6) Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer (kapitalejere)

Der er ingen indkomne forslag.

-------ooOoo--------


Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen, årsrapporten for 2015/16, det samlede
antal aktier og stemmerettigheder for hver aktieklasse på datoen for
indkaldelsen, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de
dokumenter, der skal fremlægges på general-forsamlingen, vil fra den 3. oktober
2016 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk.

På Selskabets adresse, Havnegade 4, 8000 Aarhus C, vil der senest 21 dage før
generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og revideret
årsrapport.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør DKK 131.466.144, hvoraf DKK 4.000.000 er A-aktier
a DKK 1, og 127.466.144 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10
stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1
stemme på selskabets generalforsamling.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal,
medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og
majoritet.

Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne
kan udøve deres finansielle rettigheder.

Aktiebogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark.

Adgang og stemmeret

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt
8.3. har anmodet om adgangskort senest fredag den 21. oktober 2016, kl. 23.59.

Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal, via Selskabets
hjemmeside www.admiralcapital.dk, Investor Relations.

Du kan logge på aktionærportalen enten med NemID eller med brugernavn og
tilhørende adgangskode. Adgangskort kan også bestilles pr. e-mail til:
GF@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer
(VP-kontonummer).

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse,
der er noteret i selskabets ejerbog.

Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på
baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer kan vælge at:

-- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis en aktionær møder på
generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil fuldmægtigen fra Selskabet få
tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
-- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer
blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
-- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan
aktionæren ønsker at afgive sine stemmer, eller
-- afgive brevstemme.

Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest fredag den 21. oktober
2016 kl. 23:59 enten per post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840
Holte, Danmark, eller pr. e-mail til GF@computerhsare.dk. Er din fuldmægtig en
navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal
fuldmægtigen anmode om adgangskort senest fredag den 21. oktober 2016 kl. 23:59
samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.

Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside:

www.admiralcapital.dk/generalforsamling

Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller
skriftligt pr. brev. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest
mandag, den 24. oktober 2016 kl. 12.00, enten

-- via aktionærportalen,
-- ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark,
-- eller mail GF@computershare.dk.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside:

www.admiralcapital.dk/generalforsamling

Registreringsdato

I henhold til vedtægternes pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, fastlægges en aktionærs ret
til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i
forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er tirsdag den 18. oktober 2016, kl. 23:59.


Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om
dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål
sendes til Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000 Aarhus C eller pr. e-mail
info@admiralcapital.dk, således at de er selskabet i hænde senest fredag den
14. oktober 2016, kl. 23.59, jf. vedtægternes pkt. 8.6. Aktionærer har desuden
ret til at få et forslag optaget på dagsordenen, hvis forslaget stilles
skriftligt overfor bestyrelsen senest tirsdag den 11. oktober 2016 pr. e-mail
info@admiralcapital.dk.

Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang som dirigent på
generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1.


Aarhus, den 3. oktober 2016

På bestyrelsens vegne


Henrik Frisch

Bestyrelsesformand


Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets
formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller Selskabets
administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Berlin III

PRIS 0,74
ÆNDRING +0,01 (+1,37%)
ÅBEN 0,74
SIDSTE LUK 0,73
DEBAT BERLIN - Der Untergang
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER