Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Data fra fase III studiet POLLUX med daratumumab publiceret i New England Journal of Medicine

06-10-16 kl. 6/10 2016 04:00 | Genmab 1.261 (-2,25%)

Pressemeddelelse

-- New England Journal of Medicine publicerer data fra fase III studiet POLLUX
med daratumumab til behandling af recidiverende eller refraktær myelomatose
-- Data fra studiet blev første gang præsenteret på den 21. kongres i EHA

København, Danmark; 6. oktober 2016 – Genmab A/S (Nasdaq Copenhagen: GEN) har i
dag meddelt, at New England Journal of Medicine har publiceret data fra fase
III studiet POLLUX (MMY3003) med daratumumab. Resultaterne fra POLLUX blev
præsenteret på den 21. kongres i European Hematology Association (EHA) i juni
måned. Daratumumab fik på baggrund af disse data tildelt Breakthrough Therapy
Designation (BTD) status fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) i juli
2016.

I fase III studiet POLLUX blev der inkluderet 569 patienter med recidiverende
eller refraktær myelomatose. Patienterne blev randomiseret til at få enten
daratumumab i kombination med lenalidomid (et immunmodulerende lægemiddel) og
dexamethason (et kortikosteroid) eller lenalidomid og dexamethason alene.
Studiet opfyldte det primære endpoint, som var forbedring af progressionsfri
overlevelse (Hazard Ratio (HR) = 0,37; 95% CI 0,27-0,52; p<0,001) for de
patienter, der blev behandlet med daratumumab over for de patienter, der ikke
fik daratumumab. De patienter, som fik behandling med daratumumab i kombination
med lenalidomid og dexamethason, opnåede en reduktion på 63% i risikoen for, at
deres sygdom blev forværret i sammenligning med dem, som ikke fik daratumumab.
Den mediane progressionsfri overlevelse for patienter, som blev behandlet med
daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason, var ikke blevet
nået. Til sammenligning var den estimerede mediane progressionsfri overlevelse
18,4 måneder for de patienter, der alene fik lenalidomid og dexamethason. Den
samlede responsrate var 93% i den gruppe af patienter, der blev behandlet med
daratumumab, mod 76% i den gruppe, som ikke fik daratumumab. Raterne for et
yderst godt partielt respons eller bedre (76% mod 44%) og komplet respons eller
bedre (43% mod 19%) var også højere for den gruppe, der blev behandlet med
daratumumab. Af de patienter, der fik behandling med daratumumab, var 22%
blevet testet negative for minimal residual sygdom over for 5% blandt de, som
ikke fik daratumumab. Negativ minimal residual sygdom førte til et forbedret
udfald for patienterne. De mest almindelige bivirkninger (grad 3 eller 4) hos
patienter, som blev behandlet med daratumumab i kombination med lenalidomid og
dexamethason, over for de, som kun fik lenalidomid og dexamethason, var
neutropeni (51,9% mod 37,0%), trombocytopeni (12,7% mod 13,5%) og anæmi (12,4%
mod 19,6%). Der sås infusionsrelaterede reaktioner associeret med daratumumab
hos 48% af patienterne, som mest var grad 1 eller 2, og som primært optrådte
under den første infusion. Generelt var sikkerhedsprofilen svarende til de
kendte bivirkninger forbundet med daratumumab-monoterapi og kombinationsterapi
med lenalidomid og dexamethason.

Data fra et andet fase III studie (CASTOR) med daratumumab i kombination med
subkutant bortezomib (en type kemoterapi som benævnes en proteasom-hæmmer) og
dexamethason (et kortikosteroid) sammenlignet med bortezomib og dexamethason
alene til behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose
blev også for nylig publiceret i New England Journal of Medicine.1

“Oven på publiceringen af data fra fase III studiet CASTOR er vi glade for, at
de positive data fra fase III studiet POLLUX nu også er blevet publiceret i New
England Journal of Medicine,” udtaler Jan van de Winkel, ph.d., Chief Executive
Officer hos Genmab. “Dataene fra dette studie lå sammen med data fra CASTOR
studiet til grund for de to registreringsansøgninger, der blev indsendt i
august: Den supplerende registreringsansøgning til sundhedsmyndighederne i USA
og en ændring til en markedsføringstilladelse til det Europæiske
Lægemiddelagentur.”

Om myelomatose
Myelomatose er en uhelbredelig blodcancerform, som starter i knoglemarven og er
karakteriseret ved progressiv vækst af plasmacellerne.2 Myelomatose er den
tredjehyppigste form for blodcancer i USA efter leukæmi og lymfomer.3 Det
anslås, at omkring 30.330 nye patienter vil blive diagnosticeret med
myelomatose, og at ca. 12.650 vil dø af sygdommen i USA i 2016.4 På verdensplan
blev det anslået, at 124.225 mennesker ville blive diagnosticeret, og at 87.084
ville dø af sygdommen i 2015.5 Nogle patienter med myelomatose har slet ingen
symptomer, men de fleste patienter diagnosticeres som følge af symptomer som
f.eks. knogleproblemer, lave blodtal, forhøjet calcium, nyreproblemer eller
infektioner.6 De patienter, der ikke længere reagerer på standardbehandling,
herunder med proteason-hæmmere eller immunmodulerende stoffer, har en dårlig
prognose og kun få behandlingsmuligheder.7

Om DARZALEX® (daratumumab)
DARZALEX® (daratumumab) injektion til intravenøs infusion er godkendt i USA til
behandling af patienter med myelomatose, som har gennemgået mindst tre
tidligere behandlingsforløb, herunder med en proteasom-hæmmer (PI) og et
immunmodulerende stof, eller som er dobbelt-refraktære over for en PI og et
immunmodulerende stof.8 DARZALEX er det første monoklonale antistof (mAb), der
har opnået godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) til
behandling af myelomatose. DARZALEX er indikeret i Europa til anvendelse som
monoterapi i behandlingen af voksne patienter med recidiverende og refraktær
myelomatose, hvis tidligere behandling omfattede en PI og et immunmodulerende
stof, og hvis sygdom er progredieret under den sidste behandling. For
yderligere oplysninger henvises til www.DARZALEX.com.

Daratumumab er et humant IgG1k monoklonalt antistof (mAb), som binder med høj
affinitet til CD38-molekylet, som er overudtrykt på overfladen af
myelomatoseceller. Stoffet menes at fremkalde hurtig tumorcelledød gennem
programmeret celledød eller apoptose8,9 og adskillige immunmedierede
virkningsmekanismer, herunder komplementafhængig cytotoksicitet,8,9
antistofafhængig cellulær fagocytose10,11 og antistofafhængig cellemedieret
cytotoksicitet.8,9 Behandling med daratumumab resulterer desuden i en reduktion
af immunsupprimerende myeloid-afledte suppressorceller (MDSC) og undergrupper
af regulatoriske T-celler (Tregs) og B-celler (Bregs), som alle udtrykker CD38.
Disse reduktioner i MDSC, Tregs og Bregs blev ledsaget af et stigende antal
CD4+ og CD8+ T-celler både i det perifere blod og i knoglemarven.8,12

Daratumumab bliver udviklet af Janssen Biotech, Inc. i henhold til en global
eksklusiv licens fra Genmab til udvikling, fremstilling og kommercialisering af
daratumumab. Der pågår i øjeblikket fem kliniske fase III studier med
daratumumab til førstelinjebehandling af myelomatose eller til behandling af
recidiverende myelomatose, og der pågår eller planlægges yderligere studier for
at vurdere daratumumabs potentiale i andre maligne og præmaligne sygdomme, hvor
CD38 udtrykkes, herunder smoldering myelomatose, non-Hodgkin lymfom og en solid
tumor.

Om Genmab
Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som
specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede antistoflægemidler til
behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og har i dag to godkendte
antistoffer, Arzerra® (ofatumumab) til behandling af visse kronisk lymfatisk
leukæmi- indikationer, og DARZALEX® (daratumumab) til behandling af
myelomatose-patienter, som har fået adskillige tidligere behandlinger, eller
som har dobbelt-refraktær myelomatose. Daratumumab er i klinisk udvikling til
behandling af yderligere myelomatose-indikationer samt til behandling af
Non-Hodgkin lymfom. Genmab har også en bred klinisk og præklinisk
produktportefølje. Genmabs teknologibase består af validerede og egenudviklede
næste-generations antistofteknologier – DuoBody® platformen til generering af
bispecifikke antistoffer og HexaBody® platformen, som skaber antistoffer med
forbedret effektorfunktion. Selskabet har til hensigt at gøre brug af disse
teknologier til at skabe mulighed for enten fuldt eller fælles ejerskab til
fremtidige produkter. Genmab samarbejder med førende farmaceutiske og
bioteknologiske selskaber. For yderligere oplysninger henvises til
www.genmab.com.

Kontakt:
Rachel Curtis Gravesen, Senior Vice President, Investor Relations &
Communication
T: +45 33 44 77 20; M: +45 25 12 62 60; E: r.gravesen@genmab.com

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Ord som ”tror”,
”forventer”, ”regner med”, ”agter” og ”har planer om” og lignende udtryk er
fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer kan afvige
væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller
indirekte er kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som
kunne bevirke at vore faktiske resultater eller præstationer afviger
væsentligt, inkluderer bl.a., risici forbundet med præklinisk og klinisk
udvikling af produkter, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af
kliniske forsøg herunder uforudsete sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet
med produktfremstilling, manglende markedsaccept af vore produkter, manglende
evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort
forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og
fastholde tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at
håndhæve eller beskytte vore patenter og immaterielle rettigheder, vort forhold
til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af teknologi,
som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For yderligere
oplysninger om disse risici henvises til afsnit vedrørende risiko i Genmabs
seneste finansielle rapporter, som er tilgængelige på www.genmab.com. Genmab
påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede
udsagn i denne pressemeddelelse og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i
forbindelse med faktiske resultater, medmindre dette kræves i medfør af lov.

Genmab A/S og dets dattervirksomheder ejer følgende varemærker: Genmab®, det
Y-formede Genmab logo®, Genmab i kombination med det Y-formede Genmab logo™,
DuoBody logoet®, HexaBody logoet™, HuMax®, HuMax-CD20®, DuoBody®, HexaBody® og
UniBody®. Arzerra® er et varemærke tilhørende Novartis AG eller dets
associerede selskaber. DARZALEX® er et varemærke tilhørende Janssen Biotech,
Inc.

1 Palumbo, A et al. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone for Multiple
Myeloma. N Engl J Med. 2016; 375: 754–766.
2American Cancer Society. "Multiple Myeloma Overview." Tilgængelig på
http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-what
-is-multiple-myeloma.
Pr. juni 2016.
3 National Cancer Institute. "A Snapshot of Myeloma." Tilgængelig via
www.cancer.gov/research/progress/snapshots/myeloma. Pr. juni 2016.
4 American Cancer Society. "What are the key statistics about multiple
myeloma?"
http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-key-
statistics.
Pr. juni 2016.
5 GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence
Worldwide: Number of New Cancers in 2015. Tilgængelig på:
http://globocan.iarc.fr/old/burden.asp?selection_pop=224900&Text-p=World&selecti
on_cancer=17270&Text-c=Multiple+myeloma&pYear=3&type=0&window=1&submit=%C2%A0Exe
cute.
Pr. juni 2016.
6 American Cancer Society. "How is Multiple Myeloma Diagnosed?"
http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/multiple-myeloma-diag
nosis.
Pr. juni 2016.
7 Kumar, SK et al. Risk of progression and survival in multiple myeloma
relapsing after last therapy with IMiDs and bortezomib: a multicenter
international myeloma working group study. Leukemia. 2012; 26:149-57.
8 DARZALEX US Prescribing Information, November 2015.
9 De Weers, M et al. Daratumumab, a Novel Therapeutic Human CD38 Monoclonal
Antibody, Induces Killing of Multiple Myeloma and Other Hematological Tumors.
The Journal of Immunology. 2011; 186: 1840-1848.
10 Overdijk, MB, et al. Antibody-mediated phagocytosis contributes to the
anti-tumor activity of the therapeutic antibody daratumumab in lymphoma and
multiple myeloma. MAbs. 2015; 7: 311-21.
11 Khagi, Y and Mark, TM. Potential role of daratumumab in the treatment of
multiple myeloma. Onco Targets Ther. 2014; 7: 1095–1100.
12 Krejcik, MD et al. Daratumumab Depletes CD38+ Immune-regulatory Cells,
Promotes T-cell Expansion, and Skews T-cell Repertoire in Multiple Myeloma.
Blood. 2016; 128: 384-94.

Pressemeddelelse nr. 08
CVR-nr. 2102 3884

Genmab A/S
Bredgade 34E
1260 København K
Danmark
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Genmab

PRIS 1.261
ÆNDRING -29,00 (-2,25%)
ÅBEN 1.293
SIDSTE LUK 1.290
DEBAT Genmab ved at være overkøbt ?
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER